Logo Home

You are here

2015 ᓂᔾᔭᐅᓯᔭᖕᓃᑦ ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᐃᓪᓗ

2015 ᖃᓄᐃᓕᐅᒐᒃᓴᐃᑦ | ᐃᓄᒃᑐᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᐃᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ ᒪᓂᒪᔪᑦ   | ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᓂᑯᐃᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᑯᐃᑦ  | ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᐅᑉ ᐱᒋᐊᕐᕕᖓ

ᓂᔾᔭᐅᓯᔭᖕᓃᑦ ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᐃᓪᓗ

 

“ᒪᒪᖅᑐᖅ!” ᔨᐅᕆ ᑲᓐᔅ-ᑯᑦ ᐃᒻᖏᐅᓯᐊᖓ

 

  • ᑎᑕᒃᑐᑦ ᑕᕐᕆᔭᐅᑎ ᐅᑯᐊ The Jerry Cans’  ᔨᐅᕆ ᑲᓐᔅ  ᑐᓴᕐᓂᕆᔭᐅᔪᖅ ᐱᔭᐅᔪᖕᓇᖅᑐᖅ ᐊᑭᖃᙱᓪᓗᒍ [YouTube]-ᒥᑦ. ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᕆᔨᐅᔪᖅ ᑮᓇᓐ ᓄᒃᔅ ᓕᓐᑎᐅᓪ ᐊᒪᓗ ᓴᖅᑭᑕᐅᑉᓗᓂ ᓯᑏᓯ ᐊᒡᓗᖅ-ᒧᑦ.

“ᖃᐅᒪᕆᐊᖅ!” [Trade-offs]-ᑯᑦ<ᑲᓱᕐᕕᐊ: 

  • ᑎᑕᒃᑐᑦ ᑕᕐᕆᔭᐅᑎ ᐅᑯᐊ ['The Trade-offs’] ᐃᒻᖏᐅᑦ “ᖃᐅᒪᕆᐊᖅ!” ᐱᔭᐅᔪᖕᓇᖅᑐᖅ ᐊᑭᖃᙱᓪᓗᒍ [YouTube]-ᒥᑦ. ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᕆᔨᐅᔪᖅ ᓴᖅᑭᑕᐅᑉᓗᓂᓗ ᓯᑏᓯ ᐊᒡᓗᖅ-ᒧᑦ.

 

“ᒥᓕᐅᑉ ᓯᓐᓇᒃᑑᒪᖓ: ᐆᒻᒪᖅᐹᓪᓕᕐᓇᖅᑐᖅ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ” 

  • ᒥᓕᐅᑉ ᓯᓐᓇᒃᑑᒪᖓ ᑕᐅᑐᒐᖃᑎᖃᖅᑐᖅ ᐊᒪᓗ ᐱᔪᒪᖃᕐᓂᖓ ᒥᓕ ᕿᑐᐸᓇ ᑯᓕᒃᑕᓇ-ᐅᑉ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨ ᐊᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᒥᒃ ᐊᒃᓱᕉᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᒻᒪᕆᒃᓯᒪᔪᖅ ᐊᒪᓱᓄᑦ ᐅᑭᐅᓄᑦ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᖅ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐊᓯᐅᔨᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ. ᑕᕐᕆᔭᐅᓯᐅᖅᓯᒪᔭᖓ ᕕᐅᓇ ᐅᐋᓪᑎᓐ ᐱᔭᐅᔪᖕᓇᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ NunavutEducation YouTube Channel, ᐃᓚᐅᑉᓗᑎᒡᓗ ᑕᒡᕙᓂ ᐊᓯᖏᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᑦ ᐊᒪᓗ ᐅᓂᑉᑲᐅᓯᐅᖅᑕᐅᔪᑦ ᐊᑐᖅᖢᒍ ᕕᐅᓇᐅᑉ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖓ.

 

ᖃᓄᕐᓕ? ᓱᕕᑦ? – ᑐᒡᓕᐊᓂᑦ ᐅᑭᐅᖓᓂᑦ ᑕᕐᕆᔭᐅᑎ ᐱᔭᐅᔪᖕᓇᖅᑐᖅ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ APTN-ᑯᓐᓂᑦ

 

  • ᐃᔪᕐᓇᖅᑐᖅ ᐃᓄᒃᑎᑑᖅᑐᑦ ᐃᔪᖅᓵᕆᔪᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᑦ ᑕᓚᕕᓴᖓᓐᓂᑦ ᐊᔪᙱᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐊᒪᓗ ᓯᕗᓕᐅᖅᑎᓂᒃ ᐃᓄᖃᖅᑐᖅ, ᐃᔪᕐᓇᖅᑐᓕᐊᑦ, ᑕᑯᔭᐅᔪᒃᓴᓕᕆᙳᐊᕐᓃᑦ, ᓱᓕᙱᑦᑐᓂᒃ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔪᑦ, ᐊᒪᓗ ᑕᐃᒪᒃᑲᓐᓃᑦ. ᑕᒪᕐᒥᒃ 13-ᖑᔪᑦ ᑕᕐᕆᔭᐅᓯᐊᑦ ᐅᑭᐅᖅ ᑐᒡᓕᖓᓂᑦ ᐱᔭᐅᔪᖕᓇᖅᑐᑦ ᐊᑭᖃᙱᓪᓗᒋᑦ.


ᐃᓱᒪ.ᑕᓚᕕᓴᖅ 

  • ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖕᒥᒃᑰᖓᔪᖅ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑕᓚᕕᓴᖅ. ᐊᒥᓱᓂᒃ ᑕᕐᕆᔭᐅᑎᖃᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᖅᑐᓂᒃ. ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᑐᒡᕙᙵᑦ ᐱᔪᖕᓇᖅᑐᑦ ᐊᒪᓗ ᐃᓕᓯᓗᑎᒃ ᐊᔾᔨᓂᒃ ᑕᕐᕆᔭᐅᓯᐊᓂᒡᓗ. ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᓂᒃ ᒪᓂᒪᑎᑦᑎᔪᑦ ᐱᕝᕕᐅᔪᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᓄᑦ ᐊᒪᓗ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᔪᓄᑦ, ᐃᓚᐅᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑏᑦ ᐊᒪᓗ ᑕᕐᕆᔭᓯᐊᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔪᒃᓴᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ.


ᐃᓄᐃᑦ ᑕᕐᕆᔭᐅᓯᕆᓂᕐᒧᑦ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐ

 

  • ᓴᖅᑭᑦᑎᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐊᒥᓱᐊᕐᔪᖕᓂᒃ ᑕᓚᕕᓴᒃᑯᑦ ᑕᑯᔭᐅᔪᒃᓴᓂᒃ ᐃᓄᒃᑎᑑᖅᑐᓂᒃ, ᐃᓚᐅᔪᑦ ᖁᕕᐊᒋᔭᐅᔪᑦ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᑕᑯᒋᓇᐃ (“ᑕᑯᒋᑦ ᒪᐅᖓ”) ᐊᒪᓗ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ ᑕᕐᕆᔭᐅᑎ ᖃᓄᕐᓕ (“ᓱᕕᑦ?”). 

 

ᐃᓕᓴᖅᓯᕝᕕᐅᑉ ᒫᓐᓇᓵᖅ ᑕᕐᕆᔭᐅᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ 

ᐃᓄᐃᑦQ

ᒪᓂᒪᑎᑦᑎᔪᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒍᑎᒥᑦ ᑕᕐᕆᔭᐅᑎᒥᑦ ᑕᐃᔭᐅᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᖅ. ᐱᔭᐅᔪᖕᓇᖅᑐᖅ ᐃᓄᒃᑎᑑᕐᓗᒍ ᐊᒪᓗ ᖃᑉᓗᓈᑎᑑᕐᓗᒍ. ᑕᑯᔭᐅᒋᐊᖅᑕᕐᕕᖕᒥᑦ ᐃᓚᐅᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᓄᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔪᒃᓴᖅ ᐊᖓᔪᖅᑳᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᓄᓪᓗ. ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓕ: ᐊᑎᓕᐅᕆᐊᖃᖅᑐᑎᑦ ᐃᑎᖅᑎᑕᐅᓗᑎᓪᓗ ᑕᑯᔭᐅᒋᐊᖅᑕᕐᕕᖕᒧᑦ ᐱᔪᖕᓇᕐᓂᐊᕐᓗᑎᑦ ᑕᕐᕆᔭᐅᑎᓂᒃ (ᐊᑎᓕᐅᕐᓂᖅ ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ).

 

ᑕᑯᔭᐅᒋᐊᕐᕕᐅᔪᖕᓇᖅᑐᒥᑦ ᑐᓂᓯᔪᒪᕕᑦ? ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᑑᒃᑳᓯ ᐴᒃ ᐅᕙᓂ (867) 975-5528 ᐅᕙᓘᓃᑦ tburke@gov.nu.ca.