Logo Home

You are here

2016 ᕿᓚᐅᑦ

2014 ᕿᓚᐅᑦ   |  2015 ᕿᓚᐅᑦ  | 2017 ᕿᓚᐅᑦ 

ᕿᓚᐅᑦ 2016 – ᐊᕐᕌᒍᒥ ᐃᓄᒃᑐᑦ  ᓂᔾᔭᐅᓯᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᓵᓚᒃᓴᕋᓱᖕᓂᖅ

ᕿᓚᐅᑦ ᓄᓇᕘᑉ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐃᖏᐅᓯᐅᕈᑕᐅᔪᓂᒃ ᓵᓚᒃᓴᖅᑎᑦᑎᓇᓱᒃᑎᑦᑎᕙᒃᑐᑦ. ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᖓ ᓵᓚᒃᓴᖅᑎᑦᑎᓇᓱᖕᓂᐅᕙᒃᑑᑉ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕈᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᐊᓐᓄᑦᑎᓐᓂᒃ ᓂᔾᔭᐅᓯᔭᕐᓂᒃᑯᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔪᒥᒍᓱᓕᖅᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᓂᔭᐅᓯᔭᕐᓂᒃᑯᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ. ᑖᓐᓇ ᓄᓇᕘᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖓᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓇᓱᐊᖅᑐᖅ ᓴᙱᒃᑎᕆᓇᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐃᓄᒃᑑᕐᓂᖅ ᑕᒪᐃᓂ ᐃᓅᓯᑦᑎᓐᓂ (ᑐᑭᒧᐊᒍᑕᐅᓪᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂᒃ ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᒃᑯᑦ). ᖃᐅᔨᒪᖃᑎᖃᐅᕈᑎᒋᓗᒋᑦ ᐃᖏᐅᑎᑎᑦ, ᐃᑲᔪᕋᔭᖅᐳᑎᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᓄᑦ! 

ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᑐᙵᓴᖅᑕᐅᕙᒃᐳᑦ ᑐᓂᓯᖃᑦᑕᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐃᖏᐅᓯᐊᕆᓯᒪᔭᒥᖕᓂᒃ ᓵᓚᒃᓴᐅᑎᒋᓇᓱᒡᓗᒋᑦ. ᖁᓖᑦ ᓵᓚᒃᓴᕋᔭᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᓵᓚᒃᓴᐅᓯᐊᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖏᐅᓯᐊᖏᑦ ᓂᐱᓕᐅᖅᑕᐅᕕᒃᑯᑦ ᓂᐱᓕᐅᖅᑕᐅᓇᔭᖅᑐᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓗᑎᒡᓗ. ᕿᓪᓕᖅᑐᒧᐊᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᓵᓚᒃᓴᖅᑐᑦ ᐃᖏᐅᓯᐊᕆᓯᒪᔭᖏᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓇᔭᖅᑐᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ.

 

2016-ᒥ ᓵᓚᒃᓴᕐᑐᑦ

ᐃᓕᐅᖅᑲᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᖏᐅᓯᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᐅᕘᓇ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᐅᖅᑲᕐᓗᒋᑦ ᐅᕙᖓᑦ   the ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᖏᐅᓯᐊᖑᓯᒪᔪᑦ (iTunes-ᑯᑦ) <ᐊᑦᑕᑕᕐᕕᒃ ᐃᓕᔭᕆᐊᓕᒃ!>. 

[ᐃᖏᐅᓯᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᐅᕘᓇ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑕᑕᕐᕖᑦ ᐅᕘᓇ, ᑕᐃᒃᑯᑎᑐᓇᖅ ᓇᓪᓕᐅᑎᔪᖅᓯᐅᑎᑦᑎᑐᑦ ᐃᖏᐅᓯᐊᖑᓯᒪᔪᑎᑐᑦ ᕿᓪᓕᖅᑕᒃᑯᑦ; ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᐊᔾᔨᖑᐊᖓ ᐃᖏᐅᑎᑦ ᐴᖓᑕ]

2015 ᓂᐱᒃ ᕿᓕᕐᑐᖅ ᐃᙱᐅᓯ

ᓵᓚᒃᓴᕋᓱᒡᕕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᑦ

ᐃᓄᒃᑐᑦ ᓇᓪᓕᐅᑎᔪᖅᓯᐅᑎᑦ ᐃᙱᐅᑎᑦ ᕿᓪᓕᖅᑕᒦᑐᑦ
2014-ᒥ, ᓴᖅᑭᑦᑎᓚᐅᕋᑦᑕ ᓵᓚᒃᓴᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᑎᔪᖅᓯᐅᑎᓂᒃ ᐃᖏᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᓵᓚᒃᓴᕋᓱᖕᓂᒃᑯᑦ. ᐅᕝᕙᐅᒃᑯᐊ ᖁᓖᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᖏᐅᓯᐊᕆᓯᒪᔪᑦ ᑎᑎᖅᑲᖃᐅᖅᖢᑎᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖏᐅᑎᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᒃᑰᖅᓯᒪᔪᑦ. 

  1. ᓗᐃ ᐋᕆᐊᒃ- ULLUMI NALLIUTIVUQ.mp3 
  2. ᐋᓐᑐᕉ ᒨᕆᓴᓐ – INUULAUQSIMAGAVIT.mp3 
  3. Hᐊᓚᓇ ᐴᑦ – QUVIAHUGLUTIT!.mp3 
  4. ᒥᐊᓕ ᑰᓕ – TAKUAPIUNA.mp3 
  5. ᐋᓗᓘ ᑭᓪᓛᐱᒃ – ALIANAIT NALLIUTISIMAGAVIT.mp3 
  6. ᑕᐃᕕᑎ ᔪᐊᓇᓯ – NALLIUTIGAVIT QUVIASUGIT.mp3 
  7. ᔫᓕᐊ ᑕᒻᓯᓴᓐ – ALIANAITTUQATTAQTUQ.mp3 
  8. ᐊᐸᔭᑕ ᑰᑎᖅ – ATII ATII ATII PISULIRIT INUUSIRMI.mp3 
  9. ᒫᓪᑲᒻ ᑭᒻᑉᑦ –ULLUMI ULLUMI.mp3 
  10. ᔭᓂᕗ ᑕᒻᓯᓴᓐ – ULLUMI QAIQUJAUSIMAGATTA.mp3 

ᐃᖏᖅᑐᓂᒃ ᐃᖏᖃᑕᐅᑲᑕᒋᑦ

ᐃᓕᒃᑭᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᕐᓇᕐᓂᐊ. 

ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎᑦ
ᑕᒪᕐᒥᒃ ᑐᓴᕐᓈᒐᒃᓴᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᔪᑦ, ᓂᐱᓕᐊᒐᐃᑦ, ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᒋᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᑯᕆᔅ ᑰᓪᒪᓐᒧᑦ ᐅᑯᑎᒎᓇᖅ ᓄᕗ ᓂᔾᔭᐅᑎᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ.
ᑕᒪᕐᒥᑦᑎᐊᖅ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᔪᑦ ᑯᕆᔅ ᑰᓪᒪᓐᒧᑦ, ᓂᐅᕆᐅᒋᓗᒋᑦ ᑐᓴᕐᓈᒐᒃᓴᑦ 8 ᐊᒻᒪ 10. ᑐᓴᕐᓈᒐᒃᓴᑦ 2, 4, ᐊᒻᒪ 9 ᐃᖏᕐᓂᐅᔪᑦ ᐅᑯᓇᙵᑦ ᐊᖅᓴᕐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᖏᖅᑏᑦ, ᑐᑭᒧᐊᒃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᔭᓯᓕᓐ ᒨᕆᓴᓐᒧᑦ.

ᑐᒃᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓗᓂ ᕿᓚᐅᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᔪᒪᓗᓂ ᕿᓪᓕᖅᑕᓂᒃ, ᐅᖃᕐᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑐᖅ  ᐅᕙᓂ 867-975-5500