ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᙳᐊᕕᔾᔪᐊᖅᑐᑦ - ᖃᖓᑕᔫᑦ ᑭᖑᕙᕆᐊᖅᑕᐅᔪᑦ

ᒫᑦᓯ 03, 2016

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ 

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᙳᐊᕕᔾᔪᐊᖅᑐᑦ - ᖃᖓᑕᔫᑦ ᑭᖑᕙᕆᐊᖅᑕᐅᔪᑦ 

ᐊᐅᓪᓚᕐᕕᑦᓴᖏᑦ ᖃᖓᑕᑎᐅᔪᑦ 2016 ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᙳᐊᕕᔾᔪᐊᕆᐊᖅᑐᖅᑐᓄᑦ ᓅᒃ, ᑲᓛᖡᑦ ᓄᓈᓐᓂ, ᑭᖑᕙᕆᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓂᐊᖅᑐᑦ ᓯᓚᕐᓂᓪᓗ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ. 

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒍᒃ ᐃᑲᔪᖅᑎᓯ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ, ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓕᒌᑦ Facebook-ᑯᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᖓ (www.facebook.com/GoTeamNunavut) ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᑎᑦ ᓄᑖᖑᓂᖅᐹᓂᒃ ᖃᖓᑕᔫᑦ ᐊᐅᓪᓚᕐᕕᒋᓂᐊᖅᑕᖏᓐᓂᒃ. 

### 

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᑦᓴᖅ: 

ᑯᐱᔅ ᒧᓚᓕ 
ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᕆᔨ 
ᓄᓇᓕᓐᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᒃᑯᑦ 
867-975-5342
kmullaly@gov.nu.ca