ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᖅᑲᐃᑎᑦᓯᒋᐊᕈᑎ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓕᒌᑦ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᖃᑦᑕᓚᖓᔪᓂᑦ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ

ᒫᑦᓯ 01, 2016

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᒐᑦᓴᖅ 

ᐃᖅᑲᐃᑎᑦᓯᒋᐊᕈᑎ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓕᒌᑦ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᖃᑦᑕᓚᖓᔪᓂᑦ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ 

ᐃᓕᒌᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑮᑦ ᐊᐅᓪᓚᕐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᓅᒃ, ᐊᑯᑭᑦᑐᕐᒧᑦ, 2016 ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᐱᙳᐊᕕᔾᔪᐊᖅᑐᓄᑦ? ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᐃᑎᑦᓯᒋᐊᕈᑎ ᐃᓕᓐᓂᑦ! 

ᖃᐅᔨᒋᐊᖑᐊᓯᓐᓇᕈᒃ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᓯᒪᔪ ᐊᐅᓪᓚᕐᓂᐅᖃᑦᑕᓚᖓᔪᓂᑦ ᐊᐅᓪᓚᓚᖓᓗᓂ ᖃᐅᔨᒃᑲᐅᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᕐᕕᒋᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑕᖏᓄᓪᓗ ᐃᖃᓗᓐᓂᑦ, ᑲᖏᖠᓂᕐᒥᑦ ᔭᓗᓇᐃᕝᒥᓪᓗ ᑕᓪᓕᒥᕐᒥᑦ, ᒫᑦᓯ 4, 2016. 

ᖃᖓᑕᔫᓄᑦ ᐊᐅᓪᓚᖃᑦᑕᓚᖓᔪᑦ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᒌᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᓗᓯᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᓯᒪᔪ ᐊᐅᓪᓚᕐᓂᐅᖃᑦᑕᓚᖓᔪᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᑎᑦ ᖃᖓᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᕋᔭᖅᒪᖔᑕ ᐃᓚᑎᑦ ᖃᑦᓯᒥᓪᓗ ᐊᐅᓪᓚᕋᔭᕐᒪᖔᑦ. ᖃᐅᔨᒃᑲᐅᑎᒍᒃ ᐱᙳᐊᖅᑎᓄᑦ ᑲᒪᔨᒋᔭᐃᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒍᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᒌᑦ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ ᕙᐃᔅᐳᖓᓄᑦ ᐅᕗᖓ www.facebook.com/GoTeamNunavut ᐊᐅᓪᓚᕐᓂᐅᖃᑦᑕᓚᖓᔪᓄᑦ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ. 

ᐃᖅᑲᐅᒪᒋᑦ ᐱᓯᒪᒋᐊᖃᕋᕕᐅᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᓯᓚᑖᓅᕈᓐᓇᐅᑏᑦ ᖃᖓᑕᔫᒃᑯᕕᒻᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑰᓚᖓᓗᑎᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᖓᒎᓚᖓᓗᑎᓪᓗ. ᑲᓇᑕᐅᑉ ᓯᓚᑖᓅᕈᓐᓇᐅᑏᑦ ᐃᑦᓯᖅᕕᓐᓄᑦ ᐴᖅᑕᐃᓕᒍᒃ! 

### 

ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔨ: 

ᑯᕆᔅ ᒧᓚᓕ 
ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ/ᑐᓴᐅᒪᒐᑦᓚᓕᕆᔨ 
ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᓪᓗ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᒃᑯᑦ 
867-975-5342
kmullaly@gov.nu.ca