ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓄᓇᒥᑦ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᖃᑎᒌᖕᓂᖃᕆᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ

ᕕᕝᕗᐊᓕ 24, 2016

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ 

ᓄᓇᒥᑦ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᖃᑎᒌᖕᓂᖃᕆᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ 

ᓄᓇᕗᒥᐅᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᓄᓇᒥᑦ ᓂᕈᐊᕈᑎᖃᓛᖅᑐᑦ ᒫᐃ 9, 2016−ᒥᑦ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᓄᓇᑖᕈᐊᓂ ᐊᖏᕈᐊᓂ. 

ᓂᕈᐊᖅᑕᑦ ᐊᑑᑎᓪᓚᕆᒃᑐᖅ! ᐅᖃᖃᑎᒌᖕᓂᖃᕆᐊᖅᑐᖃᓛᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᓛᕋᕕᑦ ᐊᐱᖅᓱᕈᒪᓐᓂᕈᕕᓪᓗ ᓂᕈᐊᕐᓂᐅᓛᖅᑑᑉ ᒥᑦᓵᓄᑦ. 

ᐅᖃᖃᑎᒌᖕᓂᖃᖅᑐᖃᓛᖅᑐᖅ 7−ᒥᑦ 10−ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ, ᐅᑯᓇᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂ: 

  • ᑯᕌᕐᔪᒃ ᕖᕝᕗᐊᕆ 24, ᐱᙳᐊᕐᕕᖕᒥᑦ 
  • ᐊᕐᕕᐊᑦ ᒫᔾᔨ 2−ᒥᑦ, ᐱᙳᐊᕐᕕᖕᒥᑦ 
  • ᐃᖃᓗᐃᑦ ᒫᔾᔨ 3−ᒥᑦ, ᕘᐸᓱ ᑐᔪᕐᒥᕕᐊᓂ 
  • ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ ᒫᔾᔨ 7−ᒥᑦ, ᐱᙳᐊᕐᕕᖕᒥᑦ 
  • ᑲᖏᖅᖢᒑᐱᒃ ᒫᔾᔨ 8−ᒥᑦ, ᐱᙳᐊᕐᕕᖕᒥᑦ 
  • ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ ᒫᔾᔨ 9-ᒥᑦ, ᐱᙳᐊᕐᕕᖕᒥᑦ 
  • ᕿᑭᖅᑕᕐᔪᐊᖅ ᒫᔾᔨ 9-ᒥᑦ, ᐱᙳᐊᕐᕕᒃ 
  • ᐸᖕᓂᕐᑑᖅ ᒫᔾᔨ 10−ᒥᑦ, ᐱᙳᐊᕐᕕᖕᒥᑦ 

ᐅᖃᖃᑎᒌᖕᓂᖃᕆᐊᖃᖅᑐᓛᖅᑐᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᓖᑦ; ᐅᓪᓗᖏᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓛᕐᒥᔪᑦ. 

ᑐᓴᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓂᕈᕕᑦ, ᕼᐊᒻᒪᓚᔅᓯᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᓗᑎᑦ ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᑎᒡᓘᓐᓃᑦ www.landreferendum.gov.nu.ca

###

ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔨ: 

ᑯᕆᔅ ᒧᓚᓕ 
ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᔨ/ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔨ 
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ
867-975-5342 
kmullaly@gov.nu.ca