ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐲᑕ ᑕᑉᑑᓇ ᓇᓪᓕᐅᓐᓂᖅᓯᐅᖅᐳᖅ ᑲᓇᑕᒥᑦ ᓄᓇᖃᖄᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᓪᓗᐊᓂ

ᔫᓂ 21, 2016

ᐅᓂᒃᑳᖅ

ᐲᑕ ᑕᑉᑑᓇ ᓇᓪᓕᐅᓐᓂᖅᓯᐅᖅᐳᖅ ᑲᓇᑕᒥᑦ ᓄᓇᖃᖄᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᓪᓗᐊᓂ

ᐲᑕ ᑕᑉᑑᓇ ᐅᑯᓂᖓ ᐅᓂᒃᑳᐳᖅ:

"ᓇᓪᓕᐅᓐᓂᖅᓯᐅᖅᑎᓪᓗᑕ ᑲᓇᑕᒥᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᓪᓗᒐᓂ, ᐃᒃᐱᒋᑦᑎᐊᖅᐸᕋ ᓴᙱᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᕗᓕᒫᒥᑦ ᑲᓇᑕᒥᓪᓗ. ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᖅᐸᒃᖢᑕ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᖃᑦᑕᖅᐸᕗᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕗᑦ, ᐅᖃᐅᓯᕗᑦ ᐱᖅᑯᓯᕗᓪᓗ.

ᐅᓪᓗᒥ ᓇᖏᖃᑎᖃᖅᐳᒍᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᑦᑎᓐᓂᑦ ᑕᑯᓐᓇᖅᖢᑎᒐᓪᓗ ᐊᔾᔨᐅᖏᓐᓂᕆᔭᖓᑦ ᐅᐱᒋᔭᕗᑦ ᑭᖑᓂᕆᓚᐅᓯᒪᔭᕗᓪᓗ − ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓐᓇᐅᓯᒪᕗᕐᓗ ᑲᓇᑕᒥᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓂᖓᓂ.

"ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓕᒫᑦ ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᕙᒃᑲ ᓇᓪᓕᐅᓐᓂᖅᓯᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᑭᓇᐅᓂᑦᑎᓐᓂᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᖃᐅᑕᒫᕐᓗ. ᓴᙱᓂᖅᑖᖅᑎᓪᓗᒍ ᑭᓇᐅᓂᖓ ᐊᖏᖅᓯᒪᔭᖏᓪᓗ ᐊᐅᓚᑦᑎᑦᑎᐊᕐᓗᓂ, ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᓄᓇᕗᑦ."

###

ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔨ:

ᑲᐃᑎ ᒪᒃᓚᐅᑦ
ᑐᑭᒧᒃᑎᑦᑎᔨ ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔨ ᓯᕗᖅᑎᒃᑯᑦ
ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ
867-975-6049
cmacleod@gov.nu.ca