ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᖃᓄᕐᓕ ᐱᓇᔪᒍᓐᓇᕋᒪ ᐊᖓᔪᖅᑳᙳᐊᖑᓂᕐᒧᑦ?

ᐱᓇᔪᒍᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᙳᐊᖑᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᖅᓗᑎᒃ ᐱᓇᔫᑎᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᒥᑦ.  ᐱᕋᔭᖕᓂᑰᔭᕆᐊᖃᙱᒃᑭᕗᑎᑦ - ᐱᔨᑦᑎᕈᑕᐅᔪᖅ ᓄᓇᔅᓯᓐᓂᑦ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓂᑦ.

 

ᐊᖏᖅᑕᐅᒃᐸᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᙳᐊᖑᔪᒪᔾᔪᑏᑦ, ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐃᓄᓕᕆᔨᒥᑦ ᐅᖃᕐᕕᐅᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᐃᒡᓗᖕᓄᑦ ᑕᑯᔭᐅᔭᖅᑐᕐᓗᓯ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᔅᓯᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᒥ ᓄᑕᕋᖅ ᓯᓂᖃᑦᑕᕋᔭᖕᒪᖔᖓᓐᓂᑦ.

 

ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᓕᕈᕕᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᙳᐊᖑᓂᕐᒧᑦ, ᓄᑕᕋᖅᓗ ᐃᒡᓗᔅᓯᓐᓄᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓕᕐᓗᓂ ᒪᓕᒃᓗᒋᑦ ᓄᑕᕋᐅᑉ ᐱᔭᕆᐊᓕᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓂᖕᓂᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᓂᒃᓴᒧᑦ.  ᐸᖅᑭᓂᐊᖅᐸᐃᑦ ᕿᑐᕐᖓᙳᐊᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑎᑦ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᑎᓪᓗ ᐊᖓᔪᖅᑳᙳᐊᙳᓂᕐᒥᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᑖᓐᓇ ᓄᑕᕋᖅ ᐊᖏᕐᕋᓪᓚᑦᑖᒥᓄᐊᕈᓐᓇᖅᓯᒃᐸᑦ.

 

ᖃᐅᔨᒪᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᑖᓐᓇ ᓄᑕᕋᖅ ᐃᓕᖕᓄᑦ ᐸᖅᑭᔭᐅᑎᓪᓗᒍ, ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐃᓚᖃᕐᓗᑎᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐃᓄᓕᕆᔨᒥᑦ, ᓲᕐᓗ ᑖᒃᑯᐊ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᒪᓕᒐᑎᒍᑦ ᐸᖅᑭᔨᐅᖕᒪᑕ ᓄᑕᕋᒥᑦ.  ᓲᕐᓗ, ᓄᑕᕋᐅᑦ ᑕᐅᑦᑐᐊ ᐊᓯᔾᔨᕆᐊᖃᙱᓚᐃᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑎᓕᐅᕈᓐᓇᙱᓚᑎᑦ ᐊᖏᕈᑎᒥᑦ ᓄᑕᕋᒧᑦ.

 

ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᐳᑎᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᖕᓄᑦ ᐸᖅᑭᓂᕐᓄᓪᓗ ᓄᑕᕋᙳᐊᕆᔭᕕᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᑦ.

 

ᐊᖏᖅᓯᒪᓗᑎᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᙱᓐᓇᖕᓂᐊᖕᓂᕋᖅᓗᑎᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐃᓄᓕᕆᔨᐊᓄᑦ ᓄᑕᕋᙳᐊᕆᔭᕕᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖓᓂᑦ.