ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕋᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᖅ,/ᐊᓐᓄᓪᓚᒃᓰᕕᓕᕆᔨ

Community: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
Reference number: 
Casual Employment, Baffin Correctional Centre/ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕋᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᖅ,, ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᐊᓂᒃ/Emplois de relève, Centre correctionnel de Baffin
Type of employment: 

ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᓕᕆᔨ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐅᓚᐅᑲᒍᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᕿᓂᖅᐳᑦ ᐊᓄᓪᓚᒃᓰᕕᓕᕆᔨ. ᐊᓄᓪᓚᒃᓰᕕᓕᕆᔨ, ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑎ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑦᑕᐃᓕᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓴᐳᒻᒥᒃᓯᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓗᑎᒡᓗ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓗᑎᒃ ᐊᖏᕐᕋᐅᔪᓐᓇᖅᓯᖁᓗᒋᑦ ᓄᓇᖕᒥᓄᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᓂᒡᓗ.

ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᑲᒍᒪᔪᓂᒃ ᐊᑎᓕᐅᕈᓐᓇᖅᐳᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᑐᓂᓯᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᕋᔭᖕᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᑲᒍᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐅᖃᐅᔾᔨᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᒡᓗᖁᑖᓂᒃ 917-ᒥᒃ, ᑐᓄᐊᓂᒃ ᐃᓯᕐᕕᖃᖅᖢᑎ, ᑐᕌᖅᑎᓪᓗᒍᓘᓐᓃᑦ ᐃᕐᖏᓇᖅᓯᐅᑎᖓᓄᑦ ᑐᓂᓯᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᖅᓯᒪᔭᕐᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᓪᓕᐊᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᕋᔭᖕᓂᕐᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᐆᒧᖓ gnhr@gov.nu.ca

ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐃᓄᒃᑐᑦ ᖃᓪᓗᓈᑐᓪᓗ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒐᔭᖅᑐᑦ ᐊᑑᑎᔪᓐᓇᖅᖢᓂ. ᐊᔾᔨᐸᓗᐊᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᖏᒃᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖃᕆᐊᓕᒃ, ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓗᑎ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᓐᓇᕆᐊᓕᒃᑕᐅᖅᓗ ᐱᓕᕆᐊᖃᓕᒪᓗᓂ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒐᔭᖅᑐᖅ. ᐅᖃᖃᑎᖃᕈᓐᓇᓕᒪᓗᓂ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᕐᓗᓂᓘᓐᓃᑦ ᐱᔨᑦᑎᕐᓂᒃᑯᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐸᖅᑭᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕆᐊᓕᒃ. ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂᒃ, ᓄᓇᓕᖕᓂᒃ, ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᒃ, ᓄᓇᒥᑦ ᐃᓄᐃᓪᓗ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖓᓂᒃ ᐱᔪᒪᔪᑦ. ᐱᖃᑕᐅᔪᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒡᓗ ᐱᓕᕆᐊᖃᓕᒪᓗᓂ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᑕᔅᓱᒥᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᒃ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑖᕋᓱᒃᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒋᐊᓖᑦ ᐊᖁᑦᑎᓐᓇᐅᑎᖃᕐᓗᓂ ᐱᖃᕐᓂᕈᓂ (ᐱᑕᖃᖅᐸᑦ).

ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓗᑎᒃ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᑲᒍᒪᓂᕐᓂᒃ, ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᐊᓂᒃ

Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ