Logo Home

You are here

ᐊᓯᖏᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᒐᒃᓴᐃᑦ

2015 ᖃᓄᐃᓕᐅᒐᒃᓴᐃᑦ | ᐃᓄᒃᑐᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᐃᑦ | ᓂᔾᔭᐅᓯᔭᖕᓃᑦ ᑕᕐᕆᔭᒐᒃᓴᐃᓪᓗ

ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ ᒪᓂᒪᔪᑦ | ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᑯᐃᑦ | ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᐅᑉ ᐱᒋᐊᕐᕕᖓ

ᐊᓯᖏᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᒐᒃᓴᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖕᒧᑦ

 

ᐃᒡᓚᕐᓇᖅᑐᑦ!

ᐃᒡᓚᕐᓇᖅᑐᑦ! ᐅᖃᓕᒫᒐᐅᔪᖅ ᐃᔪᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐅᓂᑉᑳᖅᑕᐅᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕᕐᓄᑦ.  ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᑐᓕᕆᔨ ᐸᐸ ᑲᓪᓗᒃ, ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᑎᑦ ᖃᐅᓱᐃᑐᒥᑦ.  ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐ ᐊᒪᓗ ᖃᑉᓗᓈᑦ ᑎᑎᖃᖏᑦᑎᒍᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᖅᓯᒪᑉᓗᑎᒃ. 

 

 

ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐃᒻᖏᐅᑏᑦ ᓇᓪᓕᐅᓂᖅᓯᐅᕆᔪᑦ ᕿᑉᓕᖅᑑᔭᖅ

ᓵᓚᒃᓴᓚᐅᖅᑐᑦ ᓇᓪᓕᐅᓂᖅᓯᐅᕆᔪᑦ ᐃᒻᖏᐅᑎᓄᑦ ᐱᒡᒎᑐᓂᑦ! ᐅᕝᕙ ᖁᓕᐅᔪᑦ ᐃᒻᖏᐅᓯᐅᖅᑕᐅᔪᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᖅᑐᑦ ᓇᓪᓕᐅᑎᔪᓂᒃ ᐊᒪᓗ ᐆᒪᓂᕆᔭᖏᓐᓄᑦ. ᐅᕝᕙ ᐃᒻᖏᖅᑕᐅᔪᑦ, ᐅᖃᖅᓯᒪᓂᖏᑦ, ᐊᒪᓗ ᑎᑕᒃᑐᑦ ᐊᓕᓚᔪᐃᑦ. 

 • ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᓗᒋᑦ ᑕᒪᐃᓂᓗᒃᑖᖅ ᐃᒻᖏᐅᑏ ᐅᕙᓂ:
 1. ᓗᐃ ᐋᕆᐊᒃ – ᐅᓪᓗᒥ ᓇᓪᓕᐅᑎᕗᖅ.mp3
 2. ᐋᓐᑐᕉ ᒨᕆᓴᓐ – ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᒐᕕᑦ.mp3
 3. Hᐊᓚᓇ ᐴᑦ – ᖁᕕᐊᕼᐅᒡᓗᑎᑦ!.mp3
 4. ᒥᐊᓕ ᑰᓕ – ᑕᑯᐊᐱᐅᓇ.mp3
 5. ᐋᓗᓘ ᑭᓪᓛᐱᒃ – ᐊᓕᐊᓇᐃᑦ ᓇᓪᓕᐅᑎᓯᒪᒐᕕᑦ.mp3
 6. ᑕᐃᕕᑎ ᔪᐊᓇᓯ – ᓇᓪᓕᐅᑎᒐᕕᑦ ᖁᕕᐊᓱᒋᑦ.mp3
 7. ᔫᓕᐊ ᑕᒻᓯᓴᓐ – ᐊᓕᐊᓇᐃᑦᑐᖃᑦᑕᖅᑐᖅ.mp3
 8. ᐊᐸᔭᑕ ᑰᑎᖅ – ᐊᑏ ᐊᑏ ᐊᑏ ᐱᓱᓕᕆᑦ ᐃᓅᓯᕐᒥ.mp3
 9. ᒫᓪᑲᒻ ᑭᒻᑉᑦ – ᐅᓪᓗᒥ ᐅᓪᓗᒥ.mp3
 10. ᔭᓂᕗ ᑕᒻᓯᓴᓐ – ᐅᓪᓗᒥ ᖃᐃᖁᔭᐅᓯᒪᒐᑦᑕ.mp3

ᐃᒻᖏᖃᑕᐅᓗᑎᑦ

ᐃᓕᓪᓗᒋᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐊᒪᓗ ᑎᑕᖕᓂᖓ.

ᐃᒻᖏᐅᑎᓄᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᕋᓛᖅ (PDF 1.3 M) ᑎᑎᖃᐃᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᖅᑐᑦ ᐊᒪᓗ ᖃᑉᓗᓈᑎᑐᑦ ᑎᑎᖅᑲᐃᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᖅᖢᑎᒃ 
ᑎᑕᒃᑐᑦ (PDF 3.7 M) ᑎᑕᒃᑐᑦ ᐊᑐᓂ ᐃᒻᖏᐅᑎᓄᑦ ᑎᑎᖃᖏᓐᓄᓪᓗ


ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔪᑦ  

ᑕᒪᐃᓂᒃ ᑐᓴᕐᓈᕈᑏᑦ ᓴᓇᔭᐅᔪᑦ, ᓂᐱᓕᐅᖅᑕᐅᔪᑦ, ᐊᑯᑉᓕᖅᑕᐅᔪᑦ, ᐊᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ ᑯᕆᔅ ᑰᓪᒥᓐᒧᑦ ᓄᕗ ᑎᑕᐅᓯᕆᓂᖅ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ.  ᑕᒪᐃᓂᒃ ᑐᓴᕐᓈᕈᑏᑦ ᐋᕿᒃᓱᖅᑕᐅᔪᑦ ᑯᕆᔅ ᑰᓪᒥᓐᒧᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐅᑯᐊᖑᙱᑦᑐᑦ 8 ᐊᒪᓗ 10.  ᐃᒻᖏᐅᑏᑦ 2, 4 ᐊᒪᓗ 9 ᐋᖅᓴᕐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᖕᒥᖅᑎᖏᐅᔪᑦ, ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᕆᔨᖃᖅᖢᑎᒃ ᔮᔅᓕᓐ ᒨᕆᓴᓐ-ᒥᑦ. 

 

 ᑎᒥᐅᑉ ᐱᖏᓐᓂᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ 

ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖓ ᑲᓚᖃᖅᑐᖅ  ᐅᖃᐅᓰᑦ ᑎᒥᐅᑉ ᐱᖏᓐᓂᑦ, ᓴᖅᑭᑕᐅᔪᖅ ᕕᕗᐊᕆ 2014-ᒥᑦ. ᑕᒡᕙᓃᑐᑦ 400 ᐅᖓᑖᓄᑦ ᑐᑭᓕᐊᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᑦ, ᐅᐃ-ᐅᐃᑎᑐᑦ, ᐊᒪᓗ ᖃᑉᓗᓈᑎᑐᑦ. ᑐᑭᖏᑦ ᑲᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓐᓇᑐᖃᖏᓐᓂᑦ, ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᑉᓗᑎᒃ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐅᔪᓂᑦ, ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᕆᔨᓂᑦ, ᐊᒪᓗ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥᑦ ᐱᓕᕆᔨᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ. 

 

 ᖁᕕᐊᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᓕᓚᔪᕐᒦᑐᑦ ᐊᔾᔩᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᑲᓐᓂᖅᑐᑦ

ᐅᑭᐅᖑᔪᖅ, ᐊᒥᓱᓕᐅᑲᓐᓂᓚᐅᖅᑐᒍᑦ ᖁᕕᐊᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᓕᓚᔪᒦᑐᓂᒃ ᐊᔾᔨᓂᒃ. ᐃᓚᐅᔪᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᒐᔪᒃᑐᑦ 45 ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐱᖁᑎᓄᕋᓗᒃ. ᐊᒥᓱᓕᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓄᐊᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᖃᓕᒫᖃᕐᕕᖕᓂᓪᓗ.  ᐊᑐᕐᓗᒍ [PDF] ᓇᖕᒥᓂᖅ ᑲᑎᕐᒪᔪᓕᐊᕆᓂᐊᖅᑕᕐᓂᒃ ᐅᕙᓘᓃᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᖅᑑᓗᒍ ᑲᓚᒐᒃᓴᓕᐅᕐᓗᒍ.

 

ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓘᔭᕈᑎᒃᑲᓐᓃᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᔭᐅᔪᖕᓇᖅᑐᑦ

 

ᐊᔾᔩᑦ ᐊᓕᓚᔫᑉᓗᑎᒃ – ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐃᓅᓯᖅ

ᐊᕐᕌᓂ, ᓴᖅᑭᑦᑎᓚᐅᖅᑐᒍᑦ ᑲᑎᕐᒪᔪᓂᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐊᔾᔨᓂᒃ 

ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᖢᑎᒃ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐃᓅᓯᕐᒥᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ.

 

ᑐᓗᒐᕐᔪᐊᖅ ᑲᓚᒐᒃᓴᖅ

ᖃᖓᑲᓪᓛᓗᒃ, ᑐᓗᒐᕐᔪᐊᑦ ᐅᖃᓪᓚᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ.....       ᐅᖃᓕᒫᕐᓗᒍ ᒪᒃᑯᒃᑐᐃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒪᓗ ᐅᖃᓪᓚᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᑐᓗᒐᕐᔪᐊᑦ ᐱᔫᒥᑦᑕᖕᓇᕈᑎᖃᖅᑐᖅ ᑲᓚᕝᕕᐅᔪᖕᓇᖅᑐᖅ 

ᐅᖃᓕᒫᒐᖅ ᖃᖓᓂᑖᓗᖕᒥᑦ ᐅᓂᑉᑳᒐᕐᒥᙶᖅᖢᓂ. ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐊᒪᓗ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ.    

 

ᐊᓯᖏᑦᑎᒍᑦ ᐅᖃᐅᓯᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑏᑦ

ᐊᒥᓱᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᑲᔪᐃᓂᖃᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ-ᒧ!  ᐅᕝᕙ ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᖕᓇᖅᑐᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓂᙶᖅᑐᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᔪᐅᔪᖕᓇᖅᑐᑦ ᐊᑐᕐᓗᒋᓪᓗ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ-ᒧᑦ. 

ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓯ ᓱᓕᕆᕙᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ-ᒧᑦ ᐅᑭᐅᖑᔪᖅ? ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᔪᒪᒍᕕᑦ ᐃᓚᓕᐅᑎᔭᒃᓴᒥᑦ ᐱᕝᕕᐅᔪᖕᓇᖅᑐᓄᑦ ᐊᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᖕᓇᖅᑐᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ-ᒧᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᑑᒃᑳᓯ ᐴᒃ ᐅᕙᓂ (867) 975-5528 ᐅᕙᓘᓃᑦ tburke@gov.nu.ca ᕕᕗᐊᕆ 12, 2015-ᖑᖅᑳᖅᑎᓐᓇᒍ.

 

ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓘᔭᕐᓃᑦ ᐊᒪᓗ ᐱᕝᕕᐅᔪᖕᓇᖅᑐᑦ ᐃᓕᑕᖅᓯᓂᖅ-ᒥᑦ – ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᖃᓕᒫᒋᐅᖅᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ

ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᐃᓕᑕᖅᓯᓂᐅᑉ ᐱᕝᕕᐅᔪᖕᓇᖅᑐᓄᑦ ᒪᒃᐱᖅᑐᒐᖓ  ᓇᓂᓯᓂᐊᕐᓗᓂ ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᓂᒃ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐱᕝᕕᐅᔪᖕᓇᖅᑐᑦ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ, ᐊᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᓄᑦ. 

 • ᐅᖃᓕᒫᒐᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔪᒃᓴᖅ
 • ᐲᑦᓴᓕᐅᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐃᓚᒃᓴᐃᑦ
 • ᕿᓚᐅᑎᒥᑦ ᐅᓂᑉᑲᐅᓯᖅ
 • … ᐊᒪᓗ ᐊᒥᓱᒃᑲᓐᓂᐊᓗᐃᑦ!
 •  

 

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᒐᒃᓴᐃᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐱᑖᕈᒪᒍᕕᓪᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᔾᔨᖏᓐᓂᑦ, 

ᐱᔪᒪᓂᐊᕐᓗᓂ ᕿᑉᓕᖅᑑᔭᒥᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᑐᑳᓯ ᐴᒃ ᐅᕙᓂ 867-975-5528 ᐅᕙᓘᓃᑦ tburke@gov.nu.ca.