ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᖃᑕᙳᑎᒌᓄᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᑦ

ᑭᓱᓂ ᐱᓕᕆᐊᖃᖕᒪᑕ ᐊᖓᔪᖅᑳᙳᐊᖑᔪᑦ?

ᐊᖓᔪᖅᑳᙳᐊᑦ (ᖃᑕᙳᑎᙳᐊᑦ) ᐱᕈᑦᑎᐊᕐᓇᖅᑐᒥᑦ ᐃᓂᖃᕐᕕᐅᕗᑦ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᐃᓚᒥᓃᑦᑐᓐᓇᙱᑦᑐᓄᑦ ᐊᖏᕐᕋᒥᓂ.

ᖃᓄᕐᓕ ᐱᓇᔪᒍᓐᓇᕋᒪ ᐊᖓᔪᖅᑳᙳᐊᖑᓂᕐᒧᑦ?

ᐱᓇᔪᒍᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᙳᐊᖑᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᖅᓗᑎᒃ ᐱᓇᔫᑎᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᒥᑦ.  ᐱᕋᔭᖕᓂᑰᔭᕆᐊᖃᙱᒃᑭᕗᑎᑦ - ᐱᔨᑦᑎᕈᑕᐅᔪᖅ ᓄᓇᔅᓯᓐᓂᑦ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓂᑦ.

ᐊᖏᖅᑕᐅᒃᐸᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᙳᐊᖑᔪᒪᔾᔪᑏᑦ, ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐃᓄᓕᕆᔨᒥᑦ ᐅᖃᕐᕕᐅᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᐃᒡᓗᖕᓄᑦ ᑕᑯᔭᐅᔭᖅᑐᕐᓗᓯ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᔅᓯᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᒥ ᓄᑕᕋᖅ ᓯᓂᖃᑦᑕᕋᔭᖕᒪᖔᖓᓐᓂᑦ.

ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᓕᕈᕕᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᙳᐊᖑᓂᕐᒧᑦ, ᓄᑕᕋᖅᓗ ᐃᒡᓗᔅᓯᓐᓄᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓕᕐᓗᓂ ᒪᓕᒃᓗᒋᑦ ᓄᑕᕋᐅᑉ ᐱᔭᕆᐊᓕᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓂᖕᓂᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᓂᒃᓴᒧᑦ.  ᐸᖅᑭᓂᐊᖅᐸᐃᑦ ᕿᑐᕐᖓᙳᐊᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑎᑦ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᑎᓪᓗ ᐊᖓᔪᖅᑳᙳᐊᙳᓂᕐᒥᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᑖᓐᓇ ᓄᑕᕋᖅ ᐊᖏᕐᕋᓪᓚᑦᑖᒥᓄᐊᕈᓐᓇᖅᓯᒃᐸᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᑖᓐᓇ ᓄᑕᕋᖅ ᐃᓕᖕᓄᑦ ᐸᖅᑭᔭᐅᑎᓪᓗᒍ, ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐃᓚᖃᕐᓗᑎᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐃᓄᓕᕆᔨᒥᑦ, ᓲᕐᓗ ᑖᒃᑯᐊ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᒪᓕᒐᑎᒍᑦ ᐸᖅᑭᔨᐅᖕᒪᑕ ᓄᑕᕋᒥᑦ.  ᓲᕐᓗ, ᓄᑕᕋᐅᑦ ᑕᐅᑦᑐᐊ ᐊᓯᔾᔨᕆᐊᖃᙱᓚᐃᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑎᓕᐅᕈᓐᓇᙱᓚᑎᑦ ᐊᖏᕈᑎᒥᑦ ᓄᑕᕋᒧᑦ.

ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᐳᑎᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᖕᓄᑦ ᐸᖅᑭᓂᕐᓄᓪᓗ ᓄᑕᕋᙳᐊᕆᔭᕕᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᑦ.

ᐊᖏᖅᓯᒪᓗᑎᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᙱᓐᓇᖕᓂᐊᖕᓂᕋᖅᓗᑎᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐃᓄᓕᕆᔨᐊᓄᑦ ᓄᑕᕋᙳᐊᕆᔭᕕᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖓᓂᑦ.

ᖃᓄᑎᒋᓕ ᐊᖏᖅᓯᒪᔪᓐᓇᕋᒪ ᐊᖓᔪᖅᑳᙳᐊᖑᓂᕐᒥᑦ?

ᐱᖓᓱᐃᓕᖓᖕᒪᑕ ᐊᖓᔪᖅᑳᙳᐊᖑᓂᐅᓃᑦ:

ᐃᓚᒋᔭᒧᑦ ᐃᓕᔭᐅᓯᒪᔪᑦ - ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᖁᔭᖓᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑦᑎᕗᑦ ᐃᓚᒋᔭᓄᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᓐᓇᕆᐊᒃᓴᖏᓐᓂᑦ ᓄᑕᕋᖅ ᐊᖏᕐᕋᒥᓃᑦᑐᓐᓇᐃᓕᒃᐸᑦ.
ᐊᖓᔪᖅᑲᐅᙳᐊᑐᐃᓐᓇᖕᓂᖕᒧᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᕙᒌᖅᑐᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᙳᐊᖑᕝᕖᑦ – ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑕᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓄᓪᓗ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐸᖅᑭᒃᖠᓂᖕᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᓄᑕᕋᐅᑉ ᐃᓚᖏᓐᓂᑦ ᐊᒃᓱᕉᓴᒃᑎᓪᓗᒋᑦ.
ᐃᓛᒃᑰᕐᑐᓂᑦ ᐊᔪᖅᑳᙳᐊᖑᓂᖅ – ᐃᓚᒌᓄᑦ ᐃᓅᓕᓴᐃᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒻᒪᑐᒍᓐᓇᑦᑎᐊᕐᑐᓄᑦ ᓄᑕᕋᓄᑦ ᐊᒃᓱᕉᑎᓖᑦ ᑎᒥᒥᒍᑦ ᐃᓱᒪᒥᒍᓪᓘᓐᓃᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᒻᒪᑐᑦᑎᐊᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᓱᓪᓗᒧᑦ ᓂᕆᑎᑦᑕᕆᐊᓖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖃᐃᓕᓴᖃᑦᑕᕆᐊᓕᖕᓄᑦ.

ᐃᓚᙳᐊᕆᔭᑦ ᐊᑕᐅᓯᖕᒥᑦ ᐊᒥᓲᓂᕐᓴᓂᒃᓘᓐᓃᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕈᓐᓇᖅᐳᑦ:

ᑐᐊᕕᖕᓇᖅᑐᒃᑯᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ (ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᖅ).
ᕿᓚᒻᒥᐅᔪᒃᑯᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ (ᐊᖏᕈᑎ ᒪᓕᒃᖢᒍ).
ᐊᑯᓂᐅᔪᒥᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ (ᐊᖏᕈᑎ ᒪᓕᒃᖢᒍ).

ᖃᓄᕐᓕ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᐸᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᙳᐊᕆᔭᐅᔪᐃᑦ?

ᐃᓚᙳᐊᕆᔭᐅᔪᑦ ᐊᒃᓱᕉᑎᖃᖅᑐᑦ ᓄᑕᕋᙳᐊᕆᔭᒥᓂᒃ ᐅᖃᖃᑎᖃᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᑎᓕᔭᐅᓯᒪᔪᒥᑦ ᐃᓄᓕᕆᔨᒥᑦ.