ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ

Community: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
Reference number: 
09-504681
Salary: 
$61,776 ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ 37.50 ᐃᑲᕐᕋᓄᑦ/ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥᑦ
Northern Allowance: 
$15,016 ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓴᕋᐃᑦᑐᒦᑦᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᖏᓐᓂᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐊᑦᑕᓇᕈᓐᓇᕐᓂᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ.

ᒪᓕᑦᑐᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ HRM ᑐᑭᒧᐊᕈᑦ 518, ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᑖᕈᒻᒥᑦ ᐊᑎᖃᖃᑕᐅᔪᓄᑐᐊᖅ ᐃᖃᓗᓐᓂ.

ᐃᓄᓐᓂᑦ ᑲᒪᑦᑎᐊᓲᖑᕖᑦ ᐃᑲᔪᕈᒪᓂᖃᖅᑐᑎᑦ? ᐃᑲᔪᕈᒪᕖᑦ ᓱᕈᓯᐅᑉ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖓᓂᑦ? ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᒪᕖᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐱᓕᒻᒪᓴᖅᑎᑕᐅᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ?

ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑕᐅᓪᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᒧᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ (SSA) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐃᑲᔪᖅᑐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᑦ ᐃᒻᒥᑰᖅᑐᓂᑦ ᑲᑎᓐᖓᔪᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᑲᒪᑦᑎᐊᖅᑐᓂ, ᐃᓕᑦᑎᑦᑎᓇᓱᐊᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᒻᒥᓂᖅᓱᕈᓐᓇᓂᕐᓗᓂ. ᐱᒻᒪᕆᐅᓪᓗᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᓕᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᐊᒥ ᐊᑐᓕᕈᓐᓇᓂᕐᒥᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᐸᕐᓇᖃᑎᒋᓯᒪᓪᓗᓂᐅᒃ ᐃᓕᓴᐃᔨ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᐅᑉ ᐃᖏᕋᔾᔪᑎᖏᓐᓂᑦ, ᑲᒪᒋᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑎᖃᑦᑕᖅᑐᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒥᔪᖅ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓄᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ ᐱᑎᒪᑦᑎᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᐅᑉ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕆᔭᖓᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᓘᖃᑦᑕᕐᓂᖓᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᑎᓯᒋᐊᕈᑎᖃᖅᑎᑎᓪᓗᓂ ᖃᐅᔨᓴᕋᔅᓴᓕᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓪᓗᒋᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᐅᑉ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓂ ᐃᓕᓴᐃᔨᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᓂᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ ᑲᑎᒪᖃᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᖃᑎᖃᖃᑦᑕᖅᑐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᐅᑉ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖓᓂᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ. ᐊᑕᖏᖅᑐᒍᓕ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ ᑐᓂᓯᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐱᐅᔪᒥᑦ ᐊᐅᓚᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐃᓕᓴᕕᒻᒧᓪᓗ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ ᐅᑕᖅᑭᒍᓐᓇᑦᑎᐊᕆᐊᓕᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓅᖓᓗᓂ ᐱᓕᕆᓂᖓ ᓱᒪᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᔪᓐᓇᑎᐊᕐᓗᓂ ᓈᓴᐅᓯᕆᓂᕐᒥᓪᓗ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐋᖅᑭᔅᓱᐃᔪᓐᓇᑎᐊᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑕᐅᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑲᑎᒌᑦᑐᓂᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᒪᓂᖃᕐᓗᓂ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᒧᑦ(ᓄᑦ) ᐊᒻᒪ ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ ᑎᒥᖓ ᐊᑐᕈᓐᓇᕆᐊᓕᖓ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐃᖏᕋᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ  ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐅᖁᒪᐃᑦᑐᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᑭᕕᔅᓯᖃᑦᑕᕐᓗᓂ.

ᐅᓪᓗᒥᒨᖓᔪᒥᑦ First Aid/CPR ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᖅᓯᓂᒃᑰᖏᑦᑐᖅ ᕿᑎᖓᓄᐊᕐᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᓪ ᕆᑦᑐᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂ, ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ, ᐱᖅᑯᓯᖓᓂᑦ, ᓄᓇᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ.

ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖃᖅᓯᒪᓗᓂ ᐊᔾᔨᐸᓗᖓᓂ ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᓕᒻᒥᑦ 12, ᑭᓯᐊᓂ ᓇᓕᒧᐸᓗᑦᑕᖏᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ.

ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓗᒋᑦ ᐃᕝᕕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓂᑦ ᐃᑲᔪᑐᐃᓐᓇᖅᑲᑦᑕᖅᓯᒪᒻᒪᖔᖅᐱᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓗᑎᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᕐᕌᒍᓕᓐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᐸᑦᑐᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔨᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᓯᓕᖅᑎᐅᓗᓂ ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᑦ ᑎᒥᐅᔪᓄᑦ.

ᐅᖃᓕᒫᕈᓐᓇᕐᓗᓂ, ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᕐᓗᓂ, ᑐᑭᓯᐊᓗᓂᓗ ᐃᓄᑦᑎᑑᕈᓐᓇᕐᓗᓂᓗ ᖃᓪᓗᓈᑎᑑᕈᓐᓇᕐᓗᓂᓗ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᑲᔪᕐᓗᑎ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒻᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᒥᑦ(ᓂᑦ). ᓇᓗᓇᐃᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᐃᕝᕕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᑎᑭᑦᑎᐳᒍᕕᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᔪᓂᑦ.

ᐱᓇᓱᐊᕈᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓐᓄᐃᓂᐊᕐᓗᑎ ᓯᕗᓂᔅᓴᒥ ᐃᓐᓄᑦᑕᐅᓯᒪᖏᑦᑐᓂᑦ.

ᖃᐅᔨᒃᑲᐅᑏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑖᕋᓱᐊᖅᑐᓄᑦ:

  • ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒋᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᔭᑎᑦᖅ ᐊᒻᒪ ᓇᓗᓇᐃᔭᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᔭᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᕐᓂᑯᐃᑦ.
  • ᐃᓱᒪᒋᑦᑕᐃᓕᓗᒋᑦ ᓈᓚᑦᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᖅᑐᒋᓗᒋᑦ ᐃᕝᕕᑦ ᒥᔅᓵᓄᑦ, ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᑎᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃ ᑦᑕᖅᓯᒪᔭᑎᑦ. ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᑦᑎᐊᕆᐊᖃᖅᑐᑎᑦ ᐆᑦᑑᑎᑦᑎᐊᕙᓐᓂᓪᓗ/ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐊᑐᓂ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᕐᓄᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑖᕋᓱᐊᖅᑐᑐᐊᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᐊᕐᒪᑕ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᑐᐊᓂᑦ.
  • ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᖃᖅᑎᑎᐊᖏᓐᓂᐅᔪᖅ ᐲᖅᑕᐅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᕝᕕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑖᕋᓱᐊᕈᑎᖓᓂᑦ.
Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ