ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓄᓇᕗᓕᒫᒥ ᒪᑐᔭᐅᑲᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᑦ ᐸᐃᕆᕕᓪᓗ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒦᓕᖁᔨᒐᑎᒃ ᖃᓂᒪᓐᓇᕐᒧᑦ COVID-19

ᒫᑦᓯ 16, 2020


ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᑦ

ᓄᓇᕗᓕᒫᒥ ᒪᑐᔭᐅᑲᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᑦ ᐸᐃᕆᕕᓪᓗ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒦᓕᖁᔨᒐᑎᒃ ᖃᓂᒪᓐᓇᕐᒧᑦ COVID-19

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᒪᑦᓯ 16, 2020) − ᓘᑦᑖᖅ ᒪᐃᑯᓪ ᐸᑐᓴᓐ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ, ᐅᓪᓗᒥ ᐊᑐᓕᖁᔨᖅᑲᐅᔪᖅ ᒪᑐᔭᐅᑲᐃᓐᓇᖁᔨᓪᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓕᒫᓂᒃ ᐸᐃᕆᕕᓕᒫᓂᓪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᐃᑦᑐᕐᓘᑎᙱᓂᖅᓴᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᓯᐊᕐᒪᐸᓪᓕᐊᒍᓐᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᖃᓂᒪᓐᓇᖅ COVID-19. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᒪᑐᔭᐅᑲᐃᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᐱᒋᐊᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓇᒡᒐᔾᔭᐅᓕᖅᑭᒥ, ᒫᑦᓯ 17 ᐱᖓᓱᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᓂᒃ.

“ᐅᔾᔨᖅᓱᓗᐊᖅᑎᑦᓯᓂᐅᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑐᓕᖁᔨᔾᔪᑎᓕᐊᕆᓯᒪᔭᕋ,” ᐅᖃᖅᓯᒪᔪᖅ ᓘᑦᑖᖅ ᐸᑐᓴᓐ. “ᓱᓕ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖃᙱᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᖃᓂᒪᓐᓇᖅᑖᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖅ ᓇᓕᒧᑦᑐᖅ ᓯᕗᕐᖓᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᒋᐊᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑕᐃᒫᑦᓴᐃᓐᓇᖅ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᓂᐅᔪᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᒍᑕᐅᓪᓗᓂᓗ ᓯᐊᕐᒪᓗᐊᑦᑕᐃᓕᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᖃᓂᒪᓐᓇᒥᒃ COVID-19.”

ᒫᓐᓇᐅᓂᖓᓂ, ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐊᑲᕐᕆᔮᖅᑐᒦᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᒋᐊᖅᑐᑎᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓇᖏᑦ ᐃᑲᕐᕋᖏᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᓯᒪᒍᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓗᑎᒃ ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᒪᓗᑎᒃ.

ᐊᑲᐅᓂᖅᐹᖅ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᖅᓯᒪᓗᓂ ᖃᓂᒪᓐᓇᒧᑦ COVID-19 ᖃᐅᔨᒪᑦᓯᐊᕋᓱᐊᕐᓗᓂ, ᐊᒡᒐᑎᑦ ᐅᐊᓴᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ, ᑕᐃᒪᙵᓕᒫᖅ, 20 ᓴᑲᓐᓯ ᐅᖓᑖᓄᑦ; ᖁᐃᖅᓱᖃᑦᑕᕐᓗᑎᓪᓗ ᑕᒋᐅᖃᑦᑕᕐᓗᑎᓪᓗ ᑕᓕᕐᓄᑦ; ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᒪᓗᑎᑦ ᐊᑲᐅᙱᑦᑑᔮᕈᕕᑦ; ᐅᖄᓚᓗᑎᓪᓗ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓐᓄᑦ ᖃᓂᒪᓐᓇᐅᑉ ᖃᓄᐃᒍᑎᖏᓐᓂᒃ ᖃᓄᐃᒍᑎᖃᖅᑑᔮᕈᕕᑦ. ᐃᓚᒌᑦ ᐊᒥᓱᕋᔭᓐᓅᖃᑦᑕᖁᔭᐅᙱᑦᑐᑦ ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᒪᑐᐃᓐᓇᖁᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᑕᐃᒪᐃᒍᓐᓇᕐᓂᓕᒫᒥᓂ.

“ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒦᑎᑦᓯᔾᔮᙱᑦᑐᒍᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᒋᐊᖃᖅᑐᒍᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᓯᕗᕐᖓᒍᑦ ᐅᔾᔨᖅᓱᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᒃ,” ᐅᖃᖅᓯᒪᔪᖅ ᓯᕗᓕᖅᑎ ᔫ ᓴᕕᑲᑖᖅ. “ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᒪᓗᓯ ᐳᓚᕋᖃᑦᑕᐅᑎᓗᐊᙱᓪᓗᓯᓗ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ ᐃᓄᑐᖃᕐᓂᒃ. ᒫᓐᓇᓕ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᓯᒋᐊᖃᓕᖅᑐᒍᑦ ᓴᐱᓕᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᒃ ᐃᑲᔪᖃᑎᒌᓐᓂᒥᓪᓗ. ᖃᓄᐃᙱᒃᑯᕕᒃ, ᐅᖄᓚᖃᑦᑕᕐᓗᑎᑦ ᐃᓚᓐᓄᑦ ᐅᖃᖃᑦᑕᐅᑎᖃᑦᑕᕐᓗᓯ ᖃᓄᐃᒍᑎᖃᕐᒪᖔᑉᐱᑦ, ᑕᐃᒪᐃᖏᓐᓇᖃᑦᑕᖅᓯᒪᒐᑦᑕ. ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᓇᓗᓈᕿᓇᐅᑎᓪᓗᒍ, ᑐᙵᓇᕐᓃᑦ ᐊᓯᓐᓂᓪᓗ ᐃᑉᐱᒋᔭᖃᑦᓯᐊᕐᓃᑦ ᐊᑑᑎᖃᕐᓂᖅᐹᖑᓕᖅᑐᖅ ᑕᐃᒪᙵᓕᒫᓂᒃ.”

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᖃᓂᒪᓐᓇᐅᑉ COVID-19 ᒥᑦᓵᓄᑦ, ᐅᕗᖓᕐᓗᑎᑦ: https://gov.nu.ca/iu/aanniaqangnanngittulirijikku/information/aniqsaaqtu... ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ https://www.canada.ca/coronavirus

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᑦᓵᒃ:

ᑯᕆᔅ ᐳᓕᐊ 
ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ 
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ 
867-975-5762 
cpuglia@gov.nu.ca 

ᑲᐃᑦ ᒪᒃᓚᐅᑦ
ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᖅᑎ ᓯᕗᓕᖅᑎ ᓴᕕᑲᑖᕐᒧᑦ
867-975-5059
867-222-5763
cmacleod@gov.nu.ca