ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅ - 2016 ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᐱᙳᐊᕕᔾᔪᐊᖅᑐᓄᑦ

ᐊᒃᑐᐸ 28, 2015

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ 

ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅ - 2016 ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᐱᙳᐊᕕᔾᔪᐊᖅᑐᓄᑦ 

ᐱᙳᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑏᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐱᒃᔪᓯᑦᑎᐊᖅᑐᓂᑦ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᑦᓯᐊᖅᑐᓂᓐᓄ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᓂᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᐅᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑭᓕᖅᑐᖅᑕᐅᒐᑎᓪᓗ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᖅᑐᓂᑦ 2016 ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᐱᙳᐊᕕᔾᔪᐊᖅᑐᓄᑦ ᕼᐋᑭᕐᓂᕐᒧᑦ ᓱᓕᕆᓂᐅᔪᓂᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂᑦ. 

ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᑦ 16-ᓂ23-ᒧ ᐊᕐᕌᒍᓕᓐᓂᑦ. ᐊᔪᖏᑎᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ, ᐱᒐᓱᐊᖅᑐᑦ ᐃᒪᐃᒋᐊᓖᑦ: 

  • ᐱᔭᕇᖅᓗᒍ ᐱᒐᓱᐊᕈᑎ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᒃ. 
  • 16-ᓂ-23-ᒧ ᐊᕐᕌᒍᖃᕐᓗᑎᑦ ᐱᙳᐊᕕᔾᔪᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. 
  • ᐃᓚᒋᔭᐅᑎᑦᓯᓗᑎᑦ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑳᓐᓂᑦ. 
  • ᑐᓂᓯᓗᑎᑦ ᒫᓐᓇᓕᑕᕐᒥᑦ ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᑎᒥᑦ. 
  • ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᖑᒋᐊᖃᖅᑐᑎᑦ. 
  • ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒋᐊᖃᖅᑐᑎᑦ ᐊᐅᓪᓚᕈᓐᓇᓂᕐᒧᑦ ᐃᖃᓗᓐᓄᑦ ᑐᓂᓯᓗᑎᓪᓗ ᐊᖏᖅᑕᐅᔾᔪᑎᒥᑦ ᓄᖅᑲᖓᑲᐃᓐᓇᕈᓐᓇᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᕕᓐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᕕᑦ. 
  • ᐃᓚᒋᔭᐅᒍᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐅᔪᒥᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂᑦ ᔭᓐᓄᐊᓕ 21-24, 2016*. ᐱᒋᐊᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋ ᐱᙳᐊᕕᔾᔪᐊᖅᑐᑦ, 
  • ᐅᐸᒍᓐᓇᓂᕐᒥᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂᑦ ᕼᐋᑭᑦᑐᓄᑦ ᓱᓕᕆᓂᐅᔪᓄᑦ ᒫᑦᓯ 6-ᒥ-11-ᒧ, 2016. 

*ᐅᓪᓗᐃᑦ ᐊᓯᔾᔨᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ. 

ᑐᑭᓯᒋᐊᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐱᖃᑕᐅᒍᒪᓐᓂᕈᕕᓪᓘᓐᓃᑦ ᑖᑦᓱᒪᖓᑦ ᖁᕕᐊᓇᖅᑐᒥᑦ ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᔪᒥᑦ, ᖃᐅᔨᒃᑲᐅᑎᒍᒃ ᔨᐊᕝ ᓰᑏᓇᒃ ᐅᕗᖓ jseeteenak@gov.nu.ca ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 1-888-765-5506 

###

ᑐᑭᓯᒋᐊᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᐱᙳᐊᕕᔾᔪᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊ ᒥᑦᓵᓄᑦ, ᖃᐅᔨᒃᑲᕈᒃ: 

ᔨᐊᕝ ᓰᑏᓇᒃ 
ᐱᖑᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨ 
ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑏᑦ 
1-888-765-5506
jseeteenak@gov.nu.ca 

ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᑦᓴᖅ: 

ᕼᐃᓗᕆ ᑲᐃᓯ
ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔨ/ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑎ
ᓄᓇᓕᓐᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑏᑦ
867-975-5342
hcasey@gov.nu.ca