Logo Home

You are here

ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ − ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᑕᖅᑭᖓ ᐊᑐᓛᕐᑐᖅ ᐊᐃᕆᓕ 2023−ᒥ

ᔭᓐᓄᐊᓕ 25, 2023

ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ − ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᑕᖅᑭᖓ ᐊᑐᓛᕐᑐᖅ ᐊᐃᕆᓕ 2023−ᒥ

ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᕗᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ − ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᑕᖅᑭᕆᔭᐅᓛᕐᓂᖓᓂᒃ ᐊᐃᕐᕆᓕ 2023−ᒥ. ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᕗᖅ ᕕᕗᐊᕆᐅᑎᓪᓗᒍ, ᑭᓯᐊᓂ, ᓯᕗᒻᒧᐊᖅᐸᓪᓕᐊᓪᓗᓂ, ᒫᓐᓇ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓛᓕᖅᐳᖅ ᐄᐳᕈᒥ. ᐃᓕᑕᕆᐅᒪᓪᓗᒍ ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ, ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᑕᖅᑭᖅ ᐊᑕᐅᑦᑎᒃᑰᖃᑎᖃᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᐅᐱᕐᙶᒃᑯᑦ ᖁᕕᐊᓱᖃᑎᒌᒍᑕᐅᓚᐅᖅᑐᓂᒃ ᓄᓇᕘᓕᒫᒥ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ.

ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᖅᑐᖅ "ᖁᓪᓕᖅ", ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᒃᑯᑦ ᐅᖅᓱᖅᑎᕈᑎ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᖅ ᐃᓄᖕᓄᑦ. ᖁᓪᓕᒃᑯᑦ ᓯᕗᓕᕕᓂᕗᑦ ᐊᓐᓇᐅᒪᔪᓐᓇᓚᐅᕐᒪᑕ ᐃᒃᑮᓇᖅᑐᐊᓗᒻᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᖓᓂᒃ.

ᓴᖅᑭᑕᐅᕐᖓᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ "ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖅ" 2000-ᒥ, ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ ᐱᕈᖅᓯᒪᓕᖅᑐᖅ ᑕᖅᑭᓕᒫᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᔪᓄᑦ ᑐᕌᒐᖃᖅᑐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᑕᖃᑦᑎᐊᕐᓂᖓᓂᒃ, ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔾᔨᒌᖏᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᒃᑐᑦ. ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖏᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᒥᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᐊᖅᐳᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᕐᒥᒃ. ᑕᒪᑐᒪᓂ ᑕᖅᑭᒥ ᐱᕕᒃᓴᐅᕗᖅ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᔭᒐᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᔪᓂᒃ, ᓴᐳᔾᔨᔪᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᐅᔾᔨᕆᔭᐅᓕᖅᑎᑦᑎᔪᓂᒃ ᐃᓄᒃᑐᑦ.

ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐃᓚᐅᖁᔭᐅᕗᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᖃᑕᐅᖁᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᐊᑐᖅᐸᓚᐅᖅᑕᖏᓐᓂᑦ ᐅᓂᒃᑳᕐᓗᑎᒡᓗ “ᖁᓪᓕᐅᑉ” ᒥᒃᓵᓄᑦ. ᖃᐅᑕᒫ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᒃᑲᓐᓂᕐᓗᒍ ᖁᕕᐊᓇᖅᑐᓂᓪᓗ ᐃᓚᐅᓗᓯ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒃᑯᑦ #Quviasuutiqarniq ᐊᑐᕐᓗᒍ. 

###

ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

Seané d’Argencourt-Printup
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ
ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5508
sdargencourt-printup@gov.nu.ca