ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓᓐᓄᑦ ᐊᐱᖅᑰᑎ ᑭᐅᔾᔪᑏ, ᓅᕖᕝᕙ 6, 11:30ᒥ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ ᑐᓴᕋᔅᓴᖅ ᓄᑖᖅ

ᓄᕕᐱᕆ 06, 2019

ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓᓐᓄᑦ ᐊᐱᖅᑰᑎ ᑭᐅᔾᔪᑏ, ᓅᕖᕝᕙ 6, 11:30ᒥ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ ᑐᓴᕋᔅᓴᖅ ᓄᑖᖅ

ᓄᑕᖅᑲᓗᑦ ᐃᓚᒌᓄᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ (CFS):

ᐱᔨᑦᑎᕈᑏᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐃᓚᒌᓂ ᐋᓐᓂᖅᓯᕆᖃᑦᑕᐅᑎᓂᕐᒦᑦᑐᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᕙ? 

 • ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐱᔨᑦᑎᕈᑏᑦ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᐃᓚᒌᓄᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕈᑏᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐃᓄᓕᕆᔨᖏᑦ (CSSW) ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑐᑦ ᓄᖅᑲᖓᑎᑕᐅᙱᑦᑐᑦ, ᐅᑯᐊᓗ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᖏᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᕿᑐᕐᖓᖏᓪᓗ ᐋᓐᓂᖅᓯᕆᓂᕐᒦᖃᑦᑕᖅᑐᓂᑦ.

 

ᓂᖃᐃᓱᖅᑐᖅᓯᐅᑎᑦ ᓱᒃᑯᐊᕿᔪᖅᓯᐅᑎᑦ:

ᖃᓄᖅ ᓂᕿᑖᕈᑎᔅᓴᒥᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᐳᖓ ᓄᓇᑦᑎᓐᓂᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑐᓕᕆᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᔅᓴᖃᙱᑲᑦᑕ?

 • ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᕐᒥ, ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᕐᒥᓗ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᕐᒥᓗ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑖᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐅᑎᒋᐊᓖᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᓂᐅᔪᒧᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᖏᓐᓄᑦ − ᑕᐃᒫᔅᓴᐃᓐᓇᖅ ᐱᕙᒻᒪᑕ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑖᕐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ. 

 

ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᖅᐸᓪᓕ ᓂᕿᑖᕈᑏᑦ ᑐᓂᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒥᑦ? 

 • ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᓂᐅᕕᕐᕕᖏᓐᓂᑦ ᑲᑎᖃᑎᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᓂᕿᑖᖅᑐᕈᑎᔅᓴᐃᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᓅᕖᕝᕙ 5ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒧᑦ ᑕᑯᔭᐅᖅᑳᓚᐅᕐᓗᓂ ᓂᕿᑖᖅᑐᖅᓯᐅᑎᑖᕈᓐᓇᖅᓯᓛᖅᑐᖅ ᓂᐅᕕᕐᕕᒻᒥ ᓂᐅᕕᐅᑎᔅᓴᕆᓂᐊᕐᓗᒍ.

 

 

 

ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓᓐᓄᑦ ᐊᐱᖅᑰᑎ ᑭᐅᔾᔪᑏ, ᓅᕖᕝᕙ 6, 11:30ᒥ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ ᑐᓴᕋᔅᓴᖅ ᓄᑖᖅ

ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᒃ 

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᕙᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᑯᔭᐅᕕᔅᓴᕐᒪ ᐅᓪᓗᖓᓂ ᓱᓕ ᑕᐃᑯᙵᕈᓐᓇᖅᐳᖓ?

 • ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᓕᒫᖏᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᒪᑐᐃᖓᔪᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᑯᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐅᐸᑦᑐᐃᓐᓇᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓱᓕ ᐅᓪᓗᖓ ᓈᒻᒪᓕᖅᐸᑦ ᑕᑯᔭᐅᕕᔅᓴᖓ. 
  • ᐊᐱᖅᑯᑎᔅᓴᖃᑐᐊᕈᕕᑦ, ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᔨᒃᑯᒋᔭᓯ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᓯ:
   • ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃ/ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ/ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅ/ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᒃ/ᓴᓂᕋᔭᒃ: 867-439-8165
   • ᐊᕐᕕᐊᑦ/ᓇᐅᔮᑦ: 867-857-3184
   • ᖃᒪᓂ'ᑐᐊᖅ: 867-645-2050
   • ᑭᙵᐃᑦ: 867-897-3681
   • ᐃᖃᓗᐃᑦ/ᑭᒻᒥᕈᑦ: 867-975-6584
   • ᐃᒡᓗᓕᒃ: 867-934-2051
   • ᓇᐅᔮᑦ: 867-857-3184
   • ᐸᓐᓂᖅᑑᖅ/ᕿᑭᖅᑕᕐᔪᐊᖅ: 867-473-8060
   • ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ/ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᒃ/ᓴᓪᓕᖅ/ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ: 867-645-2397
   • ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ: 867-266-8589
   • ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ: 867-899-7373
   • ᐅᖅᓱᖅᑑᖅ/ᑰᒑᕈᒃ: 867-360-4609
   • ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ: 867-983-4237
   • ᑯᕐᓗᖅᑐᖅ: 867-982-7609
   • ᑕᓗᕐᔪᐊᖅ:867-561-5021

 

ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᒃᑯᓐᓂ ᑐᓴᕋᔅᓴᖅ ᓄᑖᖅ:

ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑲᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᔪᓯᖏᓐᓇᕐᓂᖓᓄᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᐅᑎᖏᓐᓂᑦ? 

 • ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᖏᑦ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᖅᓯᒪᔾᔪᑎᓂᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᑦ ᐃᓗᓵᕆᓂᖃᖁᓇᒍᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ. 
  • ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᖅᑐᖅ 9-ᒥ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ 4-ᒧᓄ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ. ᓇᒡᒐᔾᔭᐅᒥ ᑕᓪᓕᒥᕐᒧᑦ. ᓇᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᕋᔭᓐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᑐᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᑲᔪᓯᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᑐᖅᑯᖅᓯᒍᓐᓇᖅᑐᐃᑦ ᑐᕋᐃᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓄᑦ ᐅᐸᓪᓗᑎᒃ, ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᓪᓗ ᐅᕙᓂ: (867) 975-6550 ᐃᕐᖐᓐᓈᕈᑎᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᕗᖓ: 
  • ᐱᕋᔭᔅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᒃᑯᓐᓅᖓᔪᒥᑦ: Courts.Criminal@govnuca.onmircrosoft.com 
  • ᓇᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓅᖃᑎᒌᓂᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᓄᑦ: Courts.Civil@govnuca.onmircrosoft.com
  • ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒻᒥᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐱᔪᒪᓂᕐᒧᑦ ᐅᐸᓪᓗᑎᑦ, ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ ᐊᖅᑯᑎᒋᓗᒍᓘᓐᓃᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᓄᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐃᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᐃᕐᖐᓈᖅᑕᐅᑎᖏᓐᓄᑦ. 
 • ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᓕᕆᐊᖃᐃᓐᓇᖅᑐᖅ ᐱᔪᓐᓇᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔨᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᖃᑎᒌᒍᑎᓂᒃ. ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᔾᔪᑏᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖓᓂᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᐅᒪᑦᑎᑦᓯᔾᔪᑎᓂᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᓂᑦ. 
  • ᑐᑭᓯᒋᐊᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᕐᓗᒍ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑯᑦ ᐅᕙᓂ: 
   • ᑎᑎᕋᕐᕕᖓ ᐃᓅᖃᑎᒌᒻᒨᖓᔪᓄᑦ: (867) 975-6102 
   • ᐱᕋᔭᓐᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓ: (867) 975-6101 
   • ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒻᒥ ᐸᓖᓯᒃᑯᖏᑦᑕ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓ: (867) 975- 6103 

 

 

ᓄᓇᓕᒻᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᑐᓴᕋᔅᓴᖅ ᓄᑖᖅ:

ᖃᓄᖅ ᐋᓐᓂᐊᖅᓱᖅᑕᐅᔪᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᐅᖃᕐᕕᒋᔪᓐᓇᖅᐸᒃᑲ ᒫᓐᓇ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᖅ ᐱᑎᓪᓗᒍ? 

 • ᒪᒥᐊᓐᓇᖅᑑᒐᓗᐊᖅ, ᑖᓐᓇ ᐅᖄᓚᐅᑎ 1-866 ᓈᓴᐅᑎᖓ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑑᒐᓗᐊᖅ ᐋᓐᓂᖅᓱᖅᑕᐅᔪᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᓐᓅᖓᔪᖅ ᒫᓐᓇ ᐊᑐᙱᒻᒪ ᐊᔪᕐᒪᑦ. ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᑎᓪᓗᒍ, ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᑲᖅᔪᑦᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐸᑦ ᐋᓐᓂᖅᓱᖅᑕᐅᔪᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᓄᑦ ᐅᕙᓗ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᑐᐊᖅᐸᑕ, ᐅᖄᓚᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒍᑦ ᐅᕗᖓ (867) 222-0045. ᐱᓕᕆᔾᔪᑏᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓯᒪᓕᑐᐊᖅᐸᑕ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖄᓚᔪᓐᓇᖅᓯᑲᓐᓂᓛᖅᑐᑦ ᓈᓴᐅᑎᒋᕙᑦᑕᑎᓐᓄᑦ 1-866ᒧᑦ.