ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒪᖅ ᓈᒪᓚᖅ ᑖᒃᓯᔭᕈᑎᖓ

ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᑦ ᐱᓕᕆᕕᖁᑎᖏᑦ ᐊᑭᓖᓱᖑᕗᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᓈᒪᓛᓂᒃ ᑖᒃᓯᔭᕈᑎᖏᓐᓂᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒍᕙᒪᒃᑯᓄᑦ ᑐᖖᒐᕕᒋᓪᓗᒋᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ ᓇᓪᓕᐅᑯᒫᖏᑕ ᓈᒪᓚᖏᑦ ᐊᑭᓖᑎᑦᑎᔪᑎᒋᕙᒃᑕᖏᓐᓂ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ.

ᑕᒪᐃᑎᒍᓪᓕ, ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᑭᓖᓱᖑᕗᑦ 3% ᐳᓴᓐᑎᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᑦ ᓈᒪᓛᖏᓐᓂᑦ ᐊᑭᓖᑎᑦᑎᔪᑎᒋᕙᒃᑕᖏᓐᓂᑦ ᑕᒪᑐᒨᓇ ᐱᓕᕆᐊᖁᑎᒥᒍᑦ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᑭᖑᓂᖓᒍᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂᑦ ᐊᕿᒋᐊᖅᓯᓚᐅᖅᑎᓗᒋᑦ. ᐱᓕᕆᐊᖁᑎᓕᒃ ᐊᑭᓖᓱᖑᕗ ᐃᓚᒃᑲᓐᓂᖓᓂᑦ 1% ᐳᓴᓐᑎᒥᒃ ᐃᑭᓐᓂᖅᐸᑦ ᓈᒪᓛᖑᔪᑎᖓᓂᑦ ᐊᑭᓖᑦᑎᑎᔪᑎᒋᕙᒃᑕᒥᓂᑦ. ᐃᓚᖓ XI ᑕᑦᓱᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᑦ ᒪᓕᒐᖓ ᐊᕿᒃᓯᖕᒪᑦ ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᑦᑎᔪᑎᖏᓂᑦ ᑕᑦᓱᒪᖓ ᑖᒃᓯᔭᕈᑎᒥᑦ.

ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᑦ ᓈᒪᓛᑦ ᑖᒃᓯᔭᕈᑎᖏᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓱᖑᕗᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒪᑦ ᒫᔨ 15-ᒥ, ᐊᑐᕋᑖᖅᑐᒧᑦ ᑖᒃᓯᔭᓂᕐᒥ ᐊᕐᕌᒍᒥ. ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᑭᓖᒃᑲᓐᓂᕆᐊᖃᒃᑎᑦᑎᓱᖑᕗᑦ ᑭᖑᕙᕐᓗᑎᒃ ᐊᑭᓖᔪᓂᑦ. ᒪᓕᑦᑎᐊᖅᑐᖃᕐᓂᖏᑉᐸᑦ, ᐱᓕᕆᕕᖁᑎᒋᔭᐅᔪᒥᑦ ᐊᑭᓖᓐᓂᖏᓪᓗᓂ ᑖᒃᓯᔭᕈᑎᓂᒃ ᐊᖓᔪᖃᒃ ᐊᓯᐊᒍᑦ ᐊᑭᓖᑎᑦᑎᒋᐊᑲᓐᓂᓱᖑᕗᖅ ᐱᓕᕆᒋᐊᒃᑲᓂᕐᓗᓂ.