ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᒡᓗᓕᖕᒥᑦ ᐃᒡᓕᕐᒧᑦ ᑯᒪᖃᖅᑐᖃᕐᓂᕋᐃᕗᑦ

ᓄᕕᐱᕆ 21, 2016

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐃᒡᓗᓕᖕᒥᑦ ᐃᒡᓕᕐᒧᑦ ᑯᒪᖃᖅᑐᖃᕐᓂᕋᐃᕗᑦ

ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ: ᓄᕕᑉᐱᕆ 21, 2016-ᒥᑦ

ᐃᓱᓕᓪᓗᓂ: ᑎᓯᑉᐱᕆ 5, 2016-ᒧᑦ

ᐃᒡᓗᓕᒃ, ᓄᓇᕗᑦ 60 ᑎᑦᑕᑯᓗᒃ

ᐃᒡᓗᓕᖕᒥᑦ ᐃᒡᓕᕐᒧᑦ ᑯᒪᖃᖅᑐᖃᕐᓂᕋᖅᑕᐅᕗᖅ. ᑲᒪᒋᓇᓱᒡᓗᒍ, ᐊᕙᑎᒧᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᖅᑐᓕᕆᔨᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᔨᓪᓗ ᓄᓇᖓᓄᐊᓚᐅᖅᐳᑦ ᓯᕙᑖᕐᕕᖕᒥᑦ, ᓄᕕᑉᐱᕆ 19-ᒥᑦ. ᑯᒪᓕᕆᔨ ᓄᓇᖓᓄᐊᓛᖅᐳᑦ ᓄᕕᑉᐱᕆ 24−ᒥᑦ.

ᐊᕙᑎᒧᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᖅᑐᓕᕆᔨᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᔨᓗ ᐃᓚᖏᓐᓄᑦ ᐊᖏᕋᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐊᖅᑐᑦ, ᐊᐱᖅᓱᕆᐊᖃᖅᑐᕐᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᕆᐊᖃᖅᑐᕐᓗᑎᑦ ᑯᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᑭᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒋᑦ. ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐅᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᒡᓗᓕᖕᒥᐅᓄᑦ ᐃᑲᔪᕋᓱᐊᕐᓗᑎᑦ, ᐅᑯᓂᖓ ᐱᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ:

• ᓴᓂᒃᑯᕕᒃᓴᓂᑦ

• ᒪᕐᕈᐃᓕᖓᔪᓂᑦ ᐊᓗᕐᓘᔭᐅᑎᓂᑦ ᓂᐳᑎᓂᑦ

• ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐅᑎᓂ

• ᐊᓪᓚᕈᑎᕋᓛᓂᑦ

• ᐊᒥᕐᓗᒃᑐᖅᓯᐅᑎᑦ

• ᐊᒡᒑᖕᓂᑦ

• ᐃᒡᓗᒧᑦ ᕿᐅᑲᕐᓇᖅᑐᐃᑦ ᓴᓚᒻᒪᖅᓴᐅᑎᓂ.

ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᓛᖅᑐᒥᑦ, ᐃᒡᓕᕐᒧᑦ ᑯᒪᒃᓯᐅᑎᓕᖅᓱᖅᑕᐅᓛᖅᑐᑦ ᐃᒡᓗᓕᒫᓄᑦ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᓂᒡᓗ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ. ᐃᒡᓗᓕᒫᑦ ᐃᒡᓕᒥᓂᑦ ᑯᒪᖃᖅᑐᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᓛᖅᑐᖅ.

ᐃᒡᓗᓕᖕᒥᐅᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑐᒪᕙᕗᑦ ᐃᒡᓕᕐᒧᑦ ᑯᒪᐃᑦ ᐅᕕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓗᐊᖏᑦᑐᓐᓇᖅᑐᑦ ᖃᓯᓕᓇᕐᖢᑎᒡᓗ, ᐋᓐᓂᐊᖅᑖᕐᓇᖏᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᕈᑎᐅᔭᕆᐊᖃᖏᑦᑐᑦ. ᐃᓱᒫᓗᑎᓯ ᑐᑭᓯᕙᕗᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᖁᐊᓵᕐᓇᖏᑦᑐᖅ. ᐃᒡᓗᓕᖕᒥᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ, ᕼᐊᒻᒪᖓᑦ ᐃᒡᓗᓕᒃ ᒐᕙᒪᖓᑕᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᐳᑦ ᐃᒡᓗᖕᒥᑦ ᐃᒡᓕᕐᒧᑦ ᑯᒪᓕᕆᓇᓱᐊᖅᖢᑎᒃ.

ᐃᒡᓕᕐᒧᑦ ᑯᒪᖃᕐᓂᖅ ᓱᕉᓂᕐᒧᑦ ᐱᔾᔪᑎᐅᖏᓚᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᒃᑕᐅᓴᕋᐃᓐᓇᖅᐳᑦ ᐊᓐᓄᕌᑯᕕᒃᑯᑦ, ᐱᖁᑎᒃᑯᕕᖕᓂᑦ ᐊᓐᓄᕌᓂᒡᓗ. ᐃᒡᓗᓕᖕᒥᐅᑦ ᐅᔾᔨᖅᓱᕐᔫᒥᖁᔨᕗᑦ ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᓪᓗ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓪᓗ ᐳᓛᕆᐊᖃᖅᑐᖃᕌᖓᑦ ᐃᒡᓕᕐᒥᓄᑦ ᑯᒪᖃᖅᑐᓂ.

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᒡᓗᖁᑎᖃᐅᖅᑐᑦ ᐊᖏᕐᕋᖃᖅᑎᓪᓗ ᐃᒡᓕᕐᒥᓄᑦ ᑯᒪᒃᑖᖅᑐᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓄᑦ ᐅᖄᓚᖁᔭᐅᓯᒪᕗᑦ 934−8917−ᒧᑦ, ᓇᒡᒐᔾᔭᐅᒥᑦ ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᕐᒧᑦ 8:30−ᒥᑦ 5:00−ᒧᑦ.

ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒡᓗ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖃᖅᐳᖅ ᐃᒡᓕᕐᒧᑦ ᑯᒪᖃᖅᑐᓂᑦ ᐱᙳᐊᕐᕕᖕᒥᑦ, ᕼᐊᒻᒪᒃᑯᓐᓂᑦ, ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᕿᕝᕕᐊᓂ.

###

ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨ:

ᑲᐃᑦ ᒪᑲᓚᐅᑦ

ᑐᑭᒧᒃᑎᐊᑎᑦᑎᔨ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

867-975-6049

cmacleod@gov.nu.ca