ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᖃᙱᑦᑐᖅ

ᓄᑖᖑᓛᑦ ᑎᑦᑎᖅᑲᖏᑦ

No results found.

ᐊᒡᒋᖅᐸᓪᓕᐊᔪᑦ

ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᖃᙱᑦᑐᖅ

Jobs Opportunities

ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒃᑐᓕᒫᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ. ᓄᑖᖅ ᐱᓕᕆᕝᕕᒃ ᓴᖅᑭᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᒋᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᐃᕆᓕ 1, 2019 ᐊᒻᒪ ᕿᓂᖅᑐᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᔅᓴᒥᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᒧᑦ ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᑎᔨ, ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒃᓴᖅᓯᐅᖅᑎᒥᒃ.  ᐊᖓᔪᖄᖃᕐᓗᓂ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᒥᒃ,...
Closing Date: 24/05/2019
ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃᒥ, ᐊᕐᕕᐊᑦᒥ, ᖃᒪᓂᕐᑐᐊᒥ, ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ, ᑭᖕᖓᐃᑦᒥ, ᐃᒡᓗᓕ`ᒐᕐᔪᒃ-ᒥ, ᑲᖏᖅᑐᒐᐱᒥ, ᓴᓪᓕᖅᒥ, ᐅᖅᓱᖅ`ᑐᖅᒥ, ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ-ᒥ, ᓴᓂᕋᔭᒥ, ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ, ᐃᖃᓗᖕᓂ, ᑭᒻᒥᕈᒻᒥᑦ, ᓇᐅᔮᓂ, ᐸᓐᓂᑦ`ᑐᖅᒥ, ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ-ᒥ, ᕿᑭᖅᑕᔪᐊᒥᑦ, ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ, ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥᑦ, ᓴᓂᑭᓗᐊᖅᒥᑦ
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᓂᑦ ᓇᒥᓕᒫᖅ 25−ᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᖅ ᐱᓕᒻᒪᔅᓴᕐᓗᑎᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓗᑎᑦ. ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕐᓂᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᓕᒃ − ᐊᓪᓚᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᔪᖅᑲᐅᑎᓄᓗ − ᑮᓇᐅᔾᔭᔅᓵᔅᓴᓪᓗ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᔅᓴᓪᓗ! ᖃᓄᖅ...
Closing Date: ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ