ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

Logo Home

You are here

ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ

ᐱᒋᐊᙵᕐᓂᖓᓂᒃ 1999-ᒥ, ᒐᕙᒪᒋᔭᕗᑦ ᑐᙵᕕᖃᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ. ᓱᓕ ᑖᒃᑯᐊ ᑐᙵᕕᒋᓂᐊᖅᑕᕗᑦ ᑲᒪᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᑕ ᐊᑦᓱᕉᑎᒋᒋᐊᓕᑦᑎᓐᓂᒃ ᓯᕗᒧᓪᓗ ᐊᓪᓗᖃᑎᒌᓐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᑕ ᐱᐅᓂᖅᓴᒥᒃ ᓯᕗᓂᑦᑎᖃᕈᒪᓪᓗᑕ: 

ᐃᓅᖃᑎᒌᑦᓯᐊᕐᓂᖅ: ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᓯᐊᕐᓂᖅ ᐃᓚᒌᑦᓯᐊᕐᓂᕐᓗ, ᐱᑦᓯᐊᕐᓂᕐᓗ ᐃᓅᖃᑎᑦᑎᓐᓂᒃ. 

ᑐᙵᓇᕐᓂᖅ: ᒪᑐᐃᖓᓂᖅ, ᐃᓚᐅᑎᑦᓯᓂᖅ, ᐃᓕᕋᓇᙱᓐᓂᖅ. 

ᐱᔨᑦᓯᕐᓂᖅ: ᐃᓚᑦᑎᓐᓂᒃ, ᐃᓅᖃᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᓄᓇᖅᑲᑎᑦᑎᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᓯᕈᑎᖃᕐᓗᓂ. 

ᐊᔩᖃᑎᒌᓐᓂᖅ: ᐃᓱᒪᓕᐅᖃᑎᒌᓪᓗᓂ, ᐅᖃᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ. 

ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ/ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᕐᓂᖅ: ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᓂᖅ ᓱᓇᓕᕆᓗᓂ ᑕᑯᓐᓇᓂᒃᑯᑦ, ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᓂᒃᑯᑦ, ᐱᓇᓱᓐᓂᒃᑯᑦ, ᐆᑦᑐᕋᕐᓂᒃᑯᑦ. 

ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᖅ/ᐃᑲᔪᖅᑎᒌᓐᓂᖅ: ᐃᓄᑑᔾᔨᖏᓪᓗᓂ ᐱᓕᕆᔭᕆᐊᓕᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᕐᓗᓂ. 

ᖃᓄᖅᑑᕐᓂᖅ: ᐃᓱᒪᑦᓴᖅᓯᐅᕐᓂᖅ ᓴᓇᑐᓗᓂ ᐋᖅᑭᒋᐊᓕᒻᒥᒃ ᐋᖅᑭᑦᓯᓇᓱᓪᓗᓂ. 

ᐊᕙᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᑲᒪᑦᓯᐊᕐᓂᖅ: ᐃᑉᐱᒍᓱᑦᓯᐊᕐᓂᖅ ᑲᒪᑦᓯᐊᕐᓂᕐᓗ ᓄᓇᒥᒃ, ᓂᕐᔪᑎᓂᒃ, ᐊᕙᑎᑦᑎᓐᓂᓪᓗ.

Download the poster.