ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᕿᑐᕐᖓᓯ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒻᒧᑦ ᓇᑦᓴᕈᓐᓇᖅᑕᓯ

ᐊᒃᑐᐸ 27, 2017

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ

ᕿᑐᕐᖓᓯ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒻᒧᑦ ᓇᑦᓴᕈᓐᓇᖅᑕᓯ

ᑐᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ ᓄᓇᕗᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ: ᕿᑐᕐᖓᒥᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᓐᓄᑦ ᓇᑦᓴᕈᓐᓇᓛᖅᑐᑦ ᐱᖓᔪᐊᓐᓂᐊᓕᖅᐸᑦ, ᓄᕕᐱᕆ 1, 2017−ᒥ! ᑖᓐᓇ ᖁᕕᐊᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᑐᕐᓗᒍ ᐃᓕᓐᓄᑦ ᕿᑐᕐᖓᕐᓄᓪᓗ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᖃᐃᖁᔭᐅᔪᑦ ᐅᓪᓗᓕᒫᖅ ᐊᖓᔪᖄᖓᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖓᓃᑦᑐᓐᓇᖅᑐᑦ, ᐃᓚᖓᑕ, ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᖓᑕ ᐅᕝᕙᓗᓃᑦ ᕿᑐᕐᖓᖃᖏᒃᑲᓗᐊᕈᕕᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᒥᔭᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᑉᐹᕐᓕᕐᓗᑎᒃ ᖃᓄᖅ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᖅ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑐᑦ ᑖᑦᓱᒥᖓ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᒍᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᐃᒪᐃᑦᑐᓐᓇᖅᑐᑦ:

  • ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓗᑎᒃᐃᓕᓐᓂᐊᖏᓐᓇᕐᓂᖅᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂᒃ
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᒐᔭᖅᑕᖏᓐᓄᑦᖃᐅᔨᓇᓱᑉᐸᓪᓕᐊᓗᑎᒃᓇᓖᕌᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑦ
  • ᐅᔾᔨᕈᓱᓕᖅᐹᓪᓕᕐᓗᑎᒃᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓂᑦᐊᒻᒪᓗᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓄᑦᐱᕙᒌᔭᐃᓂᖅᖃᓄᓲᖑᒻᒪᖔᑦᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᓐᓄᑦᐊᐅᓚᔮᑐᑦᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᓄᑦ.
  • ᑐᑭᓯᕚᓪᓕᕐᓗᑎᒃᖃᑦᓯᓂᑦᓇᓖᕌᕈᓐᓇᖅᑕᖏᑦᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓂᖏᓐᓂᑦ

ᐋᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᑦᓴᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒪᑦ ᑖᑦᓱᒧᖓ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒧᑦ. ᓄᓇᓄᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᓂᐊᖅᑐᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᑦᓴᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ, ᐊᖓᔪᖄᖑᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᓐᓄᑦ.

ᐃᓚᖏᑦ ᓄᓇᓄᒻᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᑕᑯᓐᓈᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂᑦ ᐅᓪᓗᐃᑦ ᐃᓚᒋᓐᓂᑦ: ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᑎᑦ ᕿᑐᕐᖓᖅᐱᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓ ᖃᖓᒃᑯᑦ ᓄᓇᓕᑦᓯᓐᓂᑦ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᓛᕐᒪᖔᑕ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᐃᑦ info.edu@gov.nu.ca ᐅᕝᕙᓗᓃᑦ 867-975-5680.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃ:

ᑎᕕ ᐴᕐᕖᔅ
ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ
ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5680
Info.edu@gov.nu.ca