ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓱᒪᖃᑏᒌᖕᓂᒃᑯᑦ ᐅᒃᐱᕆᔭᓖᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ

 

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐋᕿᒃᓱᐃᖕᒪᑕ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᖓᓂᒃ ᑐᙵᕕᖃᖅᑐᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔾᔪᑕᐅᔪᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓱᒪᖃᑏᒌᖕᓂᒃᑯᑦ ᐅᒃᐱᕆᔭᓖᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ . ᑖᒃᑯᐊ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᐅᔪᑦ ᑐᙵᕕᖃᖅᐳᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓄᑦ, ᐃᓚᓕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ ᐃᓅᓯᕆᔭᐅᓕᖅᑐᒧᑦ, ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᔭᐅᕙᒃᑐᒧᑦ.

ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᒃᐸᖕᓂᕐᒧᑦ ᐊᓐᓂᕆᔭᐅᔪᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᕗᑦ ᐱᒋᐊᖅᑕᐅᔪᓕᒫᓄᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᖏᓐᓄᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᑎᒥᐅᕗᖅ ᑲᑎᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓯᒪᔪᑐᖃᕐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔪᓄᑦ ᐊᕙᑎᑦᑎᓐᓂ ᐃᓄᐃᓪᓗ ᐃᓅᖃᑎᒌᖕᓂᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᐊᓂᕆᕙᒃᑕᖏᓐᓄᑦ ᐃᓗᓕᖏᓐᓂᒃ, ᓂᕐᔪᑎᓂᒃ, ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᓚᒌᓂᒡᓗ.

ᑖᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᓰᕗᖅ ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᕕᖃᖁᓪᓗᒋᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐊᑐᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᓴᐃᓕᓂᕐᒥᒡᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᔭᖏᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᕆᔭᐅᔪᓪᓗ ᒪᓕᒡᓗᒋᑦ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐱᑕᖃᙱᓐᓂᖏᑦ ᐊᑯᓐᓂᖓᓂᑦᑐᑦ, ᕿᓂᕐᓗᑎᒡᓗ ᐋᕿᒍᑕᐅᔪᓐᓇᕋᔭᖅᑐᓂᒃ ᐅᑯᓄᖓ, ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᓪᓗ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᒃᓴᓄᑦ.

 

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ

ᐃᓕᓴᐱ ᖁᐱ,
ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂ ᑐᖓᕕᖃᕐᓂ

ᐊᑐᓕᕐᑎᑎᓐᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᒋᐊᖅᑎᒻᒪᕆ
ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓱᒪᖃᑏᒌᖕᓂᒃᑯᑦ ᐅᒃᐱᕆᔭᓖᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ

equpee@gov.nu.ca
867-975-5537