ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑕ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᑕᖏᑦ - ᐊᐃᕆᓕ 9, 2020

ᐄᐳᕈ 09, 2020

ᓯᕗᓕᖅᑎᒥᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ:

ᒫᓐᓇᒧᑦ, ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒥ ᖃᓂᒻᒪᒃᓯᒪᔪᖃᕐᒪᖔᖅ ᖃᓂᒪᓇᓱᒋᔭᐅᔪᖃᕐᒪᖔᑦ ᓱᓕ ᖃᐅᔨᔭᐅᓯᒪᔪᖃᙱᑦᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ.

ᐅᓪᓗᒥ, ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᑦ 376-ᖑᓕᖅᑐᑦ. 229 ᒫᓐᓇ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᑦ, 147−ᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᓐᓃᖅᖢᑎᒃ.

ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒧᑦ ᐊᑯᓂᐅᓂᖅᓴᒧᐊᕐᓂᐊᓕᕐᒥᑎᓪᓗᑕ, ᐱᕕᒃᓴᖃᕐᓂᕐᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᒪᕗᖓ ᓄᓇᓕᑦᑎᓐᓂᒃ ᐃᓚᖏᓐᓂᒡᓗ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑐᖅᓯᔪᓐᓇᓕᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔪᓂᒡᓗ, ᑕᑯᓯᒪᔭᓐᓂᒃ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᓇᓗᓇᖅᑐᖅᓯᐅᓇᓯᓯᒪᓂᖓᓂ ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᒪᓕᕐᓂᖓᓂᓗ.

ᐃᓚᖏᑦ ᕼᐋᒻᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᑐᓂᐅᖅᑲᐃᓯᒪᕗᑦ ᐱᙴᕈᑎᓂᒃ, ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐅᑎᓂᒃ, ᐅᐊᓴᐅᑎᓂᒃ ᐊᒑᓂᓘᓐᓃᑦ ᖁᐱᕐᕈᕐᓂᒃ ᑐᖁᓴᐃᔾᔪᑎᓂᒃ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦᑎᐊᖅ ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᐅᔪᓕᒫᓄᑦ, ᑎᓕᐅᕆᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᖅᑐᒦᙱᓐᓂᕐᒥᒡᓗ. ᐊᑕᐅᓯᖅ ᕼᐹᒻᓚᒋᔭᐅᔪᖅ ᑲᑎᖅᓱᐃᓯᒪᓕᖅᐳᖅ ᖃᔅᓯᑲᓪᓚᒻᒪᕆᖕᓂᒃ ᑭᐱᙳᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᓂᖏᓐᓂ. ᐊᑕᐅᓯᖅ ᓄᓇᓕᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓚᐅᕐᒥᔪᖅ ᐊᐳᓯᕆᓂᕐᒥᒃ, ᓴᓇᙳᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᐳᒻᒥᒃ ᓵᓚᖃᕋᓱᖕᓂᕐᒥᒃ. ᐃᓚᖏᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐋᖅᑭᓱᐃᕗᑦ ᐅᓪᓗᕈᒻᒥᓴᕐᓇᒃᑯᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓂᕿᓂᒃ ᖃᑎᖅᓱᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑐᓂᐅᖅᑲᐃᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑕᐅᖃᑎᒥᓄᑦ.

ᐱᒃᑯᓇᖅᑐᒻᒪᕆᐊᓗᒃ ᐱᔪᒃᓯᓕᒃᑲᓐᓂᕐᓇᖅᑐᖅ ᑐᓴᖅᖢᓂ ᑲᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐱᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᓂᒃ ᑕᑯᓪᓗᓂᓗ ᓄᓇᓕᕗᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᖃᑦᑕᐅᑎᑦᑎᐊᖅᖢᑎᒃ. ᖁᔭᓐᓇᒦᒻᒪᕆᐊᓘᔪᓯ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᐱᓇᔪᒃᑕᔅᓯᓐᓄᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᔪᖓ ᑐᖁᑕᐅᕝᕕᐊ/ᒪᑭᕝᕕᐊ ᐊᔾᔨᒋᔾᔮᙱᑕᒻᒪᕆᐊᓗᒋᖕᒪᒍ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕌᒍᒥ, ᑕᒪᒃᑯᐊᓗ ᖁᕕᐊᓱᖃᑎᒌᖕᓂᐅᕙᒃᑐᑦ ᒥᑭᓐᓂᖅᓴᒻᒪᕆᑯᓘᓂᐊᓕᖅᖢᑎᒃ, ᓄᖅᑲᖅᑎᑕᐅᓯᒪᒻᒪᕆᒡᓗᑎᒡᓘᓐᓃᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓚᖏᓐᓄᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ. ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓄᓪᓗ ᑕᕝᕙ, ᐅᖄᓚᐅᑎᓯ ᑎᒍᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᖃᕐᓗᓯᓗ, ᑕᐅᑐᖃᑦᑕᐅᑎᓗᓯ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᒌᒋᑦᑎ ᐃᓚᔅᓯᓐᓄᑦ ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᔅᓯᓐᓄᓪᓗ, ᐃᒐᓛᒃᑯᓪᓗ ᐃᓅᖃᑎᔅᓯᓐᓄᑦ ᓄᓗᕋᓚᐅᖅᐸᒡᓗᓯ. ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᒋᔭᑎᑦ ᓇᒡᓕᖕᓂᖃᕐᓂᕐᓂᒃ ᓇᒃᓯᐅᑎᕙᒡᓗᒋᑦ ᐅᖓᓯᒌᒡᓗᓯ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᙱᑦᑐᒥ.

ᐊᑯᓂᐊᓗᒃ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᐊᑐᕐᓂᐊᑐᒍᑦ, ᐃᓱᒪᔭᕆᐊᖃᓕᖅᖢᑕᓗ ᐊᑐᕐᓂᐊᕐᓂᑦᑎᓐᓂᒃ ᑕᖅᑭᓂᒃ, ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᙱᑦᑐᓂᒃ. ᐱᓇᔪᒡᕕᖃᓪᓚᕆᖕᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒍᒪᓂᕐᓗ ᐃᓅᖃᑎᒌᓂ ᑎᒥᒃᑯᓪᓗ ᐅᖓᓯᒃᓴᕆᐊᖃᕐᓂᖅ, ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᒪᓂᖅ, ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᒡᓗ ᓄᓇᓕᑦᑎᓐᓂᒡᓗ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᑕᒪᕐᒥᑦᑎᐊᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᐸᔾᔪᒃ.  ᑕᒪᑦᑕᑦᑎᐊᖅ ᐱᔭᒃᓴᕆᕙᕗᑦ ᓱᒃᑲᐃᒡᓕᑎᑦᑎᓯᒪᓂᖅ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒥᒃ.

ᑕᐃᒪᓕ ᒫᓐᓇ ᒪᒃᑯᓛᖁᑎᑯᓗᑦᑎᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ, ᑐᓴᖅᑎᑦᑐᒪᒐᔅᓯ ᐊᖏᔪᐊᓗᖕᒥᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᐊᓕᕐᒥᔪᒥᒃ. ᐅᖃᖃᑎᒋᐊᓪᓚᓚᐅᖅᖢᒍ ᓘᒃᑖᖅ ᐹᑐᓴᓐ, ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓕᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕋᑦᑕ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᑕᐃᒃᑯᐊᒃ ᒪᑭᕝᕕᐊᓂ ᐅᖃᓕᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᒍᑎᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᙳᖅᑎᑦᑎᒡᓱᖅ ᐊᑐᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓂᖏᖕᓂᒃ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒦᑎᓪᓗᑕ. ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐃᒡᓗᓄᐊᕈᓐᓇᔾᔮᙱᑦᑐᒃᓴᐅᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᒃ, ᐱᓕᕆᕘᒃ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎ ᑲᐃᕕᒻᒪᕆᒃᐸᒃᖢᒍ ᑕᒪᐅᙵᐅᔪᒪᓪᓗᑎᒃ.  ᓲᖃᐃᒻᒪ ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᖕᒪᑎᒃᑕᐅᖅ ᖃᓂᒌᓗᐊᕆᐊᖃᙱᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑎᒥᒃᑯᑦ ᐅᖓᓯᒌᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ, ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᑕᑯᖃᑦᑕᙱᑕᒃᓴᕆᔭᓯ…

ᑕᒪᔅᓯᑦᑎᐊᖅ ᖁᕕᐊᓇᖅᑐᒥᒃ, ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᙱᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒃ, ᑎᒥᒃᑯᓪᓗ ᐅᖓᓯᒌᑦᑎᐊᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥᒃ ᒪᑭᕝᕕᐊᖅᓯᐅᖁᕙᔅᓯ

 

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᑉ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᑕᖏᑦ

ᐱᓇᓱᐊᕈᓰᒃ ᒪᕐᕉᒃ ᐅᖓᑖᓃᓯᒪᓕᖅᐳᖅ ᑕᒪᓐᓇ ᓄᓇᕗᒻᒧᐊᖅᑕᐃᓕᒪᓂᑦ ᑲᔪᓯᑎᒋᐊᖅᑕᐅᓚᐅᕐᓂᖓᓂᑦ.

ᑕᒪᓐᓇ ᐃᒪᓐᓇ ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ, ᐊᒥᓱᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᒫᓐᓇ ᖃᓪᓗᓈᓃᑦᑐᑦ ᐃᓱᓕᑦᑎᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᓪᓚᕆᒋᐊᖃᖅᓯᒪᔭᒥᓂᒃ 14−ᓄᑦ ᐅᓪᓗᓄᑦ ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕆᓵᖅᑕᒥᓂᒃ. ᑕᐃᒪᓕ ᒫᓐᓇ ᐱᕕᒃᓴᐅᓕᕆᕗᖅ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᓄᓇᒥᓄᑦ ᐅᑎᕆᐊᖃᓕᖅᖢᑎᒃ.

ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᑐᖅᑕᐅᓪᓚᕆᒋᐊᖃᖅᑐᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐃᓕᐅᖅᑲᖅᓯᒪᔭᕗᑦ ᑕᒪᒃᑯᓇᓂ ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᕝᕕᖕᓂ ᓲᖑᔪᒻᒪᕆᐊᓘᕗᑦ. ᐃᓱᒪᕗᖓ ᐱᒻᒪᕆᐅᓇᓱᒋᓪᓗᒍ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᐃᑎᑦᑎᔭᕆᐊᒃᓴᖅ ᑖᒃᑯᓄᖓ 14−ᓄᑦ ᐅᓪᓗᓄᑦ, ᑖᐃᒃᑯᐊ ᑕᐃᑲᓃᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᒪᐃᖃᑦᑕᕐᓂᖏᓐᓂᒃ:

 • ᑐᔪᕐᒥᕕᒋᔭᒥᑕ ᐃᒡᓗᕈᓯᐊᓃᖏᓐᓇᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᐅᓪᓗᓕᒫᑲᓴᑦᑎᐊᖅ.
 • ᑎᒥᒃᑯᑦ ᖃᓂᒃᓴᖃᑦᑕᙱᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᑕᐃᑲᓃᖃᑎᒋᔭᒥᓂᒃ ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᔪᓂᒃᑕᐅᖅ, ᑎᒥᒃᑯᓪᓗ ᐊᒃᑐᖅᓯᓚᐅᖅᓯᒪᙱᖦᖢᑎᒃ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓕᒫᓂᒃ ᐊᓯᒥᓂᒃ.
 • ᐱᕕᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᑐᐃᓐᓇᓲᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᓃᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒥᒃ ᑐᔪᕐᒥᕕᐅᑉ ᖃᓂᒋᔭᖓᓂ ᓄᓇᖁᑖᓂ.
 • ᖃᐅᑕᒫᑦᑎᐊᖅ ᖃᓄᐃᙱᒃᑲᓗᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᖃᑦᑕᕆᐊᓖᑦ ᑕᐃᑲᓃᑦᑐᓄᑦ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᓄᑦ/ᓇᔭᙳᐊᓄᑦ.
 • ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᕗᑦ ᓱᕋᐃᓐᓂᖅᐸᑕ ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᓂᒃ.

ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᖅ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᑭᑭᑕᐅᔪᖃᙱᑦᑎᐊᖅᐳᖅ.

ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᒃ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖑᕗᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑦᑎᐊᖅᖢᑎᒡᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐊᖏᕐᕋᕈᒪᔪᑦ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐃᓚᖏᑦ ᓄᓇᓕᖏᓪᓗ, ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖏᓐᓇᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᖅᑐᒡᒥᙱᖦᖢᑎᒡᓗ.

ᐊᐃᑉᐸᖓ ᐊᑐᖅᑕᐅᓇᔭᓕᕐᒥᔪᖅ, ᐊᖏᕐᕋᖅᑎᑦᑎᓂᐅᕗᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂᒃ ᓄᓇᖏᓐᓄᑦ. ᐱᕕᒃᓴᖃᕐᓂᕐᓂ ᑕᒪᓐᓇ ᓇᓗᓇᐃᔭᕈᒪᕙᕋ:

 • 48-ᓄᑦ ᐃᑲᕐᕋᓄᑦ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᔪᒥᒃ ᐊᐅᓪᓚᐅᙱᓐᓂᕐᒥᓂ, ᐊᐅᓪᓚᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᕙᒃᐳᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒥᓂᒃ, ᐊᐅᓪᓚᕐᓂᐊᓂᕐᒧᓪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᒃ.
 • ᐅᓪᓗᐊᑕ ᑭᖑᓂᐊᓕ ᐊᐅᓪᓚᓚᐅᖅᑳᖅᑎᓐᓇᒋᑦ, ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔩᑦ ᑕᐃᑲᓃᑦᑐᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅᐸᒃᐳᑦ ᑕᒪᐃᑕ ᐊᑐᓂᑦ ᐊᐅᓪᓚᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᓇᓗᓇᐃᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᖏᑦ, ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᒪᓕᑦᑎᐊᓚᐅᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐅᐸᒃᑕᐅᔭᕆᐊᖃᙱᓐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ. ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔩᑦ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖅᓯᐅᑎᒥᒃ ᑕᐃᑲᓃᓐᓂᖏᓐᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓕᕆᓪᓗᑎᒃ, ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᐅᓪᓚᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᙱᖦᖢᑎᒡᓗ ᖃᐅᔨᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ.
 • ᑕᒪᒃᑯᐊ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓃᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᔪᓪᓗ ᐅᕙᓐᓄᑦ ᓇᒃᓯᐅᔾᔭᐅᕙᒃᐳᑦ− ᐊᒻᒪᐃᓛᒃ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓕᖅᑐᒥᒃ ᐱᓯᒪᔪᓐᓃᕐᓂᐊᓕᕐᓗᒍ ᑖᓐᓇ ᐊᐅᓪᓚᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᕙᒌᖅᑐᒃᑯᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐊᖏᕐᕋᒥᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓕᖅᐸᒃᑭᕗᖅ, ᑎᑎᖅᑲᒥᒡᓗ ᐊᖏᖅᓯᔪᒥᒃ ᑖᓐᓇ ᐊᐅᓪᓚᕈᓐᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᑐᓂᓯᔪᖃᖅᖢᓂ. ᓄᓇᓖᑦ ᐱᔭᕆᐊᓖᑦ ᑕᒪᐃᖕᓂᒃ ᑎᑎᖅᑲᒥᒃ, ᓱᓕᔪᒥᒡᓗ ᓄᓇᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐅᑎᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᑕᒪᐅᖓ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᑦ.
 • ᐊᐅᓪᓚᕐᓂᐊᕐᕕᒋᔭᒥᓂ ᐅᓪᓗᐊᓂ, ᑕᐃᑲᓃᑦᑐᖅ ᐊᖏᖅᑕᐅᔪᑦ ᐊᐅᓪᓚᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑐᔪᕐᒥᕕᖕᒥᓂᙶᖅᐸᒃᐳᑦ ᒥᑦᑕᕐᕕᓕᐊᕈᔾᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓛᒃᑯᖅᑐᒃᑯᑦ ᑕᐃᑯᙵᐅᔾᔨᔨᒃᑯᑦ, ᑖᓐᓇᓗ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᓪᓚᕆᒃᑕᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑳᕋᓂ.
 • ᓄᓇᕗ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᓯᒪᕗᖅ ᑎᖕᒥᓲᓕᕆᔨᓂᒃ ᒥᑭᓛᒃᑰᖅᑎᑦᑎᔪᒪᓂᕐᒥᓄᑦ, ᐊᔪᕐᓇᙱᓐᓂᓕᒫᖓ ᒪᓕᒃᖢᒍ, ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᖅᑐᒥᒃ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᖅ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒥᒃ ᐊᐴᑎᓯᒪᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓄᑦ ᓄᓇᒥᓄᑦ ᖃᖓᑕᓂᕐᒥᓂ. 
 • ᒥᑦᑕᕐᕖᑦ ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓕᒻᒪᕆᒃᐳᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᓂᕐᒥᒃ, ᖁᐱᕐᕈᐃᔭᐃᓂᕐᒥᒃ ᖃᖓᑕᔪᓪᓗ ᐊᑐᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐃᓯᕐᓂᕐᒥᓂᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᓪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓄᒃ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓇᓗᙱᑦᑎᐊᕈᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᑎᒥᒃᑯᑦ ᐅᖓᓯᒌᒋᐊᖃᕐᓂᕐᒥᒃ. ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᔾᔨᖅᓱᒃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐃᑭᓂᐊᖅᑐᑦ ᑎᖕᒥᓲᓕᕆᔨᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᖏᑦᑎᒎᕐᓂᐊᕐᒥᔪᑦ ᑎᖕᒥᓱᒧᑦ ᐃᑭᓚᐅᙱᓐᓂᕐᒥᓂ.
 • ᑎᑭᓚᐅᙱᓐᓂᕐᒥᓂ ᑎᑭᕝᕕᒋᓇᓱᒃᑕᒥᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᑖᒃᑯᐊ ᒪᓖᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᕗᑦ ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᑎᓕᐅᓚᐅᖅᑕᒥᓂᒃ ᐅᓪᓗᒥᒃ ᐊᖏᖅᓯᓪᓗᑎᒃ ᐃᓯᕐᓂᐊᓕᖅᖢᑎᒃ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᕖᖕᓄᑦ.
 • ᑕᒫᓂᕐᒥᐅᑦ ᓄᒃᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ ᑕᒪᐃᑎᒍᑦ ᓵᑕᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑎᒍᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᕙᒌᖅᑐᑎᒍᓪᓗ ᖃᖓᑕᓂᐅᕙᒃᑐᑎᒍᑦ.
 • ᑕᒫᓂᕐᒥᐅᑦ ᖃᖓᑕᔪᑦ ᓵᑕᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑎᒍᑦ ᐃᑭᕝᕕᒋᓂᐊᖅᑕᒥᓅᖅᑕᐅᓯᑲᐅᑎᒋᕙᒃᐳᑦᓄᓇᓯᐅᑎᒃᑯᑦ ᑎᖕᒥᓲᒧᑦ ᐃᑭᕝᕕᒋᓂᐊᖅᑕᒥᓄᑦ ᖃᖓᑦᑕᓕᕐᓗᑎᒡᓗ. ᓄᓇᕗᒻᒦᓕᑐᐊᕈᑎᒃ, ᓵᑕᒃᑰᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᑕᒪᐅᖓ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒧᑦ ᐅᐸᒃᑕᒥᓄᑦ.
 • ᑕᒫᓂᕐᒥᐅᑦ ᖃᖓᑕᔪᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᕙᒌᖅᑐᑎᒍᑦ  ᖃᖓᑕᓂᕆᔭᐅᕙᒃᑐᑎᒍᑦ ᒥᑦᑕᕐᕕᓕᐊᕈᔾᔭᐅᕙᒃᐳᑦ, ᑕᐃᑲᓂᓗ ᐅᐸᒃᑕᐅᕙᒃᖢᑎᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕙᒃᖢᑎᒡᓗ ᑎᖕᒥᓲᓕᕆᔩᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓂᑦ ᐃᑭᕖᓕᐅᕐᓂᐊᕐᒪᑕ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᒃᑰᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ, ᐃᑭᕝᕕᒋᓂᐊᖅᑕᒥᓄᐊᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓂᒧᑦ, ᐊᒻᒪᐃᓛᒃ ᑎᖕᒥᓱᒧᐊᖅᑕᐅᓕᑕᐃᓐᓇᖅᖢᑎᒃ. ᐊᒃᑐᖅᓯᕙᙱᑦᑐᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᖃᖓᑕᔪᓂᒃ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᕐᓂᕐᒥᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒡᓗ ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒋᓯᒪᔭᒥᓂᒃ.

ᖁᔭᓕᔪᒪᕙᒃᑲ ᐅᑎᖅᑐᑦ ᑕᒫᓂᕐᒥᐅᑦ, ᑕᒪᑐᒥᖓ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᓪᓚᕆᒃᑐᒥᒃ ᐊᑐᓵᕐᓂᖏᓐᓄᑦ, ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᖕᒥᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᒡᓗ. 

ᑐᙵᓱᒃᑎᑦᑎᓪᓗᑕ ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᑦᑎᓐᓂᒃ, ᐃᓚᑦᑎᓐᓂᒃ, ᓇᒡᓕᒋᔭᑦᑎᓐᓂᒃ ᐅᑎᖅᑐᓂᒃ, ᑕᐃᒪᓕ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖅᓴᐅᓕᖅᐳᖅ ᒪᓕᒋᐊᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᒃ.  ᑕᒪᕐᒥᑦᑎᐊᖅ ᓱᓕ ᐃᓄᒋᐊᒃᖢᓂ ᑲᑎᑉᐸᖕᒡᓂᑦ ᐊᔪᖅᑎᑕᐅᕗᑦ, ᑕᒪᕐᒥᑦᑎᐊᕐᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ, ᑕᒪᒃᑯᐊᓗ ᐊᖏᕐᕋᓕᓵᖅᑐᑦ ᓄᓇᒥᓄᑦ, ᓂᕆᐅᒡᕕᐅᕗᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᕆᐊᖃᖅᑕᒥᓂᒃ ᐱᓕᕆᓂᐊᕋᓱᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᖅᑐᒦᖁᓇᒍ. ᐊᑐᖅᐸᒡᓗᓯ ᓲᖑᔪᒥᒃ ᐃᓅᖃᑎᒌᑦ ᐅᖓᓯᒌᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᒪᕙᒡᓗᓯ ᐊᔪᕐᓇᙱᑐᐊᕌᖓᑦ, ᐊᒃᑐᖅᓯᑦᑕᐃᓕᒪᕙᒡᓗᓯ ᐅᐸᒃᓯᑦᑕᐃᓕᒪᕙᒡᓗᓯ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᒡᓗᒥᐅᑕᐅᖃᑎᒋᙱᑕᔅᓯᓐᓂᒃ, ᓇᐅᖅᑎᖅᓱᕐᓗᒍᓗ ᖃᓄᐃᙱᓐᓂᕆᔭᐃᑦ.

 

ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑕ ᐱᓇᔪᒃᑕᖏᑕ ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂᒃ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᖅᑐᒧᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑕ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᔭᖏᑦ ᐅᑐᓕᖅᑎᑦᑎᕗᑦ ᐅᑯᓂᖓ:

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓃᑦ

ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑎᐃᓕᒪᔪᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᐳᑦ, ᑕᓚᕖᓴᓂᒃ ᑕᐅᑐᒍᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ, ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖕᒥᒃ, ᐱᖓᓱᐃᖅᓱᕐᓗᑎᒃ ᐅᓪᓗᒥ ᓂᕆᑎᑕᐅᕙᒡᓗᑎᒃ, ᓴᓗᒪᔪᓂᒃ ᐊᓪᓕᓂᖅᑖᖅᑎᑕᐅᕙᒡᓗᑎᒃ ᓴᓗᒪᖅᓴᐅᑎᑖᖅᑎᑎᑕᐅᕙᒡᓗᑎᒡᓗ. ᐊᒃᑕᑯᖏᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐱᔭᐅᕙᒃᐳᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᑭᓕᕆᐊᓖᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᕗᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂᑦ. ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐊᑭᓖᓂᐊᖅᐳᑦ ᖁᐃᖏᓕᓴᕐᓄᑦ, ᓄᑕᕋᓛᑦ ᐃᒻᒧᖏᓐᓄᑦ ᐊᕐᓇᖅᓯᐅᑎᓄᓪᓗ. ᑕᐃᑲᓃᑎᑕᐅᔪᑦ ᑎᑭᓴᐃᔭᕆᐊᖃᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐱᖁᑎᓂᒃ ᐱᕝᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᑐᓂᓯᔭᖅᑐᖃᑦᑕᕈᓐᓇᕐᓗᑎᒃ, ᑭᓯᐊᓂ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐱᖁᑎᓄᑦ ᐊᑭᓕᒐᒃᓴᖅᑖᖅᑎᑕᐅᔾᔮᙱᑦᑐᑦ.

ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᖅᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᓯᔾᔨᕆᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓕᖅᐳᖅ ᐃᓚᖃᖅᑎᑕᐅᓂᐊᓕᖅᖢᓂ ᑐᓴᖅᑕᐅᔪᒃᓴᓂᒃ ᓂᕆᔭᒃᓴᓂᒃ ᑎᑭᓴᐃᕙᒃᑐᓄᑦ ᐊᐃᒃᖠᕈᓐᓇᖅᐸᒃᑐᓄᓪᓗ. ᑕᒪᕐᒥᒃ ᑖᒃᑯᐊᒃ ᑐᔪᕐᒥᕕᖕᒧᙵᐅᔭᐅᖃᑦᑕᕈᓐᓇᖅᐳᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᒡᔭᖅᓯᕕᐅᔪᑦ ᐊᒃᑐᐊᓂᓖᓪᓗ ᐊᑭᖏᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᖃᑦᑕᔾᔮᙱᓚᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᑯᖏᓐᓂᑦ.

ᐅᓄᕐᓂᖏᑦ

ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ (ᑕᒪᕐᒥᑦᑎᐊᖅ ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓃᑦ)

ᐊᐅᓪᓚᖅᓯᒪᔫᑉ ᖃᓄᕆᑦᑑᓂᖓ

ᑐᔪᕐᒥᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᔪᓂ ᐄᐳᕈ 8-ᒥᑦ

ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ

252
ᐃᓄᓕᒫᑦ 128
ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ 58
ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ 438

 

 

ᓄᒃᑕᖅᑏᑦ ᐅᑎᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ:

ᐊᐃᕆᓕ 10

ᐊᑐᕚ (ᓵᑕ)

 

ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑐᓄᑦ

14
ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ 35
ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᑦ 0
ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ 49

 

 

ᐊᐃᕐᕆᓕ 11

ᐅᐃᓂᐹᒡ (ᓵᑕ)  

ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑐᓄᑦ

4
ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ 27
ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᑦ 1
ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ 32

 

ᔭᓗᓇᐃᕝ (ᐋᖅᑭᑕᐅᓯᒪᕙᒌᖅᑐᑦ ᖃᖓᑕᓃᑦ)  

ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑐᓄᑦ

41
ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ 0
ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᑦ 4
ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ 45

 

ᔭᓗᓇᐃᕝ (ᐋᖅᑭᑕᐅᓯᒪᕙᒌᖅᑐᑦ ᖃᖓᑕᓃᑦ)

 

ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑐᓄᑦ

4
ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ 0
ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᑦ 1
ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ 5

 

ᐊᐃᕐᕆᓕ 12

ᐊᑐᕚ (ᓵᑕ

 

ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑐᓄᑦ

22
ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ 0
ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᑦ 40
ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ 62

 

ᐅᐃᓂᐹᒡ (ᓵᑕ)  

ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑐᓄᑦ

33
ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ 0
ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᑦ 12
ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ 45

 

ᐊᐅᓪᓚᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᖅᑕᑦ

ᐱᒋᐊᕐᖢᓂ ᐊᐃᐳᕈ 8, 463 ᑐᒃᓯᕋᖅᓯᒪᔪᑦ, 351 ᐱᔭᕆᐊᖃᒻᒪᕆᒃᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᑐᒃᓯᕋᖅᑕᖏᑦ.

ᐱᔪᒪᔪᖃᖅᐸᖕᓂᖓᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ # %
ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ (ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓚᖃᖅᐳᖅ ᐱᒻᒪᕆᐊᓗᖕᓂᑦ ᐱᒻᒪᕆᐊᓘᙱᑦᑐᓂᒡᓗ) 347 75.0%
ᐊᖏᕐᑕᐅᙱᑦᑐᖅ 51 11.0%
ᐅᑕᖅᑭᔪᑦ 65 14.0%
ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ 463 100%

 

ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᑕᒪᑦᑕᑦᑎᐊᖅ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᕆᕙᕗᑦ! ᐳᐃᒍᖅᑕᐃᓕᒋᑦ: ᐊᒡᒐᑎᑦ ᐅᐊᓴᖅᐊᒡᓗᒋᑦ ᖄᕆᔭᐅᔪᓪᓗ, ᐊᑐᖅᐸᒡᓗᑎᒃ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓂᒃ ᖃᓂᒃᓴᓗᐊᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᒃ, ᓈᓚᒃᐸᒡᓗᑎᓪᓗ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔾᔪᑕᐅᔪᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔨᓂᑦ, ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᒪᕙᒡᓗᑎᒡᓗ ᖃᓂᒪᔭᕌᖓᕕᑦ.