ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐊᑐᒐᒃᓴᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᐊᓛᒃᑯᑦ ECE-ᑯᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᑦ ᐊᒪᓗ ᐱᖅᑯᓯᒥᒃ ᑮᓇᐅᔭᖅᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔪᒃᓴᖅ

 

ᑐᑭᓯᓂᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᐸᐃᕆᕕᖓᑕ ᐊᑐᐊᒐᕋᓛᖏᓂᑦ: ᑐᑭᒧᐊᕈᑎ ᓱᕈᓯᓛᓕᕆᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᓲᓄᑦ

ᑐᑭᓯᓂᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᐸᐃᕆᕕᖓᑕ ᐊᑐᐊᒐᕋᓛᖏᓂᑦ: ᑐᑭᒧᐊᕈᑎ ᓱᕈᓯᓛᓕᕆᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᓲᓄᑦ (ᐃᓗᐃᑦᑐᖅ)

ᐃᓗᓕᖏᑦ

ᑕᒪᐃᓐᓅᖓᔪᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑏᑦ

ᐃᓚᖓ 1: ᑐᑭᖏᑦ

ᐃᓚᖓ 2: ᓚᐃᓴᓐᓰᑦ

ᐃᓚᖓ 3: ᐊᑎᓕᐅᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑦ ᐸᐃᕆᕖᑦ

ᐃᓚᖓ 4: ᓚᐃᓴᓐᓯ ᐋᒡᒑᖅᑕᐅᔪᑦ, ᓄᖅᑲᖓᑎᑕᐅᑲᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ

ᐊᖅᓵᖅᑕᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓈᒻᒪᔅᓴᙱᑦᑐᖅ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑕᐅᓯᒪᔪᒥᒃ

ᐃᓚᖓ 5: ᐱᖁᔭᖅᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᓕᖏᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᐸᐃᕆᕕᓖᑦ

ᐃᓚᖓ 6: ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᐸᐃᕆᕕᖕᓂ

ᐃᓚᖓ 7: ᐸᐃᕆᕖᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᒋᐊᖃᕐᓂᖏᑦ

ᐃᓚᖓ 8: ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᖃᑦᑕᕆᐊᓖᑦ

ᐃᓚᖓ 9: ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᔭᐅᖃᑦᑕᕆᐊᓖᑦ ᐊᑐᐊᒐᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕆᐅᓐᓂᕆᔭᐅᔪᑦ

ᐃᓚᖓ 10: ᓂᕆᓐᓇᐃᑦ, ᑕᒧᓗᒐᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᖀᑦ ᓂᕆᔭᐅᓂᐊᕐᓂᖏᑦ

ᐃᓚᖓ 11: ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᐅᔪᑦ ᕿᑐᕐᖓᓖᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓂᖏᑦ

ᐃᓚᖓ 12: ᓴᓗᒪᔭᕆᐊᓖᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑦ

ᐃᓚᖓ 13: ᐄᔭᒐᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᓱᕈᓯᕐᓂᑦ

ᐃᓚᖓ 14: ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᑲᐱᔭᐅᔾᔪᑏᑦ, ᐋᓐᓂᐊᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ

ᐊᐃᑦᑑᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᑦ

ᐃᓚᖓ 15: ᓴᐳᔾᔨᓂᖅ ᓱᕈᓯᕐᓂᑦ ᐋᓐᓂᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑕᐅᓗᑎᑦ ᐋᓐᓂᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ

ᐃᓚᖓ 16: ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᔾᔪᑏᑦ ᐊᐅᓚᓃᓪᓗ

ᐃᓚᖓ 17: ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᓪᓗ ᖃᓄᐃᑦᑐᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑦ

ᐃᓚᖓ 18: ᐱᕋᔭᓐᓂᑯᖃᕐᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᓴᐅᑏᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ

ᐃᓚᖓ 19: ᐸᖅᑭᓂᖅ ᐅᐊᑦᑎᓂᕐᓗ ᓱᕈᓯᕐᓂᑦ

ᐃᓚᖓ 20: ᐸᐃᑉᐹᒃᑯᕕᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᕐᕋᒥ ᐸᐃᕆᕕᓖᑦ

 

Important Documents

Nunavut Child Day Care Act

Nunavut Child Day Care Act Regulations

 

Other Resources

Encyclopedia on Early Childhood Development

National Association for the Education of Young Children (an American organization)

Strategic Knowledge Cluster on Early Child Development

The Canadian Child Care Federation

Child Care Advocacy Association of Canada

Childcare Resource and Research Unit

Atkinson Centre for Society and Child Development