ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐊᖓᔪᖅᑳᙳᐊᕆᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᑐᒃᓯᕋᖅᑐᑦ

ᓯᑎᐱᕆ 19, 2018

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐊᖓᔪᖅᑳᙳᐊᕆᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᑐᒃᓯᕋᖅᑐᑦ

ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᕈᒪᕖᑦ ᓄᑕᕋᐅᑉ ᒪᒃᑯᒃᑑᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᓅᓯᖓᓂᑦ.

ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᙳᐊᕆᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᕿᓂᓕᖅᐳᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ!

ᖃᓄᐃᒻᒪᑦ ᕿᑐᙵᖑᐊᖃᕆᐊᖃᖅᐱᑦ?

  • ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᕐᓗᑎᑦ ᓄᑕᕋᐅᑦ ᐃᓅᓯᖓᓂᑦ.
  • ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᕐᓗᑎᑦ ᓄᑕᖅᑲᓂᑦ ᐃᓚᒌᓂᓪᓗ ᓄᓇᖕᓂᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᓕᕌᖓᑕ;
  • ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᐊᕐᓗᑎᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐃᓚᖏᓪᓗ.
  • ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᐊᕐᓗᑎᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᓂᑦ ᓴᐳᔾᔨᔪᓂᑦ ᐱᕈᐃᑦᑎᐊᖅᑐᓂᓪᓗ ᓄᑕᖅᑲᓂᑦ.
  • ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᖃᑕᐅᓗᑎᒃ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᓂᑦ ᐃᓚᒌᓂᑦ ᓄᓇᔅᓯᓐᓂᑦ.
  • ᖁᕕᐊᓇᒻᒪᕆᒃᑐᖅ ᐃᑲᔪᖅᖢᓂ ᓄᑕᖅᑲᒥᑦ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᔾᔪᑎᒃᓴᖏᓐᓂᑦ.

ᐊᖓᔪᖅᑳᙳᐊᖑᕙᒃᑐᑦ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᑐᑦ!

ᐃᖃᓗᖕᒥᐅᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᙳᐊᖑᕈᒪᔪᑦ ᑎᑎᕋᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᙳᐊᖑᓂᕐᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒥᑦ, ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓂ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑐᓂᓗᒍᓗ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᖏᓐᓄᑦ. ᐃᖃᓗᖕᒥᐅᑦ ᐱᓇᔪᒍᒪᔪᑦ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᙵᐅᓗᑎᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒥᔪᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᙳᐊᖑᓂᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᓕᓐᑕ ᐱᑦᓯᐅᓛᕐᒧᑦ ᐊᐱᕆᔪᓐᓇᖅᐳᑎᑦ, ᑐᓵᔨ ᑎᑎᕋᖅᑎ ᐅᕙᓂ LPitsiulak@GOV.NU.CA. ᐅᖃᓘᑖ: 867-975-5777.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᐹᑉ ᑏᐅᓂ
ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ
ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5206
BTierney1@gov.nu.ca