ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐅᑐᐱᕆᒥ ᑲᓇᑕᒥ ᑎᒥᒥᒍᑦ ᐊᔪᕈᑎᖃᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᐅᔾᔨᕈᓱᖕᓂᐅᓂᐊᖅᑐᖅ

ᐊᒃᑐᐸ 15, 2018

ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐅᑐᐱᕆᒥ ᑲᓇᑕᒥ ᑎᒥᒥᒍᑦ ᐊᔪᕈᑎᖃᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᐅᔾᔨᕈᓱᖕᓂᐅᓂᐊᖅᑐᖅ

ᑲᓇᑕᒥ ᑎᒥᒥᒍᑦ ᐊᔪᕈᑎᖃᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᐅᔾᔨᕈᓱᖕᓂᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᑕᖅᑭᐅᑎᓪᓗᒍ ᑐᕌᒐᖃᖅᐳᖅ ᒥᒃᖠᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓇᓱᒃᖢᑎᒃ ᑐᓗᖅᑕᕈᑏᑦ ᐃᑲᔫᑕᐅᓗᓂᓗ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᓕᑦᑎᓂᖅᓴᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓂ ᐃᓂᒃᓴᕆᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ.

ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᖃᑕᐅᒋᑦᓯ ᐱᓕᕆᐊᖅ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐅᕗᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒃᑯᑦ. ᐱᖃᑕᐅᒋᑦᓯ ᐊᔾᔨᒌᒃᑎᑦᑎᓂᐅᕗᖅ, ᐱᔭᒃᓴᐅᕗᖅ, ᐊᒻᒪ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᓂᒃ ᓄᓇᕗᒥᐅᓕᒫᓄᑦ, ᖃᐅᔨᒪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᒥᒥᒍᑦ ᐊᔪᕈᑎᓖᑦ ᑕᐃᒃᑯᐊᓗ ᑐᓗᖅᑕᕈᑎᓄᑦ ᐊᖅᑯᓵᖅᑕᐅᓗᐊᙳᐊᓲᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᔾᔨᒌᒥᒃ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᓄᑦ.

ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒥ ᐱᔭᒃᓴᐅᕗᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᐅᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑎᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᓲᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓗᖅᑕᕈᑎᓄᑦ ᐊᖅᑯᓵᖅᑕᐅᓲᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᑎᒥᒥᒍᑦ ᐊᔪᕈᑎᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒡᕕᖕᓄᑦ, ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᕕᐅᓲᓄᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ, ᒐᕙᒪᐅᙱᑦᑐᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ, ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓇᓱᐊᙱᑦᑐᓄᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ, ᐊᓯᖏᓐᓄᓪᓗ.

ᖃᐅᔨᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᒋᐊᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓄᑦ, ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᒋᐊᖃᕐᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᐅᓗᓂ, ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᕝᕙᓗᓃᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᖃᒃᑲᓐᓂᕈᔅᓯ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᖑᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂᒃ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᐳᓯ ᔭᐃᒥ ᓕᓐ ᕗᕇᑕ, ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓕᕆᔨ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᑎᑦᑎᔨᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ ᐅᕙᓂ jfreda@gov.nu.ca ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᕗᖓ 867-975-5244.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᑐᕆᓯ ᕗᑦ
ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᔨ
ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5207
twood@gov.nu.ca