ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᕗᓕᖅᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᕗᑦ ᐊᑕᖐᔪᒥᒃ−ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᓕᒫᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᓗ ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᒥᒃ

ᓯᑎᐱᕆ 12, 2019

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᓴᖅᑭᑕᑦ

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᕗᓕᖅᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᕗᑦ ᐊᑕᖐᔪᒥᒃ−ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᓕᒫᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᓗ ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᒥᒃ

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᓯᑎᐱᕆ 12, 2019) – ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᑦᑎᐊᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑕᖐᓪᓗᓂ−ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᓕᒫᒥᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᓗᓂ ᑐᑭᓯᐅᒪᔭᐅᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᓪᓗ ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓕᓂᐊᕐᓗᓂ ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᒥᒃ, ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᕗᓕᖅᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᕗᑦ ᐊᑕᖐᔪᒥᒃ−ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᓕᒫᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᒥᒃ.

ᐃᓂᖃᖅᑎᑕᐅᓪᓗᓂ ᐅᕙᓂ: https://www.gov.nu.ca/iu/gavamalirijikkut/information/ukiutaqtuq-amma-uk... , ᑖᓐᓇ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑦᑎᐊᖅᐳᖅ ᑲᑎᒪᔪᖃᖅᐸᖕᓂᖓᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᒃᐸᖕᓂᖓᓄᓪᓗ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕆᔭᐅᔪᒥᒃ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐱᓪᓗᐊᑕᐃᑦ ᐱᕕᒃᓴᐃᑦ ᐊᓂᒍᖅᑎᓐᓇᓱᒋᐊᓖᓪᓗ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕆᔭᐅᔪᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᒥᖅᑳᕈᑎᒋᕙᒃᖢᓂᔾᔪᒃ.

ᑖᓐᓇ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓚᐅᖅᐳᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒐᓪᓚᓚᐅᖅᖢᑎᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᕗᓕᖅᑏᑦ ᑲᓇᑕᒥᓗ ᓯᕗᓕᖅᑏᑦ ᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓄᑦ, ᐱᔪᖃᕆᐊᖃᕐᓂᐊᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᕕᒃᓯᒪᓃᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᖏᓂᖅᓴᐅᑉ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑑᑉ.

ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐊᑐᓂᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᕕᒃᓯᒪᓃᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑦᑕᖅᓯᒪᕗᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᓪᓗ ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᒥᒃ, ᑖᒃᑯᐊᓗ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓂᐊᖅᖢᑎᒃ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑕᒥᓂᒃ ᐃᓛᒃᑰᕐᓗᑎᒃ. ᑕᒪᕐᒥᑦᑎᐊᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᕗᓕᖅᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᖏᖅᐳᑦ ᓴᙱᔪᒥᒃ ᑲᓇᑕᖃᕐᓂᖅ ᐃᓚᖃᖅᐳᖅ ᓴᙱᔪᒥᒃ, ᐆᒻᒪᕆᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒃ ᐊᑐᒐᒃᓴᖁᑎᖃᐅᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒡᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᒃ.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᕗᐃᓐᑎ ᕼᐊᓗᓇᓐ
ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᐅᑉ ᑐᒡᓕᐊ, ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ
ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ
867-975-6048
whalonen@gov.nu.ca

ᑐᕆᔅᑕ ᕼᐋᒡᓛᓐᑦ
ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᓪᓗ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ
ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᒐᕙᒪᖓ
867-767-9140 ᐅᐃᒍᖓ 11082
Trista.haugland@gov.nt.ca

ᒫᑎᐅ ᑳᒧᕋᓐ ᒥᓂᔅᑕᐃᑦ
ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔨᖓᑦ ᔫᑳᓐ ᒐᕙᒪᖓ
867-393-7136
matthew.cameron@gov.yk.ca