Logo Home

You are here

ᑐᒃᓯᕋᐅᓯᐅᖁᔨᓂᖅ − ᐊᐃᑦᑑᑎᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᓄᓪᓗ 2023-2024

ᓄᕕᐱᕆ 18, 2022

ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᓯᖕᒥᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᓄᑦ, ᓴᐳᔾᔨᔾᔪᑎᓄᑦ, ᔭᒐᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᑦᑎᔪᓄᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒧᑦ, ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ, ᓴᓇᙳᐊᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ.

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑐᙵᕕᓖᑦ, ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᓱᙱᑦᑐᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᑦ ᕼᐋᒻᒪᓚᐅᔪᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓄᑐᐊᖑᒐᓗᐊᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᔪᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᐅᑯᓄᖓ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑖᓂ:

ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ − ᖁᕝᕙᖅᐸᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓂᐊᕐᓗᓂ ᐃᓕᖅᑯᓯᖕᒧᑦ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᖕᓄᓪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᒐᒃᓴᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ.
ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᑦ − ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑦ ᐱᒋᐊᕐᑕᐅᓇᓱᒃᑐᑦ  ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ.
ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ − ᐃᑲᔫᑎᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄ ᖁᕝᕙᖅᐹᓪᓕᕈᑎᒃᓴᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᖏᓐᓄᑦ.
ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦ − ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᖅ, ᓴᐳᔾᔨᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᐅᔨᑦᑕᐃᓕᓂᖅ.
*ᓄᑖᖅ* ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ − ᐃᑲᔫᑎᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖓᓄ ᓄᑖᙳᕆᐊᕐᑕᓄᓪᓗ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐅᖃᒫᒐᖃᕐᕕᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ ᐱᖁᑎᑦ.

ᐱᓇᔪᖃᑕᐅᒋᑦ ᐅᓪᓗᒥ! ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᓇᔪᖕᓂᐊᕐᓗᓂ ᐅᓪᓗᖓ ᐃᓱᖃᖅᑐᖅ ᔭᓄᐊᕆ 31, 2023−ᒥ. ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ.

ᐆᒃᑐᕈᒪᒍᕕᑦ: ᐅᕗᙵᐅᓗᑎᑦ https://gov.nu.ca/information/grants-and-contributions ᖃᐅᔨᒋᐊᑦᑎᐊᕐᓗᑎᓪᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒧᑦ ᐅᕗᖓ:

ᐃᑲᔫᑎᑦ ᐊᐃᑑᑎᓪᓗ
ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊ ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᖓ 1000 ᐃᓂᖓ 800 ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0
1-866-934-2035 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 867-975-5519
chfunds@gov.nu.ca

###

ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᓵᓐ ᑖᕐᔭᓐᑯᐊᑦ-ᐳᕆᓐᑦᐊᑉ, ᐃᖃᓗᐃᑦ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ
ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5508
SdArgencourt-Printup@gov.nu.ca