You are here

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᕙᒃᑐᓂᒃ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᖅ

ᓄᕕᐱᕆ 17, 2022

ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᕙᒃᑐᓂᒃ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᖅ

ᑲᓇᑕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᕕᑦᑎᐊᕙᐅᓛᖑᔪᒥ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᒋᑦ! ᓄᕕᐱᕆ 21 ᐊᒻᒪ 22-ᒥ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᕙᒃᑐᓂᒃ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᒥ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᕙᒃᑐᓂᒃ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᒪᒃᐱᖅᓯᒪᓛᖅᑐᖅ 1:00-ᒥ 5:00-ᒧᑦ, ᑲᑎᒪᕝᕕᐅᒐᔪᒃᑐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥ 48 Nugak Street−ᒥ ᖃᐅᑕᒫᑦ.

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᒥᖁᑎᖏᑦ, ᑕᐃᑲᓃᓛᖅᑐᑦ ᐃᓕᔅᓯᓐᓂᒃ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᖃᕆᐊᖅᑐᕐᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᒥᓴᐅᑎᓕᐊᓯ ᓇᒃᓯᐅᕐᓗᓯᐅᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓗᓯ ᓇᓕᒧᑦᑐᓂᒃ ᐊᔪᙱᑕᕐᓄᑦ.

2022-ᒥ, ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᑕᖅᓯᓯᒪᔪᖅ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐱᐅᓂᖅᐹᖅ ᐊᔾᔨᒌᙱᕈᓘᔭᖅᑐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᐹᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᐅᔪᖅ ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕇᕋᑖᓚᐅᖅᑐᓄᑦ. ᑕᑯᔭᖅᑐᕐᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓇᔭᕐᒪᖔᑦ ᐃᓕᓐᓄᑦ!

ᑕᑯᓂᐊᕐᓗᒍ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᒪᑐᐃᖓᑎᑕᐅᔪᓄᑦ.

###

ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᐲᑕᑭᓐ ᑦᓴᑰᓐᓴ
ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ, ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-6226
PChakonza@gov.nu.ca