ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐅᑭᐅᓂᒃ ᖁᓖᑦ ᐱᐊᓂᒃᑎᓪᓗᒋᑦ ᖁᓚᐃᖅᑕᐅᔪᖅ ᐃᖅᑲᐅᒪᔾᔪᑕᐅᓇᓱᐊᖅᑐᖅ ᖃᒪᓂ'ᑐᐊᕐᒥ, ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᖁᑏᑦ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᔫᓇ ᐊᒥᑦᓈᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒡᔪᐊᕐᒥᐅᑦ ᒪᒃᐱᖅᓯᓚᐅᕐᒪᑕ ᐅᑭᐅᓂᒃ ᖁᓕᓂᒃ ᖁᓚᐃᓐᓂᐊᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖓᓐᓂᒃ ᐊᐃᕆᓕ 10, 2019−ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᐃᖅᑲᐅᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓅᓯᖅ ᖃᓄᐃᑦᑑᖕᒪᖔᖅ ᐴᖅᑲᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᒪᑐᔭᐅᓪᓗᑎᒡᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᐱᐊᓂᒃᑎᓪᓗᒋᑦ 2009−ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᐃᓗᐊᓄᐊᖅᑕᐅᔪᕕᓃᓪᓕ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐱᒋᐊᓕᓵᖅᑐᓄᑦ ᑎᑭᖦᖢᒍ ᐊᔪᙱᓐᓂᓕᒃ 12−ᒧᑦ ᐴᖅᑲᐃᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ. 2009−ᒥ ᐱᐊᓂᖕᓂᕐᒧᑦ ᐊᓂᒍᐃᔪᑦ ᑐᓂᓯᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᑕ ᐊᔪᙱᓐᓂᓕᒃ 2-ᒦᑦᑐᓄᑦ ᐅᒃᐱᕈᓱᒃᖢᑎᒃ ᒪᒃᐱᖅᑕᐅᓛᕐᓂᖓᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕌᓂᓕᕈᑎᒃ ᐊᐃᕆᓕ 2019−ᒥ.

ᑭᒻᐳᓕ ᐊᕿᒡᒑᖅ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᖔᖅᑐᖅ, ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓚᐅᖅᐳᖅ:

ᐊᐃᕆᓕ 10−ᖑᑎᓪᓗᒍ ᔫᓇ ᐊᒥᑦᓈᖅ ᐃᖃᐃᓕᓴᕐᕕᖓᓂ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᒪᒃᐱᖅᓯᓚᐅᖅᐳᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᔾᔪᑎᒥᒃ ᒪᑐᔭᐅᓂᑰᔪᒥᒃ 2009−ᖑᑎᓪᓗᒍ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑭᐅᓂᒃ ᐊᕙᑎᓂᒃ. ᒪᒃᐱᖅᓯᓂᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᒪᑐᐃᖓᓚᐅᖅᑐᖅ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᓄᑦ.

ᒪᒃᐱᖅᑕᐅᙱᑎᓪᓗᒍ ᓱᓕ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᖃᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᖃᓪᓚᒃᑐᖃᖅᖢᓂᓗ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᓂᒃ. ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐃᓱᒪᑕᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒧᑦ, ᑯᕆᔅ ᓯᓅ, ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᑭᐅᑦ ᐊᕙᑎᑦ ᐊᓂᒍᓵᖅᑐᑦ ᑕᑯᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᒧᙵᐅᖕᒪᖔᑦᑎᓐᓂᒃ ᑕᑯᔭᒃᓴᐅᓂᐊᕐᒪᑦ. ᖃᒪᓂᖅᑐᐊᕐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖓ ᐃᒃᐱᒍᓱᓚᐅᖅᑐᖅ ᑭᓱᓂᒃᑭᐊᖅ ᐃᓗᓕᖃᕐᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᔪᒪᔪᓂᒃ ᐴᖅᓯᒪᔪᓂᒃ. ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐃᓱᒪᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ, ᐱᐅᓪ ᑰᐳ, ᓇᐃᓈᖅᓯᓪᓗᓂᓕ ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᑕᒪᓐᓇ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᓄᑦ ᑲᑎᔾᔪᑕᐅᓂᖓᓂᒃ ᑕᒪᓐᓇᓗ ᐱᐅᔫᓪᓗᓂ.

ᖃᔅᓯᑲᓪᓚᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᐴᖅᓯᒪᔪᑦ: ᖃᔅᓯᒃᑭᐊᖅ ᐃᐸᕌᖅᑐᖅᓯᐅᑏᑦ ᑲᒫᓗᐃᑦ, ᕿᓪᓕᖅᑐᖅ ᐊᔾᔨᙳᐊᖃᐅᖅᖢᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕌᓂᖕᓂᕐᒧᑦ ᐊᓐᓄᕌᕆᔭᐅᓲᖅ ᐊᓂᒍᐃᓕᖅᑐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ. ᐊᔾᔨᙳᐊᖃᐅᓚᐅᕆᕗᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑎᒌᒃᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᖢᑎᒃ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᐅᔪᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᒋᓪᓗᑎᒃ. ᓴᖅᑭᑕᐅᔪᐃᓐᓇᐅᖕᒪᑕ ᑭᐳᒧᑦ ᐃᓕᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐅᑉ ᕿᑎᐊᓄᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑦᑎᐊᕐᓂᐊᕐᒪᑕ. ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑦ ᑕᑯᔭᖅᑐᖃᑦᑕᕈᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐊᐃᕆᓕ ᓄᖑᓐᓇᓱᐊᕐᓂᖓᓂ.

ᐊᒃᓱᐊᓗᒃ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᖅ ᒫᓐᓇ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓪᓗ ᑲᑎᙵᓂᖃᖅᖢᑎᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ, ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᓪᓗ − ᑕᒪᐃᓐᓂᑦᑎᐊᖅ ᑕᑯᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᑭᓱᓂᒃ ᐴᖅᑕᐅᔪᖃᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᖔᖅ ᐅᑭᐅᑦ ᖁᓖᑦ. ᕼᐋᒻᒪᓚᒃᑯᑦ ᖃᒪᓂ'ᑐᐊᕐᒥ ᓄᓇᓕᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᐊᓛᖏᑦ ᐃᑲᔪᓚᐅᖅᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᓵᓚᒃᓴᐅᓯᐊᒃᓴᓂᒃ ᐱᓪᓗᑎᒃ ᓱᓕᑦᑕᐅᖅ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ  ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᕼᐋᒻᒪᓚᒃᑯᓐᓂ ᑲᑎᒪᔨᒥᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᒥᖕᓂᒃ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᖃᓪᓚᖃᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ. ᔫᓇ ᐊᒥᑦᓈᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᖏᑦ ᓂᖅᖠᐅᕐᓂᕐᒥᒃ ᓯᕙᐅᔭᓕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᑕᕝᕙᓂ ᑕᒧᓗᒐᒃᓴᐅᓂᐊᕐᒪᑕ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥᐅᑦ ᐴᖅᑲᐃᒃᑲᓐᓂᕈᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᐃᓂᖓᓄᓪᓗ ᐃᓕᔭᐅᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐅᑭᐅᓄᑦ ᖁᓕᒃᑲᓐᓂᕐᓄᑦ ᐴᖅᓯᒪᓂᐊᕐᓗᓂ.

 

(ᓴᐅᒥᐊᓂᑦ ᑕᓕᖅᐱᖕᒧᑦ) ᕇᑦᓱᓪ ᑕᒍᕐᓈᖅ−ᑖᐸᑕᐃ ᐊᒻᒪ ᐅᓘᑕ ᐹᑯ ᐊᔪᙱᓐᓂᓕᒃ 2−ᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᖏᑦ. ᔫᓇ ᐊᒥᑦᓈᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒡᔪᐊᕐᒥᐅᑦ ᒪᒃᐱᖅᓯᓚᐅᕐᒪᑕ ᐅᑭᐅᓂᒃ ᖁᓕᓂᒃ ᖁᓚᐃᓐᓂᐊᓚᐅᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᐃᕆᓕ 10, 2019−ᖑᑎᓪᓗᒍ.

ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᔪᖅ: ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ