ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓂᕈᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᓪᓗᖓ ᐋᖅᑭᒃᑕᖅ ᓇᑦᓯᓕᖕᒧᑦ

ᑎᓯᐱᕆ 01, 2015

ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ ᓴᖅᑭᑕᖅ 

ᓂᕈᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᓪᓗᖓ ᐋᖅᑭᒃᑕᖅ ᓇᑦᓯᓕᖕᒧᑦ 

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᑎᓯᐱᕆ 1, 2015) − ᓄᓇᕘᑉ ᓯᕗᓕᖅᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᓪᓗᑎᒃ ᕕᕗᐊᕆ 8, 2016-ᒥ, ᐅᓪᓗᒃᓴᖓ ᓂᕈᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᓄᑦ ᓇᑦᓯᓕᖕᒧᑦ. 

ᓂᕈᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓂᖅ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᒪᓕᒃᖢᒍ ᓄᖅᑲᕐᓂᖓ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᓚᐅᖅᑑᑉ ᓇᑦᓯᓕᖕᒧᑦ ᓄᕕᐱᕆ 9, 2015-ᒥ. 

ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ ᑲᒥᓴᓇ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓪᓗᓂ ᐅᓪᓗᖓᓂᒃ ᒪᓕᒐᒃᓴᓕᐅᕐᖢᒋᑦ ᐊᑐᕐᖢᒍ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᑐᕌᖓᔪᒥ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖅ 38 ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓂᕈᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᕐᒥ. 

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓂᕈᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑎᑦᑎᖕᒪᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓗᓂ ᐊᔪᕈᓐᓃᑐᐊᖅᐸᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᖓ, ᐅᖓᑖᓅᖏᑦᑐᕐᓗ ᑕᖅᑭᑦ ᐊᕐᕕᓂᓖᑦ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖅ ᐃᓄᖃᕈᓐᓃᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ. ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓂᖓ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔫᑉ ᓂᕈᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᑉ ᐋᖅᑭᒃᑕᖅ ᔭᓄᐊᕆ 4, 2016-ᒧᑦ, ᐅᑎᕐᓂᖓᓗ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔫᑉ ᕕᕗᐊᕆ 15, 2016-ᒥᐅᓂᐊᖅᑐᖅ. 

“ᓂᕈᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓂᖅ ᕕᕗᐊᕆᒥ ᐱᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᓄᑖᒥᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᓕᖅᑐᒥᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓂᐊᕐᓗᓂ ᐃᓄᖏᓐᓂ ᑕᓗᕐᔪᐊᖅ ᐊᒻᒪ ᑰᒑᕐᔪᒃ ᐅᑭᐅᖓᓂ 2016 ᑲᑎᒪᕝᕕᒃᓴᖓᓂ,” ᐅᖃᖅᑐᖅ ᓯᕗᓕᖅᑎ ᐲᑕ ᑕᑉᑑᓇ. 

ᖃᐅᔨᔾᔪᑎᑦ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᓇᔭᖅᑐᓄᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᕐᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᒡᒋᖅᑐᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᓂᑦ. 

### 

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᑐᓴᕆᐊᕐᕕᒃᓴᖅ: 

ᔮᔅᒦᓇ ᐲᐸ
ᐃᓱᒪᑕᖅ, ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒧᑦ 
ᑎᑎᕋᕐᕕᖓ ᓯᕗᓕᖅᑎ ᑕᑉᑑᓇ
867-975-5059
ypepa@gov.nu.ca