ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓄᑖᖅ! ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᑲᑎᒪᓂᖅ: ᐃᓄᐃᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᕗᑦ ᐃᓅᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ − ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᑦᑎᒍᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ

ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓᑦ ᑲᑎᒪᓂᖃᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐅᑐᐱᕆ 28, 29, 2019−ᒥ. ᐅᓪᓗᓄᑦ ᒪᕐᕉᖕᓄᑦ ᑲᑎᒪᓂᖅ ᐃᓄᑐᖃᕐᓄᑦ ᑲᑎᙵᔾᔪᑕᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᐸᒃᖢᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐃᓗᓕᖏᓐᓂᒃ. ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᑦᑎᒍᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑦ ᑐᙵᕕᒋᓪᓗᒋᑦ ᐃᓅᓯᕆᒃᑑᓂᕐᒧᑦ. ᐅᖃᓪᓚᒃᑎᐅᖃᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᑯᐊ ᒐᒪᐃᓕ ᕿᓗᖅᑭᓵᖅ, ᑕᐃᕕᑎ ᐃᒃᑲᕐᕆᐊᓗᒃ, ᐊᐃᓴᑭ ᓲᔪᖅ, ᐊᕐᓇᐅᔪᖅ ᐊᓗᑭ, ᑭᒍᑎᒃᑳᕐᔪᒃ ᓴᐸ, ᒥᐅᕆᐊᒻ ᓂᓚᐅᓛᖅ ᐊᒡᓘᑲᖅ, ᔫ ᖃᔮᖅᔪᐊᖅ ᖃᕆᑕᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦᑕ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ.

ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᐃᖕᒪᑕ  ᓂᐱᓕᐅᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᒥᒃ ᑕᕝᕙᓂ ᑲᑎᒪᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᕋᓛᖅ ᑭᒃᑰᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑐᓂ ᐅᖃᓪᓚᒃᑎᐅᖃᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᑎᒪᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᓇᐃᒡᓕᒋᐊᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐅᓂᒃᑳᖅᑕᖃᖅᑐᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᖅ ᑕᕝᕙᓂ ᑲᑎᒪᔪᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᕕᓂᕐᓂᒃ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓕᒫᓂᒃ ᑕᑯᔭᒃᓴᐅᔪᑦ.  

ᖃᕆᑕᐅᔭᒧᑦ ᑲᑉᐳᑎᓲᖅ ᑐᖅᑯᖅᑎᕆᕝᕕᒃ/ᕿᓪᓕᖅᑐᐃᑦ ᓂᐱᒃᓴᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᑎᖅᑲᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᑖᒃᑯᓇᖓᑦ ᑲᑎᒪᓂᕐᓂᖔᖅᑐᐃᑦ ᓇᐃᒡᓕᒋᐊᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃᑕᐅᖅ ᑐᒃᓯᕌᖑᔪᓐᓇᕐᒥᔪᑦ:

Bernadette Niviatsiak
Iviqtippalliajut Senior Advisor
Tel: 867-975-5512
ᐃᕐᖐᓈᖅᑕᐅᑦ: bniviatsiak@gov.nu.ca

 

ᐃᓄᐃᑦ ᒪᓕᒐᖏᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᒪᓕᒐᖏᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᐅᓕᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔪᓂᒃ ᑲᑎᖅᓱᐃᓯᒪᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᓂᖔᖅᖢᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᔭᐅᓯᒪᖕᒥᔪᑦ ᑎᓴᒪᑦ ᐃᒡᓗᓕᖕᒥᐅᑦ ᐃᓄᑐᖃᐃᑦ − ᓗᓯᐊᓐ ᐅᑲᓕᐊᓐᓄᒃ, ᒦᑲ ᐊᑐᐊᑦ ᐊᑭᑎᖅ, ᕼᐃᐅᕐᕕ ᐸᓂᐊᖅ, ᐊᒻᒪ ᐸᐅᓗᓯ ᖁᓕᑦᑕᓕᒃ. ᑖᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᖑᓯᒪᔪᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑲᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᓄᒃᑎᑐᑐᐊᖅ.

ᐅᖃᓕᒫᒐᕐᒥᒃ ᑐᒃᓯᕋᕈᒪᒍᕕᑦ − ᐅᓇ ᑐᓴᖅᑎᓪᓗᒍ:

Bernadette Niviatsiak
Iviqtippalliajut Senior Advisor
Tel: 867-975-5512
ᐃᕐᖐᓈᖅᑕᐅᑦ: bniviatsiak@gov.nu.ca