You are here

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᑦ ᑕᑎᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᐃᓯᔾᔪᑎ

ᔪᓚᐃ 13, 2022

ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᑦ  ᑕᑎᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᐃᓯᔾᔪᑎ

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᐅᕕᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᖢᑎᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐱᓇᔪᖃᑕᐅᓂᐊᖅᑎᓪᓗᑎᑦ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ?

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᖏᑦ ᐱᔭᒃᓴᐅᕗᑦ ᐊᑭᖃᙱᖦᖢᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ. ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓯᒪᕗᑦ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᓂᒃ ᐊᓂᒍᖅᑕᐅᔪᓕᒫᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᔾᔨᐸᓗᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᑯᓂᒃ ᓄᓇᕘᑉ ᓯᓚᑖᓂ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒃ.

ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᑐᒃᓯᕋᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑏᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᖏᓐᓂᑦ ᐃᒫᒃ ᐱᔭᕆᐊᓖᑦ:

1. ᖃᕆᑕᐅᔭᕐᒧᑦ ᒥᓇᕐᓗᒍ ᐱᔪᒪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᕕᑦ ᑎᑎᖃᖁᑎᖏᑦ ᐅᕙᙵᑦ www.gov.nu.ca/iu/ilinniarnilirijikkut/information/ilinniaqtit-titiqkaqut....
2. ᓇᒃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᕕᑦ ᑎᑎᖃᖁᑎᖏᑦ ᑎᑎᕋᕆᐊᓕᑦ. ᑭᖑᕙᖁᓇᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᒃᓴᑦ, ᑭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓕᒫᑦ ᐱᔭᕇᑦᑎᐊᖅᓯᒪᓗᒋᑦ.
3. ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ ᐱᐊᓂᒃᓯᒪᔪᖅ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᓪᓗᒍ ᐅᕗᖓ: studentregistrar@gov.nu.ca

ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᓕᒃ: ᐅᓪᓗᓂᑦ ᖁᓕᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓇᐅᑉ ᐅᓪᓗᖏᓐᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᓲᖑᔪᑦ.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᓵᓐᑎ ᑦᓵᓐ
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓚᐅᑲᒃᑐᖅ
ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-5615
info.edu@gov.nu.ca