ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ
LogoHome

You are here

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᑦ ᑎᑎᖅᑲᖏᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ

ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᐅᔪᖅ

ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑕᐅᓂᑯᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ, 2009_eng.pdf

ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑕᐅᓂᑯᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᖁᓕᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᐊᖏᓛᖑᔪᓄᑦ, 2007_eng.pdf

ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᕐᓯᒪᔪᑦ ᓄᑖᖑᕆᐊᖅᓯᒪᔪᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᒐᑦ ᒫᓐᓇᓕᓴᑦ, ᔭᓄᐊᕆ 2018_eng.pdf

ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᒐᑦ ᒫᓐᓇᓕᓴᑦ, 2016_eng.pdf

ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᒐᑦ ᒫᓐᓇᓕᓴᑦ, 2015_eng.pdf

ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᒐᑦ ᒫᓐᓇᓕᓴᑦ, 2014_eng.pdf

ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᒐᑦ ᒫᓐᓇᓕᓴᑦ, 2013_eng.pdf

ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᒐᑦ ᒫᓐᓇᓕᓴᑦ, 2012_eng.pdf

ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᒐᑦ ᒫᓐᓇᓕᓴᑦ, 2011_eng.pdf

ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᒐᑦ ᒫᓐᓇᓕᓴᑦ, 2010_eng.pdf

ᐃᓗᓕᖏᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦᑦ ᑭᑉᐹᕆᒃᓯᓕᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ, ᑕᖅᑭᓄᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᐅᔪᒧᑦ ᐃᓱᖃᖅᖢᓂ,  ᔭᓄᐊᕆ 2017 and 2018 (4 ᑭᑉᐹᕆᒃᓯᓕᖅᓯᒪᔪᑦ)_eng.xls

Labour Force Data Tables for Iqaluit 3MMA Ending in January 2017 and 2018_eng.xlsx

Iqaluit and 18 Communities Labour Force Characteristics, March 2008 to December 2014_eng.xlsx

ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑭᑉᐹᕆᒃᓯᓕᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒨᖅᑐᑦ, 2015 and 2016 (4 ᑭᑉᐹᕆᒃᓯᓕᖅᓯᒪᔪᑦ) ᑐᓐᓂᖅᓴᐅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ_eng.xls

ᓄᓇᕘᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᕆᔭᖏᑦ, ᒫᑦᓯ 2008 to ᑎᓯᐱᕆ 2016_eng.xls

ᓄᓇᕘᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᕆᔭᖏᑦ, ᔭᓄᐊᕆ 2004 to ᑎᓯᐱᕆ 2007_eng.xls

Total Employment by Industry, Nunavut's 19 Largest Communities, 2008 to 2016_eng.xls

Total Labour Force by Occupation for Nunavut's 19 Largest Communities, 2008 to 2015_eng.xlsx

 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖕᓂᓪᓗ

 

ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᕐᓯᒪᔪᑦ ᓄᑖᖑᕆᐊᖅᓯᒪᔪᑦ

ᐃᖄᓇᐃᔮᒧᑦ ᓇᓪᓕᐅᑯᒫᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᒐᑦ ᒫᓐᓇᓕᓴᑦ, ᔭᓄᐊᕆ 2018_eng.pdf

ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᔾᔪᑏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ, ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓵᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᕐᕋᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᒐᑦ ᒫᓐᓇᓕᓴᑦ, ᑎᓯᐱᕆ 2017_eng.pdf

Job Vacancy and Wage Survey StatsUpdate, Secod Quarter 2017_eng.pdf

ᐃᑲᕐᕋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑕᐅᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖏᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᒐᑦ ᒫᓐᓇᓕᓴᑦ, 2016_eng.pdf

ᐃᓗᓕᖏᑦ

ᓄᓇᕘᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᙱᑦᑐᖅᓯᐅᑎᑖᖅᐸᒃᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᖓᙳᖅᐸᓪᓕᐊᓪᓗᓂ, 1999-ᒥᑦ 2016-ᒧᑦ_eng.xlsx

ᓄᓇᕘᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᓕᐊᑦ, 2001-ᒥᑦ 2016-ᒧᑦ_eng.xls

ᓄᓇᕘᒥ ᖃᔅᓯᐅᓂᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᕐᕋᕆᔭᐅᔪᑦ ᓴᓇᓂᕐᒧᑦ, 1999-ᒥᑦ 2016-ᒧᑦ_eng.xls