ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᑲᔪᖅᑎ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᔨ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$33.34 ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᒧᑦ
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$6.88 ᐃᑲᕐᕋᒧᑦ

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᓂᐊᖏᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ.

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐱᓇᔪᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᖃᓗᐃᑦᒥ ᓄᓇᖃᖅᑐᓄᑐᐊᖅ.

ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ  ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᓕᕆᔨᑦ ᐱᓕᕆᔨᓪᓗᐊᑕᐅᕗᑦ ᐱᕋᔭᒃᐸᒃᑐᓂᒃ ᒪᓕᒐᓕᕆᔾᔪᑎᓂᒃ ᓴᐳᑎᓯᒪᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐱᕋᔭᒃᑎᑦᑎᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓪᓗᑎᒃ. ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕐᓇᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᒃ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᐅᕝᕕᐅᕗᖅ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐊᕐᓇᓄᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑯᑦ ᑎᒍᔭᐅᑎᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᓂᒃ ᐅᑭᐅᒃ ᒪᕐᕉᒃ ᑐᖔᓂ.

ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᓯᒪᓕᕐᒪᑕ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᕐᓕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᑲᙳᓇᖅᑎᖃᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒥᒃ ᓴᐳᒻᒥᐅᓯᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒪᕕᖕᓃᑦᑐᓄᑦ, ᐃᓄᐃᓴᖕᓂᕐᒧᑦ ᐱᒡᒐᖅᑐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ ᑕᕝᕙᓂ ᐃᓂᐅᔪᒥᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᖅ(ᑦ) ᐊᕐᓇᐅᓇᔭᖅᑐᖅ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᒃᑯᑦ ᑭᙴᒪᔭᐅᔭᕌᖓᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᕙᒡᓗᓂ.

ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕝᕕᖕᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᔨᐅᓗᓂ, ᑖᓐᓇ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᔭᕆᐊᓕᒃ ᓈᒻᒪᒃᑐᒃᑯᑦ ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᓪᓗ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᙱᑕᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᖃᓪᓗᓈᑐᑦ, ᐊᑦᑎᒃᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᓕᕋᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᐅᔪᓂᒃ, ᐊᑐᕈᓐᓇᑦᑎᐊᖅᑐᓄᑦ ᐃᓅᖃᑎᖃᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ, ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᓯᓂᕐᒥᒃ, ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᐃᖏᓐᓂᒃ.

ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ (ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ), ᖃᓪᓗᓈᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐃᕖᑐᑦ. ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᐊᑕᐅᓯᐅᙱᑦᑐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᖃᐅᓯᕆᓪᓗᐊᑕᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑎᐊᕋᔭᖅᐳᖅ.

ᖃᐅᔨᒪᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂᒃ, ᓄᓇᓕᖕᓂ, ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ, ᓄᓇᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑎᐊᕋᔭᕐᒥᔪᖅ.

 

ᐱᓇᓱᐊᕈᒪᒍᕕᑦ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒥᑦ, ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ ᓇᒃᓯᐅᑎᒍᒃ ᑎᑎᖅᑲᓕᐊᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᓯᐅᕈᑏᓪᓗ ᐅᕗᖓ casualsiqaluit@gov.nu.ca  ᐃᓚᓕᐅᑎᓗᒍᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅ ᓈᓴᐅᑖ ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᖓᓄᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒻᒥ.

  • ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᓂᖅᓴᐅᔪᒪᖕᒪᑕ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᑐᑭᓯᐊᔪᓐᓇᕐᓂᖅᓴᐅᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᐅᔪᒪᓪᓗᑎᒡᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᒃ. ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑉ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᔾᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ. ᐆᒃᑐᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑦᑎᐊᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖃᑕᐅᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᒪᓕᒃᖢᒍ ᓄᓇᕗᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅᑖᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖃᐅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᐊᑐᐊᒐᖅ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑎᑦᑎᔪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒃ. ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᒍᑎᒃ ᐊᔪᕈᑕᐅᖏᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᖅ ᐆᒃᑐᕐᓂᕆᔭᖏᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᑦ ᐆᑦᑐᕈᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᑐᓂᓯᒋᐊᓕᒃ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᓇᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇ ᐊᑐᕐᓗᒍ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ.
  • ᐱᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᐊᑎᕐᓂᑦ ᑲᑎᖅᓱᐃᓂᐊᖅᑐᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᑦᑎᓐᓂᑦ ᐃᓐᓄᒃᓯᒪᔪᖃᕈᓐᓃᖅᐸᑦ.
  • ᖃᓄᐃᑑᓂᖓ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐅᑉ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓱᑲᔪᒃᑯᑦ, ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᕐᕕᖓᑎᒍᑦ.
  • ᐆᒃᑐᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᓂᐊᖅᑐᑐᐊᑦ.

 

 

 

 

 

 

 

Expiry Options: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ