ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓄᓇᕐᔪᐊᒥ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐅᓪᓗᖓ

ᐊᒃᑐᐸ 05, 2017

ᖁᕕᐊᓲᑎᒋᓚᕗᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐅᓪᓗᖓ ᐅᑐᐱᕆ 5, 2017ᒥ ᐃᓕᓴᕆᓗᑎᒍ ᖁᕕᐊᓲᑎᒋᓗᑎᒍᓪᓗ ᐃᓕᓴᐃᔨᕗᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᒻᒪᕆᐅᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᓪᓗ!

 

“ᑕᐃᒫᑐᐃᓇᐅᖏᒻᒪᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᑦᑎᐊᕙᓐᓂᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᖃᕋᓱᐊᕐᓂᖅ.  ᖁᔭᒋᕙᕗᑦ ᐊᔪᖏᑦᑎᐊᕐᓂᖏᑦ, ᐃᒻᒥᓂᒃ ᑐᓐᓂᖁᑎᒋᓯᒪᒻᒪᑕ ᐊᒻᒪ ᐊᒃᓱᕈᖅᖢᑎᒃ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᕐᒪᑕ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓴᕆᓗᑎᒍ ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ ᐊᒃᑐᐃᓯᒪᓪᓚᕆᒻᒪᑕ ᐅᓪᓗᒥᓕᓴᕐᓄᑦ ᓯᕗᓂᑦᓴᑦᑎᓐᓄᓪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ,”  ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᒥᓂᔅᑕᐅᑉ ᑐᒡᓕᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᑳᑎ ᐅᒃᐱᒃ.

 

ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐃᓂᓕᐅᕆᑦᑎᐊᖅᐸᒻᒪᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒪᓗ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᑦ ᐃᓱᒪᔪᓐᓇᖅᓯᑎᑦᑎᐊᖅᐸᒻᒪᑕ ᓄᓇᕗᒻᒥ.  ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᔪᒪᔪᑦ 700 ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᕗᓕᒫᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᔭᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᑕᐃᒪᖓᓂᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᐸᒻᒪᑕ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᔪᓰᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ

 

 

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐅᕙᓂ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ info.edu@gov.nu.ca ᐅᕝᕙᓗᓃᑦ ᐅᕗᖓ ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ 867-975-5680.