You are here

ᑲᓇᑕᓕᒫᒥᑦ ᓱᓕᔪᒥᓪᓗ ᐃᓱᒪᒋᔪᓐᓇᐃᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᓗ ᐅᓪᓗᖓ: ᓄᑕᖅᑲᓕᒫᑦ ᓱᖁᑕᐅᔪᐃᓐᓇᐅᖕᒪᑕ.

ᓯᑎᐱᕆ 23, 2022

ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ
ᑲᓇᑕᓕᒫᒥᑦ ᓱᓕᔪᒥᓪᓗ ᐃᓱᒪᒋᔪᓐᓇᐃᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᓗ ᐅᓪᓗᖓ: ᓄᑕᖅᑲᓕᒫᑦ ᓱᖁᑕᐅᔪᐃᓐᓇᐅᖕᒪᑕ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᔪᑦ ᓇᓂᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ ᐃᓗᕖᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕐᕕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᓂ ᑲᓇᑕᒥᑦ ᓄᒫᓇᖅᑐᒦᓚᐅᖅᑎᓪᓗᑕ ᐅᐸᒃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᕗᓇᕗᒻᒥᐅᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᒥᐅᓂ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕐᕕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᐃᓐᓇᕐᒪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ. ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᐅᓕᖅᐸᑦ, ᓯᑎᐱᕆ 30, ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᖃᐃᖁᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᐅᐸᔪᒃᑐᒥᓗ ᐊᑐᕐᓗᓂ ᐱᔪᒥᓴᐃᓗᑎᒃ ᐋᕿᒋᐊᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ, ᒪᒥᓴᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᕆᓗᒍ ᓂᐱᖁᖅᑐᓗᓂ: ᓄᑕᖅᑲᓕᒫᑦ ᓱᖁᑕᐅᔪᐃᓐᓇᐅᖕᒪᑕ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ, ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑰᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᐅᔪᑦ ᑲᔪᓯᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᕿᒋᐊᕈᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᒃᑯᑦ.

  • ᖃᐅᖁᔭᐅᓗᑎᒃ ᓄᓇᖃᑎᑎᑦ ᐅᓂᑳᕐᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕕᒋᕙᓚᐅᖅᑕᖏᓐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑎᒥᓂᒃ.
  • ᐋᕿᒃᓱᐃᓗᓂᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖃᐃᓯᖓ, ᐃᓕᖁᓯᒪ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓐᓇᒍᓐᓇᕐᓂᖓ.
  • ᑕᕐᕆᔭᕈᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᒪᕐᕈᙳᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᑕᐃᒎᓯᓕᒃ Every Child Matters ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓴᓕᔪᒥᑦ ᐃᓱᒪᒋᔪᓐᓇᐃᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᓗ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᑎᒃᑯᓐᓂᑦ ᐅᕙᓂ https://nctr.ca/education/truth-and-reconciliation-week/
  • ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᔅᓯᓐᓂᒃ ᑕᑯᑎᑦᑎᓗᓯ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐃᑦ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ: #ᓄᑕᕋᓕᒫᑦ_ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᑦ, #EveryChildMatters, #TamarmikNutaraqIhumagiyauyukhat or #ChaqueEnfantCompte.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖁᔭᓕᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᒪᔭᖃᕋᕕᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᕆᔪᓐᓇᕋᕕᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᑦ ᒥᓵᓂ. ᑕᕝᕘᓇ ᐋᕿᒋᐊᕈᑎᖃᕐᓂᒃᑯᑦ ᒪᒥᓴᕐᓂᒃᑯᓪᓗ ᐱᒋᐊᕈᓐᓇᖅᐳᖅ.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᓵᓐᑎ ᑦᓵᓐ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓚᐅᑲᒃᑐᖅ, ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5615
info.edu@gov.nu.ca