Logo Home

You are here

ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕗᑦ/ᑕᐅᑐᙳᐊᖅᑕᕗᑦ/ᐱᓇᓱᐊᖅᑕᕗᑦ

ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒪᔪᖅ 

ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒪᔪᑦ ᐃᓕᖁᓯᓕᕆᔨᒃᑯᓂᑦ ᐊᓯᔨᖁᓇᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᐸᓕᖁᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᑉ ᐃᓕᖁᓯᖃᓂᖓ, ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᖁᑎᖏᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓪᓗ. ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᕕᒃ ᐱᓕᕆᔪᓯᐊᖃᓱᖑᕗᖅ ᐱᓕᕆᐊᕆᔪᒪᔭᒥᓂ ᒪᑯᑎᒎᓇᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖅᓴᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒍᑦ 

ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᖃᑎᒋᓂᕐᒧᑦ ᐱᕕᐊᕐᓇᖅᑐᖁᑎᖏᓐᓂᑦ ᒪᑯᑎᒎᓇᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑎᒍ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ; ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖅᓴᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒍᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓂᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓘᓇᓕᒫᖓᓂ ᓄᓇᕗᑦ; ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᒃᓴᐅᑎᑦᓯᓗᑎᒃ ᐱᔭᒃᓴᐅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᔪᑎᒃᓴᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᔪᑎᒃᓴᑦ ᓴᓇᔭᒃᓴᑦ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᕗᑉ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᓂᖏᓄᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂ; ᐃᑲᔪᐸᒡᓗᑎᒃ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᖏᑦᑐᓂᒃ, ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ-ᑐᖖᒐᕕᖃᕐᓗᑎᒃ ᐃᒥᓂᖅᓱᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖃᓇᐃᕐᕕᖁᑕᐅᔪᓂᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᒃᑰᖅᑐᓂᒃ, ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᑦᓱᒪᓂᕐᓇᓴᐃᑦ ᐱᓕᕆᔪᓯᖏᑎᒍᖅᑐᓂᒃ; ᐊᔪᖏᓂᖅᓴᐅᓕᖅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᑕᖃᒃᑯᓇᖓᑦ ᐅᖃᓕᒫᕆᐊᖅᑐᕐᕕᑦ ᐱᔨᑦᓯᕈᑎᖏᓂᑦ ᐃᓘᓇᓕᒫᖓᓂ ᓄᓇᕗᑦ; ᐊᒻᒪᓗ ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᓗᑎᒃ ᑕᐃᒪᖓᓕᒫᖅ ᐅᖃᖃᑎᒋᖁᓗᒋᑦ ᑕᒃᑯᐊ ᐃᓇᒪᕇᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ.

ᑕᐅᑐᙳᐊᖅᑕᕗᑦ:

ᐃᓂᐅᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᕐᓗᑎᒃ, ᐅᖃᓕᒫᕈᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ ᒪᕐᕈᐃᑎᒍᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᑎᒍᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᑎᐊᕐᓗᑎᒃ ᒫᓇᐅᓕᖅᑐᖅ ᐃᓄᕕᒋᔭᑦᑎᓐᓂ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᖃᕐᓗᑎᒃ.  

ᐱᓇᓱᐊᖅᑕᕗᑦ:

ᑲᔪᓯᕗᒍᑦ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᖃᖅᖢᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᑦᑕ ᑐᙵᕕᖏᓐᓂᒃ ᑲᒪᕙᓪᓕᐊᔭᕆᐊᖃᖅᑎᓪᓗᑕ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᒻᒧᐊᕆᐊᕐᓗᑕ ᑲᑐᔾᔨᓂᒃᑯᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᑦᑎᐊᕙᖕᒧᑦ:  

  • ᐃᓅᖃᑎᒌᑦᓯᐊᕐᓂᖅ: ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕐᓂᖅ, ᐃᓚᒌᑦᑎᐊᕐᓂᕐᓗ, ᐱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᓗ ᐃᓅᖃᑎᑦᑎᓐᓂᒃ.
  • ᑐᙵᓇᕐᓂᖅ: ᒪᑐᐃᖓᓂᖅ, ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᖅ, ᐃᓕᕋᓇᙱᓐᓂᖅ.
  • ᐱᔨᑦᓯᕐᓂᖅ: ᐃᓚᑦᑎᓐᓂᒃ ᐃᓅᖃᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᓄᓇᖅᑲᑎᑦᑎᓐᓂᒡᓗ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᖃᕐᓗᓂ.
  • ᐋᔩᖃᑎᒌᓐᓂᖅ: ᐃᓱᒪᓕᐅᖃᑎᒌᒡᓗᓂ, ᐅᖃᖃᑎᒌᖕᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᖃᑎᒌᖕᓂᒃᑯᑦ.
  • ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ/ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᕐᓂᖅ: ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᕐᓂᖅ ᓱᓇᓕᕆᓗᓂ ᑕᑯᓇᖕᓂᒃᑯᑦ, ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᓂᒃᑯᑦ, ᐆᒃᑐᕋᕐᓂᒃᑯᑦ. 
  • ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᖅ/ᐃᑲᔪᖅᑎᒌᓐᓂᖅ: ᐃᓄᑑᔾᔨᙱᓪᓗᓂ ᐱᓕᕆᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᕐᓗᓂ. 
  • ᖃᓄᖅᑑᕐᓂᖅ: ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᖅ ᓴᓇᑐᓗᓂ ᐋᖅᑭᒋᐊᓕᖕᒥᒃ ᐋᖅᑭᒃᓯᓇᓱᒡᓗᓂ. 
  • ᐊᕙᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᑲᒪᑦᓯᐊᕐᓂᖅ: ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᑲᒪᑦᑎᐊᕐᓂᕐᓗ ᓄᓇᒥᒃ, ᓂᕐᔪᑎᓂᒃ, ᐊᕙᑎᑦᑎᓐᓂᒡᓗ.