ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓄᑖᖅ ᓴᖅᑭᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ G.R.E.A.T.-ᒧᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ ᔮᓄᐊᕆ 2017-ᒥᑦ

ᐊᒃᑐᐸ 18, 2016

ᐃᓄᒋᐊᓂ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᓄ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᓄᑖᖅ ᓴᖅᑭᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ G.R.E.A.T.-ᒧᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ ᔮᓄᐊᕆ 2017-ᒥᑦ

ᓄᑖᖅ ᓴᖅᑭᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ "ᐱᕙᒌᔭᕐᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᕐᓂᕐᒧᑦ", ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ G.R.E.A.T. –ᒧᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ, ᒪᒃᐲᖓᓛᖅᑐᑦ ᕿᑭᖅᑕᕐᔪᐊᕐᒥ, ᑭᒻᒥᕈᒻᒥ, ᑯᒑᕈᒃᒥ, ᐊᕐᕕᐊᑦᒥ, ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓂᕋᔭᖕᒥ, ᔮᓄᐊᕆ 16-ᒥᑦ ᐊᐃᕐᕆᓕ 21, 2017-ᒧᑦ.

ᑖᓐᓇ 14-ᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᖅ ᑲᑎᖅᓱᐃᕗᖅ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᒐᒃᓴᒥᒃ ᐱᒻᒪᕆᐊᓗᖕᓄᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ , ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒥᑦ, ᐅᕙᑦᑎᓐᓂᙶᖅᑐᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᖅ ᐱᕈᖅᐹᓕᕈᑎᒃᓴᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧ ᐱᕙᒌᔭᕐᓂᖅ. ᐱᓇᓱᐊᕈᓰᒃ ᒪᕐᕉᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓗᓂ ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᓯᒪᔪᖅ.

ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᒧᑦ:

  • ᐱᕈᐃᑎᑦᑎᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᐹᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ.
  • ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᖃᕐᓗᓂ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓄᓪᓗ ᑐᕌᕆᔭᐅᔪᓂᒃ, ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓗᓂᓗ ᐃᓕᑉᐸᓪᓕᐊᕝᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᕕᒃᓴᐅᓕᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ.
  • ᐋᖅᑭᑦᑎᐊᖅᓯᓗᓂ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᕐᓂᖓᑕ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᓂᖓ ᐆᒃᑐᕈᒪᓂᖓᓗ ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᑎᒍ, ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓄᓪᓗ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓄ.
  • ᖃᐅᔨᕚᓪᓕᕐᓗᓂᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓂ ᐱᕕᒃᓴᐅᓕᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ.

ᓂᖃᐃᓱᖅᑎᐅᒍᕕᑦ ᓄᓇᖃᕐᓗᑎ ᑖᒃᑯᓇᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓚᐅᔪᒪᒍᕕᓪᓗ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᒥᒃ, ᓂᖃᐃᓱᖅᑐᓕᕆᔨᒋᔭᓯ ᐅᖃᖃᑎᒋᔪᓐᓇᖅᐸᐃᑦ ᐃᓕᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓐᓃᑦ.

ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᒧᑦ ᓂᕈᖃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᐸᑦᑎᐊᖃᑦᑕᕈᑎᒃ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᓇᔭᖅᑐᑦ.

###

ᓴᓇᔨ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ:

ᔭᐃᑦ ᐆᐊᓐ
ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5207
jowen@gov.nu.ca