You are here

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᑲᑎᒪᔨᒃᓴᒥᑦ ᖁᓪᓖᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ

ᔫᓂ 24, 2022

ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᑦ

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᑲᑎᒪᔨᒃᓴᒥᑦ ᖁᓪᓖᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ

ᐱᒋᐊᕐᕕᖓ:  ᔫᓂ 24, 2022
ᐃᓱᓕᕝᕕᖓ: ᔪᓚᐃ 22, 2022

ᓂᐱᒋᔭᐅᔪᒪᕖᑦ ᐊᕐᓇᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ?

ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᓕᒃ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂ, ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎ ᒪᒡᒍᓛ ᓇᑲᓱᒃ, ᑎᓕᐅᕆᕗᖅ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᓕᐅᖁᔨᓪᓗᓂ ᑲᑎᒪᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᖁᓪᓖᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ.

ᖁᓪᓖᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᒋᔭᐅᖕᒪᑕ ᐱᒻᒪᕆᐅᓪᓗᑎᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᕐᓇᓂᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᒋᔭᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᒥᓂᔅᑕᒧᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᒃᑐᐃᔾᔪᑕᐅᓲᑦ ᐊᕐᓇᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ.

ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᓐᓇᖅ ᓄᓇᕗᒥᐅᑕᖅ ᐅᑭᐅᖃᖅᐸᑦ 18−ᓂ ᐅᖓᑖᓂᓪᓗ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᓕᐊᖑᔪᓐᓇᖅᑐᖅ. ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᓲᑦ ᐅᑭᐅᓄᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ.

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᓕᐅᕈᑎᒥᒃ ᐱᑎᑕᐅᔪᒪᒍᕕᑦ, ᐅᑯᓄᖓ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᐳᑎᑦ: ᒥᓂᔅᑕ ᓇᑲᓲᑉ ᐊᒡᓚᕝᕕᖓᓐᓄᑦ ᐅᖄᓚᐅᑖᑕ ᓈᓴᐅᑖ (867)975-5071 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ kmccluskey6@gov.nu.ca.

ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑏᑦ ᐱᔭᐅᓯᒪᒋᐊᓖᑦ ᐅᓇ ᐅᓪᓗᖅ ᓇᓪᓕᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒍ: 5:00−ᒥ ᐅᓄᓴᒃᑯᑦ ᑲᓇᖕᓇᕐᒥ ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᖅ, ᔪᓚᐃ 22, 2022.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᑭᐅᕆ ᒪᒃᓚᔅᑭ
ᑎᑎᕋᕐᕕᐊᓂᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᐅᑉ ᒫᒡᒍᓚ ᓇᑲᓱᒃ
ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᒃ
867-975-5071
kmccluskey6@gov.nu.ca