ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᓂ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᓯᒪᔪᑦ - ᔭᓄᐊᕆ 12, 2021

ᔭᓐᓄᐊᓕ 12, 2021

ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᓂ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᓯᒪᔪᑦ - ᔭᓄᐊᕆ 12, 2021

ᓯᕗᓕᖅᑎᒥᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ:

ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ. ᐅᓪᓗᒥ, ᓄᑖᒥᒃ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᓕᖕᒥᒃ ᐱᑕᖃᙱᓚᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᓱᓕ ᐱᑕᖃᙱᑦᑐᖅ ᐆᒪᔪᒥᒃ ᐱᖃᖅᑐᑦ. ᑖᓐᓇ ᑐᓴᒐᒃᓴᑦᑎᐊᕙᐅᔪᖅ. ᐱᓇᔪᐃᓐᓇᕆᑦᑎ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ! ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᒫᓐᓇᒧᑦ ᑎᑭᖦᖢᒍ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ 5925−ᖑᓕᖅᑐᑦ. 361 ᐃᓄᐃᑦ ᒫᓐᓇ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᕗᑦ.

ᐃᒃᐸᒃᓴᖅ, ᐱᒋᐊᓚᐅᖅᑕᕗᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᑎᓕᖅᓯᓂᕐᒥ ᐃᓗᐊᖅᓴᖅᑕᐅᕝᕕᑦ ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ ᐅᖅᓱᖅᑑᒥᓗ. ᐃᓗᐊᖅᓴᖅᑕᐅᕝᕕᕗᑦ ᐊᕐᕕᐊᓂ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᓯᐊᒥᓗ ᐱᒋᐊᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕗᑦ ᓄᖑᓕᖅᐸᑦ.

ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᑕ ᓄᑖᒥᒃ ᓄᓇᕗᓕᒫᒥ ᐃᓗᐊᖅᓴᖅᑕᐅᕕᖕᓂ, ᑎᓕᐅᕆᔭᐃᓐᓇᕆᕙᑦᑎᒋᑦ ᐸᕐᓇᐃᕙᒌᕐᓗᓯ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᓯᓕᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ − ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᕐᓗᓯ ᐸᕐᓇᐃᓗᓯᓘᓐᓃᑦ ᐃᓯᑐᐃᓐᓇᕈᒪᓂᕐᒧᑦ. ᑐᑭᓕᐅᑎᑦᑎᐊᕙᐅᔪᖅ ᑖᔾᓱᒧᖓ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑲᒪᒋᔭᐅᔾᔪᑎᒧᑦ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᓯᐊᒥ, 60 ᐳᓴᓐᑎᕈᔪᑦ ᐃᓐᓇᓕᒫᖏᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᖅᓯᒫᓂᓕᖅᑐᑦ!

ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ ᓇᓗᓈᕿᔪᓄᑦ; ᖃᐅᔨᒪᔪᖓ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓕᒫᖏᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᓯᓕᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐅᐊᑲᓪᓚᐅᖅᑰᔨᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓂᒃ. ᖃᐅᔨᒪᖕᒥᔪᖓ ᑕᒻᒪᖅᑐᓂᒃ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᒃᓴᖅᑕᖃᕐᓂᖏᓐᓂ, ᐱᓪᓕᖅᓲᑎᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᓱᓕᙱᑦᑐᓂᒃ ᓄᓇᓕᑦᑎᓐᓂ ᒫᑐᓇ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᓯᓕᖅᑕᐅᔾᔪᑎᒧᑦ. ᑭᓇᑭᐊᖅ ᐅᖃᖅᐸᑦ ᐋᓐᓂᕈᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓂᒃ, ᓱᓕᓂᐅᓕᖅᑎᙱᑕᖓ. ᓈᓚᒃᓗᒋᑦ ᐋᓐᓂᐅᓯᐅᑎᓕᕆᔨᒻᒪᕇᑦ, ᑕᐃᒃᑯᐊᖔᖑᙱᑦᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᒪᓐᓇᐅᓂᕋᐃᔪᑦ ᑕᐃᒫᑦᑎᐊᖑᑎᑦᑎᙱᑦᑐᑦ. 

ᑖᓐᓇ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᑎ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᖅ ᐱᐅᓛᖑᓪᓗᓂᓗ ᓴᐳᒻᒥᓗᑕ ᐅᓇᑕᕐᓗᒍ ᓄᕙᒃᔪᐊᕐᓇᖅ−19, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓪᓚᕆᐅᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᐅᓄᖅᑐᑦ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᔪᕐᓇᙱᓐᓂᓕᒫᖓᓂ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᓯᓕᖅᑕᐅᓗᑎᒃ. ᒪᒥᑎᔾᔪᑎᐅᙱᑦᑐᖅ ᓄᕙᒃᔪᐊᕐᓇᒧᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᖅᑖᑎᒍᑦ ᐅᓇᑕᖅᓗᒍ ᖁᐱᕐᕈᐃᑦ ᐊᐃᑦᑐᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᑐᖁᓇᔭᖅᑕᑦᑎᓐᓂᓗ ᓂᕆᐅᖕᓂᖃᕐᓗᑕ ᐅᑎᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᙱᔾᔪᑎᒋᓚᐅᖅᑕᑦᑎᓐᓄᑦ.

ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᓯᓕᖅᑕᐅᒋᑦ ᐃᓕᖕᓄᑐᐊᖅ, ᓇᒡᓕᒋᔭᑎᑦ, ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ ᐊᔪᖅᑐᓄᑦ, ᓄᓇᓕᔅᓯᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓕᒫᓄᓪᓗ.

ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑐᐃᓐᓇᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᒍᑦ ᓲᖃᐃᒻᒪ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᕗᑦ ᐊᒃᑐᐃᖕᒪᑕ ᑭᒃᑯᓕᒫᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ ᒫᓐᓇ. 

ᐃᓅᑦᑎᐊᕆᔅᓯ, ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓗᓯ ᐊᒻᒪ ᐅᔾᔨᖅᑐᑦᑎᐊᖏᓐᓇᕐᓗᓯ ᓄᓇᑦᑎᓐᓂ.

 

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᑉ ᑐᓴᒐᒃᓴᖏᑦ ᓄᑖᑦ:

ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ,

ᐃᒃᐸᒃᓴᖅ, ᓯᕗᓪᓕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᒃᐳᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᓯᓄᑦ ᐃᓗᐊᖅᓴᖅᑕᐅᕝᕕᑦ ᐱᒋᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ ᐅᖅᓱᖅᑑᒥᓗ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐱᒋᐊᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᕐᕕᐊᓂ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᓯᐊᒥᓗ ᕿᑎᖅᑰᒥ. ᓂᖅᓱᕈᒪᕙᒃᑲ ᐱᓕᕆᕐᔪᐊᕐᓂᖏᓐᓂ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃᓗ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐃᓗᐊᖅᓴᖅᑕᐅᕝᕕᖕᓂ.

ᐃᓕᓴᕆᔪᒪᔭᒃᑲ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓕᒫᑦ ᐱᕕᖃᖅᑎᓚᐅᖅᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᓯᓕᖅᑕᐅᓂᕐᒥᒃ. ᐱᐅᓛᖑᓪᓗᓂ ᓴᐳᒻᒥᕕᒋᔭᕗᑦ ᐊᑭᕋᕆᓗᒍ ᓄᕙᒃᔪᐊᕐᓇᖅ−19. ᑐᓴᖅᑕᐅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑎᓪᓗᑕ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᓯᐅᑉ ᑎᑭᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ, ᑐᓴᓚᐅᖅᑐᒍᑦ ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᔪᓂᒃ ᐃᓚᖏᓐᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᓪᓗᒍ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᓯᖅ. ᑭᐅᓂᒃᑯᑦ, ᐊᑐᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᒍᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐅᖃ]ᕐᑳᓚᖃᑦᑕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᓂ ᐱᑎᓪᓗᒋᑦ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐱᔪᒪᙱᑦᑐᑦ ᐱᕕᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐊᐱᕆᕙᒃᓗᑎᒃ. ᖁᔭᓕᔪᒪᔭᒃᑲ ᑕᒪᐃᑕ ᐱᕕᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᐱᕆᖃᑦᑕᕐᓂᕐᓂ ᐃᓕᑦᑎᓗᑎᒃᓗ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᓯᕐᒥᒃ ᓴᐃᓕᓕᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᑕᓕᕈᓯᖏᑦ ᐸᐅᙵᕆᐊᖃᑦᑕᕐᓂᕐᓄᑦ.

ᐅᖃᐅᑎᓂᐊᖅᑕᒃᑲ ᑭᒃᑯᓕᒫᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᐊᔾᔨᖓᓂ ᐅᖃᐅᑎᓚᐅᖅᑕᒪ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᕐᐅᕐᑳᓚᓚᐅᖅᑐᓄᑦ ᑐᓵᑎᑦᑎᑎᓪᓗᑕ, ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᓯᖅ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᕐᔪᐊᖅᓯᒪᓪᓗᓂᓗ. ᐅᖃᐅᑎᔪᓐᓇᖅᑕᒋᑦ ᐊᑯᓐᓂᖏᓐᓂ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᓯᓕᖅᑕᐅᓂᕐᓂ ᑕᐃᒃᑯᓇᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑲᒪᒋᔭᐅᖏᓐᓇᕐᕕᖕᓂᓗ ᐃᖃᓗᖕᓂ, ᑕᑯᓯᒪᙱᑦᑐᒍᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᕐᔪᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᒡᓗᐊᒍᖔᖅ ᖃᓄᐃᓕᔾᔪᑎᓂᒃ.

ᒫᓐᓇ ᖃᐅᔨᒪᓕᕋᑦᑕ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᓯᕈᑎᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ 6000 ᑲᐱᔭᐅᔾᔪᑎᑦ ᑎᑭᓐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖓᓂ ᕕᕗᐊᕆ 15, ᑲᔪᓯᓯᒪᔪᒍᑦ ᐃᓚᒃᑲᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓗᐊᖅᓴᖅᑕᐅᕝᕕᖕᓄᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᓂ. ᔭᓄᐊᕆ 18 ᐱᒋᐊᕐᓂᐊᖅᑕᕗᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᔭᕆᐊᓕᑦ ᑲᑎᙵᔪᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ. ᐱᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᐃᓐᓇᑐᖃᑦ 65 ᐅᖓᑖᓂᓗ ᐅᑭᐅᓕᑦ ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᑦ ᐊᖏᕐᕋᖃᙱᑦᑐᒃᑯᕕᖕᒦᑦᑐᑦ.  ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᕐᓂᐊᖅᑐᒍᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᖅᑎᑦᑎᑲᑕᖕᓂᒃᑯᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᑲᑎᙵᔪᓃᑦᑐᑦ ᐅᕐᑳᓚᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ 867-975-4810 ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᕐᓗᑎᒃ. ᐃᓗᐊᖅᓴᖅᑕᐅᕝᕖᑦ ᐃᓂᖃᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ, ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᖅ 1091, ᓇᒡᒐᔾᔭᒥ, ᔭᓄᐊᕆ 18−ᒥ ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᒧᑦ, ᔭᓄᐊᕆ 22 1−ᒥ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ 7−ᒥ ᐅᓐᓄᖕᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥ ᓘᒃᑖᓕᐊᕐᕕᖓᓂ ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᖅ, ᔭᓄᐊᕆ 23 10−ᒥ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ 4−ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᔪᖓ ᐊᓯᖏᑦ ᓄᓇᓕᑦ ᖃᐅᔨᑲᐅᖅᑐᕈᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᖃᖓ ᐃᓂᖃᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᓯᓕᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓗᐊᖅᓴᕐᕕᖕᒥ ᐸᕐᓇᐃᔪᒍᓪᓗ ᓴᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᒃᑲᓐᓂᖏᓐᓂ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᕕᖕᒥ ᐅᓪᓗᖏᓐᓂᒃ ᐅᓪᓘᓂᐊᖅᑐᓂ.

ᐅᖓᑖᓃᓯᒪᓕᖅᑐᖅ ᐱᓇᓱᐊᕈᓰᒃ ᒪᕐᕉᒃ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖓᓂ ᐱᖃᖅᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᒥᒃ ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᒥ ᐊᕐᕕᐊᓂᓗ. ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑭᒃᓕᖃᖅᑎᑕᐅᔾᔪᑎᑦ ᑕᒪᒃᑮᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᐊᑐᕆᐊᑭᑎᑕᐅᔪᑦ. ᑎᑭᐅᑎᓯᒪᓪᓚᕆᙱᑦᑐᒍᑦ ᐃᒪᓐᓇᐅᓂᕋᐃᓂᕐᒧᑦ ᓯᐊᒻᒪᒃᓯᒪᓂᖓ ᐃᓱᓕᓐᓂᖓᓂ, ᑭᓯᐊᓂ ᐅᒃᐱᕈᓱᒃᑐᒍᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᓐᓂᖓᓂᒃ ᑲᔪᓯᓗᒋᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᕙᒃᑐᑦ. ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᔪᖅ ᐊᒥᓱᕈᕆᐊᕐᓗᒋᑦ ᑲᑎᙵᖃᑦᑕᕐᓂᑦ ᐊᖏᓂᖏᑦ ᐅᑎᕐᓗᑎᒃᓗ ᐃᓚᒋᓗᒋᑦ ᐃᓄᖃᓗᐊᖅᑕᐃᓕᕝᕕᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓂᒃᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓃᑦ. ᐸᐃᕆᕕᑦ ᒪᑐᐃᕈᓐᓇᕐᒥᔪᑦ ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᓂᕐᓄᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᑦᑐᖏᓐᓂ. ᖃᐅᔨᒪᔪᖓ ᐃᓚᖏᑦ ᐃᓱᒫᓘᑎᖏᓐᓂᒃ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓯᒪᔪᑦ ᒪᑐᐃᒃᑲᓐᓂᕈᑎᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓂ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ. ᑐᑭᓯᐅᒪᓐᓇᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᑖᓐᓇ, ᑭᓯᐊᓂᑦᑕᐅᖅ ᖃᐅᔨᔾᔪᑎᑦ ᑕᑯᑎᑦᑎᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᒪᑐᐃᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑐᖏᑎᒍᑦ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ. ᒥᒃᖠᒋᐊᖅᑎᓐᓂᒃᑯᑦ ᐱᔭᕇᔭᐅᙱᑦᑐᓂ ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᑐᓂ ᓄᕙᒃᔪᐊᕐᓇᖅ−19 ᑭᒃᓕᖃᕐᕕᖏᓐᓂ ᐱᒋᔪᓐᓇᖅᑕᖏᓐᓂ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐃᓕᑦᑎᕙᓪᓕᐊᔾᔪᑎᖏᓪᓗ ᐱᓪᓚᕆᐅᓂᖏᓐᓂ ᒪᓕᒃᓗᒋᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐆᒃᑑᑎᑦ ᑐᕌᒐᖃᖅᑐᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᓗᐊᙱᓐᓂᕐᓄᑦ ᓄᕙᒃᔪᐊᕐᓇᖅ−19−ᒧᑦ.

ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ.

 

ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑕ ᐱᓇᔪᒃᑕᖏᓐᓄᑦ ᓴᐳᔾᔨᓯᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂᒃ ᓄᕙᒃᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖏᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᕗᑦ ᐅᑯᓂᖓ:

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ ᑐᓴᒐᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᓂᒃ ᑕᑯᔪᒪᒍᕕᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᒃ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᐅᕗᙵᕈᓐᓇᖅᐳᑎᑦ: https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus

ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᐱᔪᒪᒍᕕᑦ ᒫᓐᓇ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖁᔭᐅᔪᓂᒃ, ᐅᕗᙵᕐᓗᑎᑦ: https://www.gov.nu.ca/health/information/nunavuts-path

 

ᐊᒡᒋᖅᐸᓪᓕᐊᔪᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑲᐱᓯᑲᑕᖕᓂᐊᖅᑐᑦ

ᐃᓐᓇᒃᑯᕕᖕᒦᑦᑐᑦ ᐃᓗᐊᖅᓴᖅᑕᐅᓃᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᔾᔪᑎᖃᓪᓗᐊᑕᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ  ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᑕᐃᑯᙵᖅᑐᓂᒃ ᑲᐴᑎᒥᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᔭᖅᑐᖅᑐᓂᒃ. ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐃᓐᓇᒃᑯᕕᖕᒧᐊᑲᐅᑎᒋᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᑲᐱᓯᔭᖅᑐᕐᓇᖅᓯᒃᐸᑦ ᐅᓪᓗᖏᓐᓂᒃ.

ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓂᒃ ᑲᐱᓯᓂᖅ

 • ᓇᓂ:  ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃ.
 • ᐅᓪᓗᐊ (ᓯᕗᓪᓕᖅ ᑲᐱᔭᐅᓂᖅ) ᔮᓄᐊᕆ 11 ᐊᒻᒪᓗ 12. 
 • ᐅᓪᓗᐊ (ᐊᐃᑉᐸᖓ ᑲᐱᔭᐅᓂᖅ) ᕕᕗᐊᕆ 8−9. 
 • ᖃᔅᓯᒧᐊᖅᐸᑦ: 9:30ᒥᑦ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ 9:00ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ
 • ᐃᓗᐊᖅᓴᖅᑕᐅᕕᒃ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ: ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒧᑦ ᐃᓯᒥᐊᖅᑐᑦ.

ᐅᖅᓱᖅᑑᕐᒥ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓂᒃ ᑲᐱᓯᓂᖅ

 • ᓇᓂ: ᕿᕿᖅᑕᖅ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒃ. 
 • ᐅᓪᓗᐊ (ᓯᕗᓪᓕᖅ ᑲᐱᔭᐅᓂᖅ) ᔮᓄᐊᕆ 11 ᐊᒻᒪᓗ 12.
 • ᐅᓪᓗᐊ (ᐊᐃᑉᐸᖓ ᑲᐱᔭᐅᓂᖅ) ᕕᕗᐊᕆ 8 -9
 • ᖃᔅᓯᒧᐊᖅᐸᑦ: 8:30ᒥᑦ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ 9:00ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ
 • ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᒃ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ; ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᕐᓗᓂ.
 • ᐅᖃᓗᒡᓗᑎᑦ 867-360-7441−ᒧᑦ

ᐊᕐᕕᐊᑦ

 • ᓇᓂ: ᐱᙳᐊᕐᕕᖕᒥ
 • ᐅᓪᓗᐊ (ᓯᕗᓪᓕᖅ ᑲᐱᔭᐅᓂᖅ) ᔭᓄᐊᕆ 14−ᒥᑦ 18−ᒧᑦ (ᓴᓇᑦᑕᐃᓕ ᑭᑭᑕᐅᓗᓂ). 
 • ᐅᓪᓗᐊ (ᐊᐃᑉᐸᖓ ᑲᐱᔭᐅᓂᖅ) ᕕᕗᐊᕆ 11-15 
 • ᖃᔅᓯᒧᐊᖅᐸᑦ: 8:30 ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ – 9 ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ
 • ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᒃ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ; ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᕐᓗᓂ.
 • ᐅᖃᓗᒡᓗᑎᑦ 867-857-3100−ᒧᑦ

ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᒥ ᑭᒃᑯᑐᐃᓇᓂᒃ ᑲᐱᓯᓂᖅ

 • ᓇᓂ:  ᐃᖃᓗᑦᑑᖅᑎᐊᕐᒥᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᖅ
 • ᐅᓪᓗᐊ (ᓯᕗᓪᓕᖅ ᑲᐱᔭᐅᓂᖅ) ᔭᓄᐊᕆ 14−ᒥᑦ 16−ᒧᑦ (ᑖᒃᑯᓇᓂ ᐅᓪᓘᖕᓂ)
 • ᐅᓪᓗᐊ (ᐊᐃᑉᐸᖓ ᑲᐱᔭᐅᓂᖅ) ᕕᕗᐊᕆ 11-13.
 • ᖃᔅᓯᒧᐊᖅᐸᑦ: 8:30 ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ – 9 ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ
 • ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᒃ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ; ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᕐᓗᓂ.
 • ᐅᖃᓗᒡᕕᒃᓴᖅ 867-983-4500.

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐅᖁᒪᐃᓐᓂᕐᓂᐊᕐᕕᒃ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᕕᒃ 1

 • ᓇᓂ: ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐅᖁᒪᐃᓐᓂᕐᓂᐊᕐᕕᒃ, ᐃᒡᓗ 1091
 • ᐅᓪᓗᐊ (ᓯᕗᓪᓕᖅ ᑲᐱᔭᐅᓂᖅ) ᔮᓄᐊᕆ 18−ᒥ 22−ᒧᑦ
 • ᐅᓪᓗᐊ (ᐊᐃᑉᐸᖓ ᑲᐱᔭᐅᓂᖅ) ᐅᑕᖅᑭᔪᑦ 
 • ᖃᔅᓯᒧᐊᖅᐸᑦ: 1−ᒥ ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ – 7−ᒧᑦ ᐅᓐᓄᖕᒧᑦ
 • ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᒃ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ; ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᕐᓗᓂ. ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᕐᓗᓂ, ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᕐᕌᒍᓖᑦ 65 ᐅᖓᑖᓂᓗ, ᐊᖏᕐᕋᖃᙱᑦᑐᓄᓪᓗ ᐃᓂᓕᑐᐊᓄᑦ.
 • ᐅᖃᓗᒡᓗᑎᑦ 867-975-4810−ᒧᑦ

ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥ ᓘᒃᑖᓕᐊᕐᕕᒃ 2

 • ᓇᓂ: ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐋᓐᓂᐊᕕᒃ ᓘᒃᑖᓕᐊᕐᕕᖓ.
 • ᐅᓪᓗᐊ (ᓯᕗᓪᓕᖅ ᑲᐱᔭᐅᓂᖅ) ᔭᓐᓄᐊᓕ 23
 • ᐅᓪᓗᐊ (ᐊᐃᑉᐸᖓ ᑲᐱᔭᐅᓂᖅ) ᐅᑕᖅᑭᔪᑦ 
 • ᖃᔅᓯᒧᐊᖅᐸᑦ: 10 ᐅᓪᓛᒥᑦ – 4 ᐅᓐᓄᒃᓴᒧᑦ
 • ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᒃ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ: ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᕐᓗᓂ. ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᕐᓗᓂ, ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᕐᕌᒍᓖᑦ 65 ᐅᖓᑖᓂᓗ, ᐊᖏᕐᕋᖃᙱᑦᑐᓄᓪᓗ ᐃᓂᓕᑐᐊᓄᑦ.
 • ᐅᖃᓗᒡᓗᑎᑦ 867-975-4810−ᒧᑦ

ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᓐᓇᒃᑯᕕᒃ

 • ᓇᓂ: ᐃᓇᒃᑯᕕᖕᒥ.
 • ᐅᓪᓗᐊ (ᐊᐃᑉᐸᖓ ᑲᐱᔭᐅᓂᖅ) ᕕᕗᐊᕆ 3.

 

ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᖃᖅᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ:  ᔮᓄᐊᕆ 12

ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᐆᒪᔪᒥᒃ ᐱᖃᕐᓂᖏᑦ ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᐊᓂᒍᐃᓯᒪᔪᑦ ᑐᖁᔪᑦ ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔪᑦ ᒫᓐᓇ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᑦ
266 0 265 1 5925 361

ᓄᕙᕐᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᓕᖕᓂ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ: ᔮᓄᐊᕆ 12

ᓄᓇᓕᒃ ᐃᑉᐸᒃᓴᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 −ᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ   ᐅᓪᓗᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 −ᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᕆᔭᖓ ᐱᑕᖃᓪᓚᑦᑖᕐᓂᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᓈᓴᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑦ (+/-) ᐃᑉᐸᒃᓴᖓᓂᑦ ᑐᖁᔪᑦ ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᐊᓂᒍᐃᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ ᐆᒪᔪᒥᒃ ᐱᖃᕐᓂᖏᑦ
ᐊᕐᕕᐊᑦ 222 222 0 1 221 0
ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ 23 23 0 0 23 0
ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ 19 19 0 0 19 0
ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ  2 2 0 0 2 0
ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ  266 266 0 1 265 0

ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒧᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᒫᓐᓇᒧᑦ ᑎᑭᖦᖢᒍ: ᔮᓄᐊᕆ 12

ᓄᓇᓕᒃ  ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒐᒥ ᐱᖃᓪᓚᕆᖕᓂᕋᖅᑕᐅᕗᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒐᒥ ᐱᖃᙱᓐᓂᕋᕐᑕᐅᕗᖅ
ᐊᕐᕕᐊᑦ  222 1329
ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ  23 294
ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ 19 399
ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ  2 202
ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ  266 2224

ᐃᓄᑐᐊᒃᑯᕕᖕᒦᑦᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ:

ᐊᐅᓪᓚᕈᑎᒋᔭᐅᓯᒪᔪᑦ

ᑐᔪᕐᒥᕕᖕᒦᑦᑐᑦ ᐊᓂᑦᑕᐃᓕᑎᑕᐅᔪᑦ ᔮᓄᐊᕆ 11−ᒥ ᐱᒋᐊᖅᖢᓂ

ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓕᐊᖅᑐᑦ

151

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᑦ

92
ᑐᐊᕕᖅᑐᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑐᓄᑦ ᐃᓄᑑᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᓗ 7
ᐃᒡᓗᓕᐅᖅᑎᑦ 17

ᑲᑎᖢᒋᑦ

267

ᐊᐅᓪᓚᖅᐸᒃᑐᑦ ᐅᑎᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ:

ᐅᓪᓗᖅ ᐊᐅᓪᓚᕐᕕᒃᓴᖓ

ᖃᔅᓯᐅᓂᖏᑦ ᐊᐅᓪᓚᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᐸᒃᑕᐅᑦᑕᐃᓕᕕᖕᓂᒃ

ᔭᓐᓄᐊᓕ 12 

21

ᔭᓐᓄᐊᓕ 13 

60

ᔭᓐᓄᐊᓕ 14 

60

ᔭᓐᓄᐊᓕ 15

22

ᔭᓐᓄᐊᓕ 16 

4

ᑲᑎᖢᒋᑦ

167

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑐᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑏᑦ:

ᔮᓄᐊᕆ 6−ᒥ ᐱᒋᐊᖅᖢᓂ, 10757−ᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᖅᑐᖃᓚᐅᖅᐳᖅ, 7231−ᖑᓪᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑐᓄᑦ ᑐᒃᓯᕋᖅᑕᐅᔪᑦ.

ᑐᒃᓯᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ

# %

ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ (ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᙱᑦᑐᑦ)

7231 67.2%

ᐊᖏᖅᑕᐅᙱᑦᑐᑦ

294 2.7%
ᐅᑕᖅᑭᔪᑦ 335 2.7%

ᐊᐅᓪᓚᕐᕕᐅᒐᔪᒃᑐᓄᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᔪᑦ

2896 26.9%
ᑲᑎᖢᒋᑦ 10756 100%

 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕆᔭᐅᕙᒃᑐᑦ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑕ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᐃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐊᕐᕕᐊᓂ ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᒥᓗ ᔭᓄᐊᕆ 13, 2021.

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᑦ, ᐊᕐᕕᐊᑦ ᐱᙱᖦᖢᒍ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᓄᑦ ᐅᑎᖅᐳᑦ ᑎᓯᐱᕆ 13, 2021−ᒥ. ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᓕᒫᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐅᑎᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖏᓐᓄᑦ ᑎᓯᐱᕆ 2, 2020-ᒥ.

ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓗᑎᒃ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᒥᒃ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᑐᒥᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖃᖁᓪᓗᒋᑦ, ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᖃᕐᓗᑎᒡᓗ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᖕᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ  ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒡᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓂᒃ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᑭᐅᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᕗᑦ ᐊᐱᖅᑯᑕᐅᔪᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓗᒋᑦ, ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖏᓐᓄᓪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖁᓪᓗᒋᑦ ᒪᓕᒡᓗᑎᒡᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖓᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᓂ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ ᖃᓄᐃᙱᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᓪᓗ ᒪᓕᒋᐊᓕᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᖃᓄᐃᙱᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᓪᓗ ᐊᑭᓐᓇᕐᒥᐅᑕᓂᒃ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ.

 

 

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓂ−ᖁᑦᑎᖕᓂᓕᖕᓄᑦ 12 ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓕᒫᑦ

ᑐᙵᕕᒋᓪᓗᒍ ᑐᑭᒧᐊᕈᑎᒃᓴᖓ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ, ᐊᐃᑉᐹᓂ, ᔭᓄᐊᕆ 12, 2021, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂ ᐊᑖᓂ ᓄᒃᑎᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᑖᓃᑦᑐᑎᒍᑦ ᐊᓪᓗᕆᐊᕈᑎᓄᑦ:

 • ᐊᕐᕕᐊᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ − ᐊᑐᕆᐊᓕᒃ 3
 • ᐊᑐᕆᐊᓕᒃ 2 − ᐊᓯᓕᒫᖏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ

ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑦ ᖃᓄᐃᓕᕙᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓄᑦ ᑕᑯᒃᓴᕈᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᐳᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖓᓂ ᐅᕙᓂ: https://gov.nu.ca/education/information/2020-21-opening-plan-nunavut-sch...

ᐊᑐᕆᐊᓕᒃ 3 − ᐊᕐᕕᐊᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᐊᕐᕕᐊᓂ ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᒥᓗ ᒪᑐᐃᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᐃᑉᐹ, ᔭᓄᐊᕆ 12, 2021.

 • ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᔪᖅ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᒥᒃ ᐸᕐᓇᐃᓗᑎᒃ ᐅᑎᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓄᓪᓗ.
 • ᓄᑲᒃᖡᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖏᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᑎᑭᕋᔪᐊᕐᒥᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᒻᒪ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᑲᑕᖕᓂᐊᖅᐳᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒦᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᓪᓗᓂᑦ ᐱᖓᓱᓂᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ. ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᒃᓴᑦ ᐃᓱᒪᓕᐊᖑᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐊᑐᕆᐊᓕᒃ 3 ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒃᓴᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓᓂᒃ.
 • ᐊᑯᓪᓕᕐᒥ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒥᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖏᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᑎᑭᕋᔪᐊᕐᒥᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᒻᒪ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᑲᑕᖕᓂᐊᖅᐳᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒦᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᓪᓘᖕᓄᑦ ᒪᕐᕉᖕᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ. ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᒃᓴᑦ ᐃᓱᒪᓕᐊᖑᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐊᑐᕆᐊᓕᒃ 3 ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒃᓴᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓᓂᒃ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐅᖅᓴᔪᑦ ᐸᐃᕆᕕᓪᓗ

ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ ᐊᐃᑉᐹ, ᔭᓄᐊᕆ 12, 2021, ᒪᓕᒃᖢᒍ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᑕ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ, ᐸᐃᕆᕕᓕᒫᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᒪᒃᐱᖅᓯᒪᐃᓐᓇᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᒪᓕᒡᓗᑎᒃ ᒫᓐᓇ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐆᒃᑐᖅᑕᐅᖁᔭᖏᓐᓂᒃ.

ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ (FANS)

ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ ᐊᐃᑉᐹ, ᔭᓄᐊᕆ 12, 2021, ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓ ᐊᕐᕕᐊᓂ ᒪᑐᐃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓄᑦ ᑕᐃᑰᓇ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᓪᓗ ᒪᓕᒋᐊᓕᖏᑎᒍᑦ ᐆᒃᑑᑎᖏᓐᓄᓪᓗ.

ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓚᐅᓪᓗᑎᒃ:

 • ᐱᓇᔫᑎᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᔾᔪᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᓗᒋᑦ;
 • ᐊᐅᓪᓚᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᖅᑕᑦ;
 • ᐊᑭᓕᖅᓱᐃᔾᔪᑎᓂᒃ ᑎᑎᕋᕐᓂᖅ
 • ᑭᐅᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓄᑦ.

ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓕᒫᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐅᕗᖓ fans@gov.nu.ca. ᑭᐅᔭᐅᓃᑦ ᓱᒃᑲᐃᓐᓂᖅᓴᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᖕᓂᖏᑕ ᓱᒃᑲᐃᓐᓂᖅᓴᐅᓗᓂ.

 

ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖅᐸᖕᓂᖏᑦ ᑕᒪᑦᑕᑦᑎᐊᖅ ᑲᑐᔾᔨᓪᓗᑕ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᕆᕙᕗᑦ! ᐳᐃᒍᖅᑕᐃᓕᒋᑦ: ᐊᒡᒐᑎᑦ ᐋᓪᓕᕋᐃᓪᓗ ᐅᐊᓴᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ, ᖃᓂᒌᓗᐊᖅᑕᐃᓕᕙᒡᓗᓯ, ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔾᔪᑕᐅᔪᓂᑦ ᓈᓚᒃᐸᒡᓗᓯ, ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᒪᐃᓐᓇᕐᓗᑕᓗ ᖃᓂᒪᒍᑦᑕ.