Logo Home

You are here

2015 ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᒐᒃᓴᐃᓪᓗ

2015 ᖃᓄᐃᓕᐅᒐᒃᓴᐃᑦ | ᐃᓄᒃᑐᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᐃᑦ | ᓂᔾᔭᐅᓯᔭᖕᓃᑦ ᑕᕐᕆᔭᒐᒃᓴᐃᓪᓗ

ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᑯᐃᑦ | ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᓂᑯᐃᑦ | ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᐅᑉ ᐱᒋᐊᕐᕕᖓ

2015 ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᖅ: ᑐᖅᖢᕋᐅᓰᑦ/ᐃᓚᕈᕼᐃᕇᒍᑦ

ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕐᕌᒎᔪᒥᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᖅ ᑐᖅᖢᕋᐅᓰᑦ/ᐃᓚᕈᕼᐃᕇᒍᑦ (ᐃᓚᒌᖕᓂᖕᒧᑦ ᑕᐃᒎᓰᑦ).  ᐊᑦᑎᖅᓱᐃᖃᑦᑕᖕᓂᖅ ᐃᓚᒌᖕᓂᖕᒧᓪᓗ ᑕᐃᒎᓰᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑕ ᐃᓄᖕᓄᑦ.  ᑖᓐᓇ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᖅ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᖁᕕᐊᓲᑕᐅᖁᔭᐅᓪᓗᓂ ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᖅ ᐊᑐᕆᐊᓪᓚᒃᑎᑕᐅᓗᓂᓗ ᐅᓪᓗᒥ.  ᑖᓐᓇ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᖅ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᔪᖅ ᖃᓄᖅ ᐃᓚᒌᖕᓂᕗᑦ, ᐅᖃᐅᓯᕗᑦ, ᐃᓕᖅᑯᓯᕗᓪᓗ ᑲᑎᙵᓂᖏᓐᓂᑦ. 

ᑭᓲᖕᒪᑦ ᑐᖅᖢᕋᐅᓰᑦ/ᐃᓚᕈᕼᐃᕇᒍᑦ?

ᐃᓕᖅᑯᓯᑕᖃᕐᓕ, ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑎᖅᑎᒍᑦ ᑕᐃᓯᕙᙱᒻᒪᑕ.  ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᑐᖅᖢᕋᐅᓯᖕᓂᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᐳᑦ — ᐃᓚᒌᖕᓂᖕᒧᑦ ᑕᐃᒎᙴᑦ.  “ᑐᖅᖢᕋᖕᓂᐊᕐᓗᓂ” ᑭᓇᒥᑦ ᐃᓚᒌᖕᓂᒨᖓᔪᒥ ᑕᐃᒎᓯᖕᒥ ᐊᑦᑎᐊᖑᓂᖓᓂ ᒪᓕᒃᓗᑎ ᐊᔾᔨᐅᙱᑦᑐᒥᒃᓗ ᐃᓚᒌᖕᓂᕇᒃᖢᑎᒃ.  ᑕᐃᒫᒃ ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᖕᓂᖕᒥ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᔪᑦ ᑐᙵᓇᖕᓂᖕᒥᓪᓗ ᐃᓚᒌᖕᓂᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᓪᓗ.   ᑖᓐᓇ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᖅ ᓱᓕ ᓴᙱᔪᒻᓚᕆᐅᔪᖅ ᐅᓪᓗᒥ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐊᒥᓲᙱᓐᓂᕐᓴᓂᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᖑᓕᖅᑐᖅ ᖃᖓᑲᓪᓚᒃᑎᑑᖏᑦᑐᖅ. 

 

ᑲᓱᕐᕕᒃ ᐅᖃᓕᒫᒐᖕᒧᑦ ᖁᓛᓃᑦᑐᒧᑦ: ᑐᖅᖢᕋᐅᓰᑦ ᑕᐃᒎᓯᐅᕗᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᓚᑦᑎᓐᓄᑦ 

ᐃᓚᖏᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᒐᒃᓴᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ

ᐅᑯᐊᑦᑕᐅᖅ ᑕᒡᕙ ᖃᓄᐃᓕᐅᒐᒃᓴᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᕚᓪᓕᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᑐᖅᖢᕋᐅᓰᑦ/ᐃᓚᕈᕼᐃᕇᒍᑦ (ᐃᓚᒌᖕᓂᖕᒧᑦ ᑕᐃᒎᓰᑦ) ᓄᓇᔅᓯᓐᓂᑦ:

ᐃᓐᓇᑐᖃᖕᓂᑦ ᐅᖃᓪᓚᒃᕕᒃᑰᖁᔨᓗᓯ ᐃᓚᒌᖕᓂᖕᒧᑦ ᑕᐃᒎᓯᓕᕆᓗᓂ, ᐊᑦᑎᖅᓱᐃᕙᖕᓂᖕᓂᑦ, ᐊᑎᖕᒥᓂᒃᓗ ᓇᖕᒥᓂᖅ;
ᓂᐱᓕᐅᖅᑕᐅᑎᑦᑎᓗᓯ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᓂᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐃᓚᒌᒍᓯᕆᔭᓂᑦ ᑕᐃᒎᓯᖕᓂᑦ;
ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑦ ᐃᓚᒌᒍᓯᖕᓂᑦ ᑕᐃᒎᓯᖕᓂᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᖁᔭᐅᓗᑎᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ;
ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑦᑎᓗᓯ ᖃᐃᖁᔨᓗᓯᓗ ᖃᐅᔨᒪᔪᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᓂ ᐅᖃᐅᓯᖃᖁᓗᒋᑦ ᑕᒪᑐᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓗᑎᒃᓗ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐃᓚᒌᒍᑎᓄᑦ ᑕᐃᒎᓯᖕᓂᑦ; ᐊᒻᒪᓗ,
ᖃᓄᖅ ᐃᓚᖃᖕᓂᖕᒨᖓᔪᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᑎᓗᑎᒃ, ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᓚᐅᔪᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᓚᒌᖕᓂᖏᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᖕᒪᖔᖏᓐᓂᑦ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᐃᓚᒌᖕᓂᖕᒧᑦ ᑕᐃᒎᓯᖕᓂᑦ ᓄᓇᓕᔅᓯ ᐅᖃᐅᓯᖏᑎᒍᑦ.

 

 

 

 ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᑑᒃᑳᓯ ᐴᒃ ᐅᕙᓂ (867) 975-5528 ᐅᕙᓘᓃᑦ tburke@gov.nu.ca.