ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᕋᔭᖅᑐᖅ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃᒥ
ᐊᕐᕕᐊᑦᒥ
ᖃᒪᓂᕐᑐᐊᒥ
ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ
ᑭᖕᖓᐃᑦᒥ
ᐃᒡᓗᓕ`ᒐᕐᔪᒃ-ᒥ
ᑲᖏᖅᑐᒐᐱᒥ
ᓴᓪᓕᖅᒥ
ᐅᖅᓱᖅ`ᑐᖅᒥ
ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ-ᒥ
ᓴᓂᕋᔭᒥ
ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᑭᒻᒥᕈᒻᒥᑦ
ᓇᐅᔮᓂ
ᐸᓐᓂᑦ`ᑐᖅᒥ
ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ-ᒥ
ᕿᑭᖅᑕᔪᐊᒥᑦ
ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ
ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥᑦ
ᓴᓂᑭᓗᐊᖅᒥᑦ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
Casual 2019
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᒪᑐᕝᕕᒃᓴᖓ: 
ᔫᓂ 04, 2014

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᓂᑦ ᓇᒥᓕᒫᖅ 25−ᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᖅ ᐱᓕᒻᒪᔅᓴᕐᓗᑎᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓗᑎᑦ. ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕐᓂᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᓕᒃ − ᐊᓪᓚᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᔪᖅᑲᐅᑎᓄᓗ − ᑮᓇᐅᔾᔭᔅᓵᔅᓴᓪᓗ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᔅᓴᓪᓗ!

ᖃᓄᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᕐᖓ ᐱᓇᓱᐊᕈᒪᔪᓄᑦ?

 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒐᔭᖅᑐᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕈᒪᒻᒪᖔᑕ ᐃᓕᓯᒪᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᒥᑦ, ᐃᓕᓯᒪᑲᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᒥᓪᓘᓐᓃᑦ.
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᓂ ᑦᑲᒪᕙᑦᑐᑦ ᕿᒥᕐᕈᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓂᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᕋᔭᖅᑐᓄᑦ.
 • ᐊᐱᖅᓱᐸᑦᑐᑎᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᑦᑐᑎᓪᓗ.
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᒐᔭᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᓂᑦ ᐸᐃᑉᐹᓕᕆᑦᑕᓕᖅᑯᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᕐᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᑲᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᒧ

 • ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓗᑎᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᑲᐃᓐᓇᕈᒪᒻᒪᖔᖅᐱᑦ.
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕕᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᓇᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᖔᖅᐱᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓗᒋᑦ, ᐅᓪᓗᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᒥᓂᕐᓂᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᕐᓂᑦ ᐱᔪᓐᓇᑕᓐᓂᓪᓗ.
 • ᐅᖄᓚᐅᑎᒥᑦ ᒫᓐᓇᓕᓴᕐᒥᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᕕᒋᓗᒍ ᑐᕌᕈᑎᓐᓂᓪᓗ. ᐊᓯᔾᔩᓐᓂᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᔨᒃᑲᐃᓗᑎᑦ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂ.
 • ᓇᓗᓐᓂᕈᕕᑦ ᐊᓪᓚᕕᒻᒧ ᓇᓪᓕᐊᓄᑦ ᐅᖄᓚᒋᐊᖓ ᐅᕗᖓ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ casualsiqaluit@gov.nu.ca.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᑎᑦ ᐱᓯᒪᒐᔭᖅᑕᕗᑦ ᐱᖓᓲᔪᖅᑐᓄᑦ ᑕᖅᑭᓄᑦ; ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓄᑦ ᑐᓂᒃᑲᓐᓂᕆᐊᖃᕋᔭᕐᒥᔭᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᓂᖅᑎᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ.   

ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᑦ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐅᐃᕖᑎᑐᓗ. ᐊᓪᓕᐊᓐᓂ ᐅᖃᕈᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂ, ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ, ᐱᖅᑯᓯᖏᓐᓂ, ᓄᓇᖏᓐᓂ ᐃᓄᐃᓪᓗ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒐᔭᕆᓪᓗᑎᒃ ᑕᒪᒃᑯᐊ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᕈᒪᓐᓂᕈᕕᑦ, ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᔫᑎᒋᓗᒋᑦ ᐊᓪᓚᕕᔅᓯᓐᓄᑦ ᐊᑖᓂ, ᓈᓴᐅᑎᖓᓪᓗ ᑎᑎᕋᕐᓗᒍ.

ᐃᖃᓗᐃᑦ

 • ᐅᖄᓚᐅᑎ: 867-975-6222 
 • ᐊᑭᖃᓐᖏᑦᑐᖅ: 1-888-668-9993
 • ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-975-6220
 • ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ: casualsiqaluit@gov.nu.ca

ᑭᕙᓪᓕᖅ

 • ᐅᖄᓚᐅᑎ: 867-645-8065
 • ᐊᑭᖃᓐᖏᑦᑐᖅ: 1-800-933-3072
 • ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-645-8097
 • ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ: KivalliqHR@gov.nu.ca

ᕿᑭᖅᑖᓗᒻᒥ 

 • ᐅᖄᓚᐅᑎ: 867-934-2025
 • ᐊᑭᖃᓐᖏᑦᑐᖅ: 1-800-682-9033
 • ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-934-2027 
 • ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ: Igloolik_HR@GOV.NU.CA

ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ

 • ᐅᖄᓚᐅᑎ: 867-983-4058
 • ᐊᑭᖃᓐᖏᑦᑐᖅ: 1-866-667-6624
 • ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-983-4041
 • ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ: HRKitikmeot@gov.nu.ca
Expiry Options: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ