You are here

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᒫᑦᓯ 30, 2023
Nunavut Kavamanga (GN) ilautqujain Nunavunmi Inuit ukuallu Nunavunmiut ilihaqtun uuktuquvlugin quvianaqtumun aujami havaakhanun.
ᓄᕕᐱᕆ 17, 2022
ᑲᓇᑕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᕕᑦᑎᐊᕙᐅᓛᖑᔪᒥ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᒋᑦ! ᓄᕕᐱᕆ 21 ᐊᒻᒪ 22-ᒥ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᕙᒃᑐᓂᒃ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᒥ.
ᓄᕕᐱᕆ 17, 2022
ᑲᓇᑕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᕕᑦᑎᐊᕙᐅᓛᖑᔪᒥ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᒋᑦ! ᓄᕕᐱᕆ 21 ᐊᒻᒪ 22-ᒥ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᕙᒃᑐᓂᒃ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᒥ.
ᓄᕕᐱᕆ 17, 2022
ᑲᓇᑕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᕕᑦᑎᐊᕙᐅᓛᖑᔪᒥ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᒋᑦ! ᓄᕕᐱᕆ 21 ᐊᒻᒪ 22-ᒥ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᕙᒃᑐᓂᒃ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᒥ.
ᐊᒃᑐᐸ 07, 2022
ᑲᓇᑕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᕕᑦᑎᐊᕙᐅᓛᖑᔪᒥ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᒋᑦ! ᐆᑦᑑᕝᕙ 13, 2022-ᒥ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᕙᒃᑐᓂᒃ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᓯᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐅᓇᓕᒃᓴᔭᕋᓛᒃᑯᑦ ᐃᓪᓗᖅᔪᐊᖁᑖᓂ.
ᐊᒐᓯ 08, 2022
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (NEU) ᐊᑎᓕᐅᖅᐳᑦ ᓄᑖᒥᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑕᐅᔪᒥ ᐅᓪᓗᒥ.
ᔪᓚᐃ 27, 2022
ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᒥᓂ ᐃᓚᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᓪᓗ ᐃᒃᓯᕋᕐᔪᐊᕌᐱᒃ “ᐱᓱᖃᑎᒋᓗᒍ” ᐳᓛᕐᓂᖓ ᐃᖃᓗᖕᓄᑦ, ᑕᒪᖕᒥᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦᑕ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᓛᖅᑐᑦ ᐅᓪᓗᕈᒻᒥᑕᕐᓇᒥᑦ ᐅᓐᓄᐊᕐᒧᑦ ᓄᓇᓕᑦ ᓯᖁᙳᔭᖓᑎᒍ ᔪᓚᐃ 29,...
ᔪᓚᐃ 12, 2022
)−ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓪᓗ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᒃᐴᒃ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔭᕆᐊᒃᓴᖅ ᐱᖓᓱᐃᕐᖢᑎᒃ ᑲᑎᒪᓚᐅᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᐋᔨᖃᑎᒌᒃᖢᑎᒃ, ᐊᖏᖃᑎᒌᐴᒃ ᓄᑖᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᓄᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒥ ᔫᓂ 24, 2022-ᒥᑦ.
ᔪᓚᐃ 12, 2022
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᖁᕕᐊᓱᒃᐳᑦ ᓇᓗᓇᐃᕈᓐᓇᖅᓯᒐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓄᑖᒥᒃ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᖕᒪᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᒥᒃ ᐊᑎᓕᐅᖅᖢᓂᐅᒃ ᔪᓚᐃ 11, 2022−ᖑᑎᓪᓗᒍ.
ᐄᐳᕈ 19, 2022
ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑐᙵᓱᒃᑎᑦᑎᔪᑦᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒥᐅᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᑦ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᐊᓕᐊᓇᐃᑦᑐᓂᒃ ᐆᒃᑐᖁᔭᐅᑦᑎᐊᖅᐳᑦ.
ᐄᐳᕈ 07, 2022
ᓄᕙᕐᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒥ ᒪᓕᒃᑕᐅᒋᐊᓖᑦ ᐃᓱᓕᓐᓂᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓇᒡᒐᔾᔭᒥ, ᐊᐃᕐᕆᓕ 11, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᑦᑎᓕᖅᐳᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᓂ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᔭᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖏᓐᓄᑦ.
ᕕᕝᕗᐊᓕ 28, 2022
Nunavut Kavamanga unalu Nunavut Ilihaijiit Katimajiit alihuktut unnirhijaami taimaa talvani Iidjirurvia 26, 2022,

ᓄᑖᖑᓛᑦ ᑎᑦᑎᖅᑲᖏᑦ

ᐊᒡᒋᖅᐸᓪᓕᐊᔪᑦ

ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᖃᙱᑦᑐᖅ

Jobs Opportunities

ᐃᖃᓗᖕᓂ
  ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᐆᒃᑐᕈᒪᔪᓕᒫᓄᑦ. ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖃᕐᓂᖅᐹᖑᓂᖓᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᒥᓂᒡᓗ ᐊᓂᒍᐃᓚᐅᖅᑐᓂᒃ 2022-ᒥ. ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖅᐹᖑᖃᑕᐅᔪᖅ ᒪᒃᑯᑦᑐᐃᓪᓗ ᐃᓄᒋᐊᖕᓂᖅᐹᖑᓪᓗᑎᒃ ᑲᓇᑕᒥ, ᓄᓇᕗᑦ ᐆᒻᒪᕆᒃᑐᖅ,...
Closing Date: ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ
ᐃᖃᓗᖕᓂ
  ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖃᓗᖕᒥᐅᑕᑐᐊᓄᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ. ᐅᖃᕐᕕᖃᖅᐸᒡᓗᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒧᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ(ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ), ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᑲᒪᔨ (ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ), ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓕᒫᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒃᑐᐊᓂᓕᖕᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ...
Closing Date: 08/04/2023
ᐃᖃᓗᖕᓂ
  ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᐆᒃᑐᕈᒪᔪᓕᒫᓄᑦ. ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖃᕐᓂᖅᐹᖑᓂᖓᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᒥᓂᒡᓗ ᐊᓂᒍᐃᓚᐅᖅᑐᓂᒃ 2022-ᒥ. ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖅᐹᖑᖃᑕᐅᔪᖅ ᒪᒃᑯᑦᑐᐃᓪᓗ ᐃᓄᒋᐊᖕᓂᖅᐹᖑᓪᓗᑎᒃ ᑲᓇᑕᒥ, ᓄᓇᕗᑦ ᐆᒻᒪᕆᒃᑐᖅ,...
Closing Date: ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ
ᓯᕗᒧᐊᖃᑎᒌᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦᓐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓲᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᓂᕐᒧᑦ ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓂᑦ