ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ

ᕕᕝᕗᐊᓕ 01, 2017 to ᕕᕝᕗᐊᓕ 28, 2017

 

ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ
ᕕᕝᕗᐊᕆ 1 - 28, 2017

ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ ᓄᓇᕘᒥ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᒃᑯᑦ ᖁᕕᐊᓲᑕᐅᓲᖅ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᖢᑎᒃ. ᑕᐃᒎᓯᕆᑎᑕᐅᔪᖅ 2017-ᒥ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᑦ (ᐃᓄᐃᑦ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖓ).  ᐱᒋᐊᕐᓚᐅᑐᖅ 2017, ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ ᐃᒪᓐᓇᐅᓂᐊᕐᒪᑦ ᑕᖅᑭᓗᒃᑖᒨᖓᓗᓂ, ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ ᕕᕝᕗᐊᕆ 1-ᒥᑦ 28-ᒧᑦ. 

ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᕕᒋᓂᐊᖅᑦᐱᐅᒃ ᑖᓐᓇ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ 2017-ᒥ? 

ᑖᓐᓇ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓕᒫᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ! ᖃᓄᐃᓕᐅᒐᒃᓴᓄᑦ, ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᓪᓗ , ᑕᑯᒋᐊᕈᓐᓇᖅᐳᑦ ᐅᕗᖓ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ 2017-ᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑦ ᒪᒃᐱᖅᑐᒐᖏᑦ:

 

ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᒐᒃᓴᐃᓪᓗ 
ᕿᓚᐅᑦ 2016  
ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑦ 
ᓂᔾᔭᐅᓯᔭᕐᓂᖅ ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᓪᓗ 
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᓕᕆᐊᓴᒃᐃᑦ