ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓄᑖᒥᒃ ᐊᖓᔪᒃᖡᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃᓴᖓᓂᑦ ᓴᓇᕙᓪᓕᐊᓂᐊᓕᖅᑐᑦ ᑭᙵᕐᓂ

ᐊᒐᓯ 15, 2017

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᑦ

ᓄᑖᒥᒃ ᐊᖓᔪᒃᖡᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃᓴᖓᓂᑦ ᓴᓇᕙᓪᓕᐊᓂᐊᓕᖅᑐᑦ ᑭᙵᕐᓂ

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᐋᒌᓯ 15, 2017) ᑭᙵᕐᓂ ᓄᑖᒥᒃ ᐊᖓᔪᒃᖡᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃᓴᖓᓂ ᓴᓇᕙᓪᓕᐊᓂᐊᓕᖅᑐᑦ. 134 ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖃᙱᓐᓇᓕᕐᒪᑕ ᑕᐃᒪᙵᑦ ᐲᑕ ᐱᑦᑎᐊᓛᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖓ ᐃᑭᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᓄᖑᑕᐅᓪᓗᓂ ᓯᑎᐱᕆ 6, 2015-ᒥ.

"ᖃᓱᔾᔫᒥᔪᖓ ᑕᒪᓐᓇ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒻᒪᕆᐊᓗᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ ᐊᓂᒍᖅᐸᓪᓕᐊᓕᕐᒪᑦ," ᒥᓂᔅᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐹᓪ ᖁᐊᓴ ᐅᖃᖅᑐᖅ. "ᑖᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃᑖᓵᖅ ᐱᒋᐊᕈᑎᑦᑎᐊᕙᐅᕗᖅ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᓯᕗᒻᒧᐊᒍᑎᒃᓴᑦᑎᐊᕙᐅᓪᓗᓂ ᐊᑕᐅᑦᑎᒃᑯᑦ, ᓴᙱᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓗᑕ."

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓕᐅᕐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᑐᓐᓂᖅᑯᑎᖃᓚᐅᖅᐳᑦ ᖁᓪᓕᖅ ᐃᒡᓗᓕᐅᖅᑎᓄᑦ Accutech Engineering-ᑯᓐᓂ Parkin Architects-ᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᖢᑎᒃ, ᓂᐅᕕᐊᖑᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃᓴᖅ 34-ᒥᓕᐊᓂᒃ ᐊᑭᖃᕐᓂᐊᕋᓱᒋᔭᐅᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᐅᒃᑯᐃᓛᕋᓱᒋᔭᐅᓪᓗᓂ 2018-19-ᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓇᒥ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃ 264-ᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᒃ ᐃᓄᖃᕈᓐᓇᓛᖅᑐᖅ ᐊᔪᙱᓐᓂᓕᖕᓂᑦ 7-ᒥᑦ 12-ᒧᑦ.

ᕿᙵᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᖏᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᐊᖅᐳᑦ ᓄᑖᒥᒃ ᐊᑎᒃᓴᖓᓂᒃ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᖃᕐᓂᐊᓕᖅᐸᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃᓴᐅᑉ ᑕᖅᓴᒃᓴᖓᓂᒃ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᑲᑎᒪᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ, ᐃᑭᓚᐅᖅᑑᑉ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕕᓂᐊᓂᒃ ᐱᔭᐅᓚᐅᖅᑐᒥᑦ ᐃᓪᓕᕆᔭᐅᓛᖅᖢᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᕕᓂᖅ ᐅᐱᒋᔭᐅᖁᓪᓗᒍ.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᒪᕆᐊ ᒪᓐᑕᓗ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᓂᕐᓄᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5649
info.edu@gov.nu.ca