ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᔪᑦᓄᓇᖃᖅᑳᓯᒪᔪᑦ ᐅᐃᕖᓪᓗ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ

ᔫᓂ 01, 2017

ᓂᕈᐊᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᔪᐊᔾ ᑯᒃᓱᒃ

ᒥᓂᔅᑕ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ

ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᔪᑦᓄᓇᖃᖅᑳᓯᒪᔪᑦ ᐅᐃᕖᓪᓗ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ

ᐅᖃᖅᑎᑦᑎᔩ, ᖁᕕᐊᑉᐳᖓ ᐅᖃᐅᓯᖃᕆᐊᑦᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᓄᑖᖅ, ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᓐᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᑯᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄᑦ.

ᐊᖏᕈᑎᑎᒍᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓚᓖᑦ $30−ᒥᓕᔾᔭᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᓯᑕᒪᑦ ᓈᓇᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᐃᑲᔪᖅᓯᕐᓗᒍ ᐱᕙᒌᔭᖅᑕᐅᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕈᑕᐅᓗᓂ, ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ ᐊᑯᓂᑲᓪᓚᒃ ᐱᔭᐅᓇᓱᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᑭᑦᑐᕆᐊᖅᑕᐅᓇᓱᒃᖢᓂ ᐃᑲᔫᑎᒋᔭᐅᓇᓱᑦᑐᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕋᓱᓐᓂᖅ, ᐋᕿᐅᒪᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂᑦ.

ᐅᖃᖅᑎᑦᑎᔩ, ᖁᕕᐊᒋᔭᕗᑦ ᑖᓐᓇ ᓄᑖᖅ ᐊᖏᕈᑎ.  ᓯᕗᒧᐊᒍᑎᒋᑦᑎᐊᕐᓂᐊᖅᑕᕗᑦ ᓴᕿᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓗᑕ ᑐᑖᓂᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᓂᐊᖅᑕᑦᑎᓐᓂᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂᖔᖅᑐᓂᑦ ᓴᐳᒻᒥᔪᓐᓇᕐᓂᐊᓕᕋᑦᑎᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ.

ᑖᑦᓱᒧᖓ ᓄᑖᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᒧᑦ, ᐊᑲᐅᓂᖅᓴᒃᑯᑦ ᐱᔭᕐᓂᕐᓂᖅᓴᒃᑯᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᐊᓕᕋᑦᑕ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᖁᔭᕐᒧᐊᖓᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᖁᔭᕐᒥᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓴᙱᓕᖅᑎᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᐱᐅᓯᑎᒋᐊᕐᓗᒋᓪᓗ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑕᑯᓐᓇᖑᐊᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒪᓯᒪᔪᖅ ᓯᕗᒧᑦ ᐊᕝᓗᖅᑕᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᖓᓂᑦ.

ᓇᑯᕐᒦᒃ, ᖁᐊᓇ, ᒪᑦᓇᓪᓗᐊᕕᒃ ᐅᖃᖅᑎᑦᑎᔩ.