ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

2014 ᖄᖏᖅᑐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᓚᐅᖅᑐᑦ

2014-ᒥᑦ ᐱᑦᔪᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᒐᒃᓴᐃᑦ | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᖃᐃᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᐃᑦ 

ᓂᔾᔭᐅᓴᔭᖕᓃᑦ ᑕᕐᕆᔭᒐᒃᓴᐃᓪᓗ | ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᑯᐃᑦ |  ᒪᒃᐱᖅᑐᒐᓪᓗᐊᖓ

ᖄᖏᖅᑐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᓚᐅᖅᑐᑦ

2013 ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ  | 2014 ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ  | 2015 ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ  | 

2016 ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ  |  2017 ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ 2018 ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ  | 2019 ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ | 2020 ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ

ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ ᑕᐃᑉᑯᓄᙵ ᐊᔾᔨᓂᒃ ᐅᕙᑉᑎᖕᓄᑦ ᓇᒃᓯᐅᔾᔨᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ-ᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓘᔭᕐᓂᐅᔪᓄᑦ ᐊᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ.

ᐅᕗᖓ ᑐᑳᓯ ᐴᒃ ᐅᕙᓂ 867-975-5528 ᐅᕙᓘᓃᑦ tburke@gov.nu.ca.

 

ᐸᕐᓇᒃᑕᐅᔪᑦ ᐅᑯᓄᙵ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ 2014