Logo Home

You are here

ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᒐᒃᓴᐃᑦ

ᐃᓐᓇᓄᑦ  ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓗ ᐱᓕᕆᔭᐅᔪᒃᓴᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᕈᓘᔭᖅᐸᒃᐳᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᔭᐅᔪᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕆᔭᐅᔪᓪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔾᔪᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐸᒃᑐᓂᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᓄᓇᕘᓕᒫᒥ. ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᓕᕆᔭᐅᔪᒃᓴᑦ ᐱᓕᕆᔨᖏᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᕙᒃᐳᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔪᖃᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒍ ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ. ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᓕᕆᔭᐅᔪᒃᓴᑦ ᐱᓕᕆᓂᐅᕙᒃᐳᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᓕᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᐱᐅᓂᖅᓴᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓂᕐᒥᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂ, ᐃᓕᓴᖅᓯᕙᒃᖢᑎᒃ ᐊᔾᔪᒥᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒡᓗ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᑦᑎᐊᖅᓯᒪᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᒃᑯᓪᓗ ᐱᕕᒃᓴᐅᓕᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ.

 

ᐃᓐᓇᓄᑦ  ᐊᒻᒪᓗ  ᒪᒃᑯᒃᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

ᑐᑭᒧᐊᕐᑎᑦᑎᔨᑲᐃᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᓐᓇᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ
ᓕᐅ ᑐᓗᒐᕐᔪᒃ (ᐃᓇᖏᕐᑎᓯᒪᑲᐃᓇᑐᖅ)
ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ: (867) 934-2032
ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ: LTulugarjuk@gov.nu.ca