ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᐃᓚᒌᓄᑦ ᐅᖃᓕᒫᕐᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐅᓪᓗᖓ 2019

ᔭᓐᓄᐊᓕ 25, 2019

ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᐃᓚᒌᓄᑦ ᐅᖃᓕᒫᕐᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐅᓪᓗᖓ 2019

ᔮᓄᐊᕆ 26 ᑲᓇᑕᒥᑦ ᐃᓚᒌᓄᑦ ᐅᖃᓕᒫᕈᓐᓇᖕᓂᖕᒧᑦ ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᖕᓂᖕᒧᓪᓗ ᐅᓪᓗᖓᑕ 20−ᒋᓕᖅᑖᓂᑦ ᓇᓪᓕᐅᓐᓂᖅᓯᐅᖕᓇᐅᓛᖕᒪᑦ! ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᖕᓂᐊᕐᓗᑎᒃ, ᐃᓚᒌᑦ ᐊᑐᖁᔭᐅᕗᑦ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᓂᐊᖅᑐᒥᑦ ᐃᓚᐅᓗᑎᒃ ᐅᖃᓕᒫᖕᓂᖕᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓂᑦ 20 ᒥᓂᑦᔅᒧᑦ ᐊᑕᐅᑦᑎᒃᑯᑦ.

ᐊᒥᓱᓂᑦ ᐅᖃᓕᒫᖕᓂᖕᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᒐᒃᓴᖃᖕᒪᑦ ᐃᓚᒌᓄᑦ, ᓲᕐᓗ:

  • ᐅᖃᓕᒫᖃᑎᒌᒃᓗᑎᒃ ᑕᒪᖕᒥᒃ;
  • ᐱᙳᐊᕐᓗᑎᒃ ᐅᖃᐅᓯᖕᒧᑦ ᐱᙳᐊᕈᓯᖕᓂᑦ;
  • ᐃᙱᕐᓗᑎᒃ ᑎᑕᒡᓗᑎᒡᓘᓐᓃᑦ ᐊᑕᐅᑦᑎᒃᑯᑦ;
  • ᑎᑎᕋᕐᓗᑎᒃ ᐅᓂᒃᑳᓂᒃ; ᐊᒻᒪᓗ,
  • ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᑦ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᓗᑎᒃ ᓲᕐᓗ ᓂᐅᕕᒐᒃᓴᓂᑦ ᑎᑎᕋᕐᓗᑎᒃ ᓂᖅᖠᐅᕈᑎᒥᒡᓘᓐᓃᑦ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ.

ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓕᖕᒥᔪᑦᑕᐅᖅ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐅᖃᓕᒫᖕᓂᖕᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᒐᒃᓴᓂᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᓂᑦ, ᓄᑕᖅᑲᓂᑦ, ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᓂᓪᓗ ᐃᓚᐅᖁᔨᕗᑦ ᐊᓕᐊᓇᐃᑦᑐᓂᑦ ᐅᖃᓕᒫᖕᓂᖕᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᒐᒃᓴᓂᑦ ᓴᙱᒃᑎᔾᔪᑕᐅᓲᑦ ᐃᓚᒌᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᖑᔮᕐᔪᒃᖢᑎᒃ ᐃᓅᓯᓕᒫᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖕᓂᖕᒥᑦ.

ᐅᖃᓕᒫᖕᓂᖕᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᒐᒃᓴᓂᑦ, ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᒡᓗᓯᓗ ᓄᓇᔅᓯᓐᓂᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᓛᖅᑐᓂᑦ, ᐅᕗᙵᐅᓗᑎᑦ http://abclifeliteracy.ca/family-literacy. ᐅᖃᐅᓯᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᒪᓕᒡᓗᒋᑦ ᑐᐃᑐᒃᑯᑦ ᐊᑐᕐᓗᑎᑦ #Take20.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᔩᓐ ᐱᓕᑉ ᓚᐳᕆᔅ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5645
jplaprise@gov.nu.ca