You are here

ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑦ-ᑲᒪᒋᔭᖃᓲᑦ

ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᓲᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᕐᓂᕐᒨᖓᔪᓂᑦ, ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐃᓚᒌᓄᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓂᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᔪᒪᔪᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓂᑦ.

 

ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᑉ ᐊᔪᖅᓴᓗᐊᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖓ, ᑲᒪᒋᔭᖃᓲᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᖓ ᐊᖏᕐᕋᖃᙱᑦᑐᒃᑯᕕᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᐊᒻᒪ ᑐᙵᓴᐃᔨᐅᓲᖑᓪᓗᑎ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᔪᖅᓴᓗᐊᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᕙᒃᑐᒥᑦ.

 

ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ

ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᒃ 1000, ᑐᕌᕐᕕᖓ 200

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0