ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᕕᖓᑦ ᒪᕐᕈᐃᓕᖓᕗᖅ. ᑲᒪᒋᔭᖃᓲᖑᕗᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᐃᓄᐃᓪᓗ ᐃᓅᓯᖏᓐᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᓂᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᓂᑦ ᒐᕙᒪᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ, ᑲᒪᒋᔭᖃᓲᖑᒋᓪᓗᑎᑦ ᐊᓪᓚᕕᑦᑎᒍᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᕆᔭᐅᓪᓗᑎᑦ ᑐᑦᑕᕐᕖᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓄᑦ.

 

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑕ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ 

ᓄᑖᖅ! ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᔨᑦ ᐃᓕᓴᐃᖃᑦᑕᖅᑐᑦ

ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᓐᓂᕈᕕᑦ ᑐᓂᕐᕈᓯᐊᓄᑦ ᑐᓂᕐᕈᑎᔅᓴᓄᓪᓗ ᑐᔅᓯᕋᐅᑎᓂᒃ
ᐊᑭᖃᕐᓂᖏᑦᑐᒧᑦ ᐅᖄᓚᒍᓐᓇᖅᑐᑎᒃ: 1-866-934-2035-ᒧᑦ
ᐃᖃᓗᓐᓂ: 1-867-975-5500

 

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓄᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ
ᓱᕕᓇᐃ ᒪᐃᒃ  
ᐅᖄᓚᐅᑦ: (867) 975-5525
ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᒃᑯᑦ: smike@gov.nu.ca

ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ: www.ch.gov.nu.ca